Rosjanie chcą chronić swoich obywateli przed fińską propagandą gejowską

Kategorie: 

Witalij Milonow, petersburski polityk i członek partii Władimira Putina, nakazał Poczcie Rosji, aby ta nie przyjmowała listów i paczek z Finlandii, gdzie klejone są znaczki, przedstawiające osoby odmiennej orientacji seksualnej.

 

Milonow zaapelował do Dymitrayja Strasznowa, szefa poczty, aby taką korespondencję odsyłać z powrotem do Finlandii, podaje Itar – Tass.

„Zaapelowałem do szefa Poczty Rosji, aby zakazać elementów propagandy homoseksualnej, która jest zakazana w naszym kraju. Zwracam się do władz Poczty, aby ci poważnie zareagowali na mój wniosek” – powiedział Milonow.

Deputowany Milonow skierował także swoje uwagi do Mieszkańców Finlandii, aby ci zrezygnowali z korzystania z takich znaczków, jeśli chodzi o przesyłki, wysyłane do Rosji.

 

Witalij Walentinowicz Milanow (ros. Вита́лий Валенти́нович Мило́нов) urodził się 23 stycznia 1974 roku w Leningradzie i dzisiaj jest znanym rosyjskim politykiem, należącym do partii Jedna Rosja. Słynie z ekstrawaganckich inicjatyw legislacyjnych. Jest zagorzałym przeciwnikiem propagandy gejowskiej.

 

 


 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika saturas 13

rosja to ostatni kraj w

rosja to ostatni kraj w gejropie którego rząd broni normalności i tradycji dzięki której narody wzrastały,rozwijały się,budowały toższamość narodową,dziś gejropa niszczy to wszystko,odbiera krajom tożsamość i wyrywa korzenie na których te narody wzrastały.Zobaczcie do czego to zaczyna doprowadzać,dzieci rodowitych europejczyków nie rodzą się,za to senegal,maroko,pakistan zalewają gejropę,niedługo historia zatoczy koło z tą tylko różnicą ,ze biały będzie niewolnikiem,na ziemi o którą walczyli jego przodkowie.Rosja dobrze robi bo ta polityka multi kulti już doprowadziła gejropę do katastrofy

Portret użytkownika NIC

Ruscy jednak chronią się

Ruscy jednak chronią się przed wpuszczaniem badziewia z zachodu i to jest naprawdę ok. U nas wszytko przyjmą a tam nie, podobnie zrobili z mikrofalówkami - nie wpuścili do siebie bo wiedzą co to robi. Gdyby jeszcze przestali ogłupiać ten naród samogonem to dopiero można byłoby zobaczyć jak można żyć inaczej. Oni mają w sobie siłę.

.

Portret użytkownika Ten Masoński System Musi Upaść

Kiedy? We wrześniu  2013 jak

Kiedy? We wrześniu  2013 jak stwierdził kategorycznie jakiś czas temu Pan Patatajcio, powołując się na nadprzyrodzone źródła. A tu proszę bardzo, rok minął a geje są na znaczkach pocztowych. Skandal!

Portret użytkownika POGROMCA PROPAGANDY

Tępić NIETOLERANCJĘ na potęgę

Tępić NIETOLERANCJĘ na potęgę - bo mnoży się tego coraz więcej !!!
Poczytaj o wpływie plastikowych opakowań na zawartość żeńskich hormonów w naszych organizmach !!!  Biggrin  
W myśl zasady : "nikt kto chce mi zrobić laskę,nie jest moim wrogiem" ,oraz zasady brzmiącej : "im więcej homosi tym więcej kobiet dla normalnych" - pytam - w czym ONI ci przeszkadzają ?!
Czyżby jakieś wyparte w podświadomość skłonności ?!
HETERO ZAWSZE BĘDZIE NORMALNE - TAK DZIAŁA NATURA !!! 
Pozdrawiam myślących LOGICZNIE !!! Smile

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

Tępić zakłamańców propagandy

Tępić zakłamańców propagandy homoseksualnej...Przeszkadza mi świadomość, że takie zboczone wywłoki pchaja mi sie pod oczy, uszy i węch...i chcą wychowywać moje dzieci. W tym mi pajacu tęczowy przeszkadzają..
 A po za tym, robienie laski to murowany Helicobacter pylori, ameby i żółtaczka kl B dla wiadomości... Powiedz swojemu gejowi, żeby walnął po tym setę spirytusu...
 A z tymi nadprogramowymi kobietami dla normalnych to tez nie przesadzaj... Nagle wszystkie marzą o analu i oralu... Tfuuu...
 Z życia erotycznego zrobiło się seksisko, Taki sport dla nieudanych umysłowo i emocjonalnie...
 I nawet hetero sie spedaliło... Brrrr. obrzydliwość...
 Do pieca ... bochenki wybierać...

Portret użytkownika POGROMCA PROPAGANDY

Propaganda + przeludnienie

Propaganda + przeludnienie robi swoje - stąd będziesz ICH widział coraz więcej znając życie i nieporadność ludzi u władzy.
Jestem 100%owym HETERO-szowinistą w stylu JKM i też jestem przeciwny homoseksualnej kadrze w państwowych ośrodkach oświaty i wychowywaniu przez "nią" naszych dzieci - żebyśmy mieli jasność !!! Nie zmienia to nadal faktu,że nie rozumiem nienawiści do nich w momencie w którym nie robią WAM oni krzywdy ... tyle w temacie !!! Cyt. : "Do pieca ..."  - już kiedyś krzyczano w Polsce a jak wiadomo historia lubi się powtarzać - chcesz tym razem skupić się na seksualności czy na rasie PAJACU ?! Zdecyduj się agencie Rex !!!
PS.1) Dzięki za rady odnośnie efektów robienia laski ... musiałeś w ciągu swojego życia zdobyć naprawdę sporo doświadczenia Rex-iu Biggrin
Dla twojej "wiadomości" dodam,iż wynaleziono coś takiego jak prezerwatywy smakowe i już popijać po nie trzeba (wiem to od kobiet które lubią tzw.orala a nie o nim marzą) - bo domyślam się,że w tym wieku możesz sobie już tylko possać (albo pomarzyć) !!! Wink
PS.2)Może wiesz coś o efektach robienia minety/lizania patelni ?! Język
Pozdrawiam myślących LOGICZNIE !!!

Portret użytkownika achiles

USA oficjalnie: Szykujemy się

USA oficjalnie: Szykujemy się do III wojny światowej
W Stanach Zjednoczonych powstała strategia militarna armii amerykańskiej na lata 2020 – 2040. Przewiduje ona udział USA w wielu konfliktach i zaangażowanie w tzw. wojny prewencyjne i konfrontacje z innymi supermocarstwami
Stany Zjed­no­czo­ne szy­ku­ją się do glo­bal­ne­go kon­flik­tu, w któ­rym je­dy­ny­mi wy­gra­ny­mi mają być Ame­ry­ka­nie.
Armia USA przy­go­to­wa­ła już ofen­syw­ną dok­try­nę wo­jen­ną na lata 2020-2040, którą stresz­czo­no w spe­cjal­nym do­ku­men­cie pt. „The U.S. Army Ope­ra­ting Con­cept”. Do­ku­ment po­ja­wił się kilka dni temu w sieci.
W skró­cie: uza­sad­nia on pro­wa­dze­nie wojen pre­wen­cyj­nych przez USA i an­ga­żo­wa­nie się Ame­ry­ka­nów w kon­flik­ty we wszel­kich re­gio­nach świa­ta, które są ogni­ska­mi za­pal­ny­mi. Wszyst­ko po to, by zdo­być moż­li­wie jak naj­wię­cej przy­czół­ków i tym samym uczy­nić armię ame­ry­kań­ską bar­dziej mo­bil­ną. Armia ta ma być też ope­ra­cyj­nie ela­stycz­niej­sza i umieć wal­czyć w tzw. woj­nach hy­bry­do­wych, w ja­kich ostat­nio spe­cja­li­zu­je się Rosja (służ­by spe­cjal­ne, dy­wer­sja taj­nych armii, cy­ber­woj­ny, kon­tro­lo­wa­ny ter­ro­ryzm, two­rze­nie cha­osu in­for­ma­cyj­ne­go). To dla­te­go jako po­ten­cjal­ne­go wroga Ame­ry­ka­nie wy­mie­nia­ją w do­ku­men­cie wła­śnie Rosję…
Do­ku­ment „The U.S. Army Ope­ra­ting Con­cept (AOC)” jest sy­gno­wa­ny pod­pi­sa­mi: gen. Ray­mon­da T. Od­ier­no, czyli głów­no­do­wo­dzą­ce­go armią lą­do­wą Sta­nów Zjed­no­czo­nych oraz gen. Da­vi­da G. Per­kin­sa, który od­po­wia­da w armii USA za tak­ty­kę i szko­le­nia. Tytuł do­ku­men­tu jest wy­mow­ny: „Win in a Com­plex World” (Wy­graj w skom­pli­ko­wa­nym świe­cie).
Ame­ry­ka­nie za­kła­da­ją bo­wiem, że w la­tach 2020–2040 muszą utrzy­mać po­zy­cję su­per­mo­car­stwa. Chcą nie tyle mo­de­ro­wać, co bu­do­wać na na­rzu­co­nych przez USA za­sa­dach geo­po­li­tycz­ny kształt świa­ta. Jeśli nie­zbęd­ny bę­dzie ku temu kon­flikt glo­bal­ny, Ame­ry­ka­nie nie wy­stra­szą się kon­se­kwen­cji. Ge­ne­ra­ło­wie wprost piszą o roz­po­czy­na­niu kon­flik­tów pre­wen­cyj­nych ma­ją­cych na celu utrzy­ma­nie wpły­wów Sta­nów Zjed­no­czo­nych w po­szcze­gól­nych re­gio­nach świa­ta (głów­nie w Azji i Eu­ro­pie).
Do­ku­ment pre­cy­zu­je, kim są po­ten­cjal­ni wro­go­wie mo­gą­cy za­gra­żać he­ge­mo­nii USA w świe­cie: to Ro­sja­nie i Chiń­czy­cy. Au­to­rzy stra­te­gii piszą o za­blo­ko­wa­niu chiń­skiej eks­pan­sji wszel­ki­mi moż­li­wy­mi środ­ka­mi. Rosja z kolei już teraz jest na ce­low­ni­ku ame­ry­kań­skiej armii. Two­rzo­ne są dy­plo­ma­tycz­ne sce­na­riu­sze roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tu ukra­iń­skie­go na wy­pa­dek eska­la­cji dzia­łań wo­jen­nych oraz plany mi­li­tar­ne do­ty­czą­ce po­wstrzy­ma­nia mo­car­stwo­wych ape­ty­tów Rosji (jak można mnie­mać w re­gio­nie Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej). Mowa jest też o Iraku, Ira­nie, Pań­stwie Is­lam­skim i Korei Pół­noc­nej. Wszyst­kie te kraje mają od­czu­wać pre­sję ze stro­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych, być na ce­low­ni­ku armii i od­czu­wać za­gro­że­nie jej ewen­tu­al­nym ata­kiem.
Bill Van Auken, ame­ry­kań­ski le­wi­co­wy po­li­tyk i kan­dy­dat na pre­zy­den­ta USA w 2004 roku, ostrzegł, że do­ku­ment ten to za­po­wiedź strasz­nych pla­nów moż­nych tego świa­ta. Stwier­dził, że to dowód na to, iż Stany Zjed­no­czo­ne szy­ku­ją się do III wojny świa­to­wej.
W oryginale: prze­po­wied­nia zbli­ża­ją­cej się wojny – wideo z nagraniem wypowiedzi jasnowidza Jackowskiego.
http://www.fakt.pl

Dokument „The U.S. Army Operating Concept (AOC)” podpisany przez: gen. Raymonda T. Odierno i gen. Davida G. Perkinsa, z podtytułem "Wygraj w skomplikowanym świecie"

" Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty -
i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana. "
Ap 2:9
 

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem