Estonia zaprzecza, a Finlandia odmawia udzielenia odpowiedzi na temat udziału swoich obywateli w wojnie na Ukrainie

Kategorie: 

Sekretarz prasowy estońskiej policji bezpieczeństwa powiedział dziennikarzom portalu informacyjnego ERR Uudised, że nie ma on żadnych informacji, które mogłyby potwierdzić wypowiedzi w mediach na temat rzekomego udziału obywateli estońskich w wojnie na wschodzie Ukrainy.

 

Oskarżenia takie wysuwa rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rosja żąda wyjaśnień od niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zweryfikowania informacji o udziale, głównie włoskich, ale także estońskich bojowników w szeregach batalionu Azowa, walczących po stronie Kijowa.


Włoska gazeta Il Giornale napisała, że batalion rekrutuje ochotników z Włoch, Szwecji, Finlandii, krajów bałtyckich i Francji. Z kolei Finlandia nie da żadnego wyjaśnienia Rosji na zarzut o udziale Finów, walczących w Donbasie, powiedział Erkki Tuomioja minister spraw zagranicznych Finlandii w rozmowie z STT.

 

Według Tuomioja, rosyjskie roszczenia nie zmienią nastawienia Finlandii do tego konfliktu. Wcześniej przedstawiciel fińskiej policji bezpieczeństwa SUPO oświadczył, że nie ma żadnych danych na temat Finów, walczących we wschodniej Ukrainie.


Zdaniem Mika Aaltola, pracownika naukowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych UPI, który udzielił wywiadu Helsingin Sanomat, Rosja prowadzi wojnę propagandową. Zgodnie z logiką rosyjską, jeśli po obu stronach konfliktu walczą cudzoziemcy, to pomniejsza to udział Rosjan w szeregach separatystów. Aaltola nie wyklucza, że w Donbasie mogą walczyć fińscy ochotnicy, ale nie jest to działanie organizowane przez rząd w Helsinkach.


Wczoraj rosyjski MSZ, odnosząc się do publikacji Il Giornale, zażądał od UE, w tym z Finlandii, wyjaśnień dotyczących uczestnictwa „najemników” w walkach w rejonie konfliktu. Ludzie ci podobno robią to z powodów ideologicznych i nie otrzymują za to żadnych pieniędzy.

 

 


 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika Zima Tysiąclecia

Polscy obywatele także nie

Polscy obywatele także nie biorą udziału w wojnie na wschodzie Ukrainy. Władza może spokojnie zeznać tak pod przysięgą ... ponieważ oficjalnie tam ma miejsce "operacja antyterrorystyczna" a nie wojna.
 
PS. Wiecie że dzięki temu osoby biorące udział w tej wojnie po stronie tych właściwych ukraińców nie muszą bać się wiezienia a ci walczący po stronie niewłaściwych tak (działalność terrorystyczna).

Portret użytkownika 777

Ukraina może się stać za

Ukraina może się stać za sprawą UPA Gogiem i Magogiem. To nie musi być Rosja ! Oczywiście wszystko w rękach Boga i nie wiadomo kto to będzie ten Gog i Magog !
Imię występujące w 38 i 39 rozdz. Ezechiela i odniesione do przywódcy międzynarodowego szturmu na lud Boży. Wcześniej Jehowa zgromadza swych sług spośród narodów i sprowadza ich na spustoszone dotąd „góry Izraela”. Żyją tam dostatnio i bezpiecznie, choć na pozór nie są chronieni; prowokuje to Goga do bezlitosnej, frontalnej napaści. W tym celu zbiera on ogromną, wielonarodową armię. Jego atak wywołuje jednak gniew Jehowy i kończy się straszliwą klęską i zagładą Goga oraz całej jego hordy. Ich zwłoki stają się pokarmem dla ptaków i zwierząt, a kości są pochowane w dolinie nazywanej odtąd Doliną Tłumu Goga (dosł. Doliną Hamon-Gog).

Skąd i dlaczego nastąpi atak. Napastnicy nadciągają z miejsc bardzo odległych od Izraela. Gog pochodzi z „krainy Magog”, położonej w „najdalszych stronach północy” (Eze 38:2, 15). Jest „głównym naczelnikiem [„głównym księciem”, Bw; „wielkim księciem”, BT] Meszechu i Tubalu” (Eze 38:2, 3). Niektóre przekłady nazywają go „księciem Rosz, Meszechu i Tubalu” (AS, JB), sugerując, że „Rosz [hebr. „głowa”]” jest nazwą ludu lub kraju. Nie występuje ona jednak w żadnym innym miejscu Biblii. Meszech i Tubal, podobnie jak Magog, to imiona synów Jafeta (Rdz 10:2), a trzy kraje o takich nazwach leżały na pn. od Izraela (zob. MAGOG 2; MESZECH 1; TUBAL). Wśród napastników przybywających z pn. są inni Jafetyci — Gomer i Togarma (uważani za przodków starożytnych Kimmeriów i Ormian). Jafetycka Persja leżała na pn. wsch. Ale uczestnikami sprzysiężenia są też napastnicy z pd., z Afryki — Etiopia i Put, gdzie mieszkają potomkowie Chama (Eze 38:4-6, 15). A zatem Gog stoi na czele potężnej armii najeźdźczej, która próbuje zmiażdżyć lud Jehowy jak w imadle.

O Izraelu napisano, że ‛mieszka w środku ziemi’ (Eze 38:12). Starożytny Izrael nie tylko leżał w centralnym punkcie między Eurazją i Afryką, lecz także był ośrodkiem czystego wielbienia prawdziwego Boga, który uważał go za „źrenicę swego oka” (Pwt 32:9, 10; Za 2:8).

Jehowa oznajmia, że ‛włoży haki w szczęki Goga’ i poprowadzi go do tego ataku (Eze 38:4; por. 2Kl 19:20, 21, 28). Z proroctwa jasno jednak wynika, że Gog już wcześniej miał takie zamiary i ‛obmyślił w swym sercu zgubny plan’ (Eze 38:10, 11). Niemniej Jehowa prowokuje go, powodując odrodzenie swego ludu i zapewniając mu pomyślność. Pobudza to Goga do dania upustu wrogości wobec sług Bożych i dobrowolnego podjęcia działań, które sprowadzają szybką zagładę na niego samego i wszystkich jego popleczników. Jehowa pokonuje i unicestwia Goga wraz z jego hordą, przez co wywyższa i uświęca swe imię wobec wszystkich obserwatorów (Eze 38:12-23; 39:5-13, 21, 22; por. Jl 3:9-17).

Kim jest Gog. Krainy i ludy wymienione w proroctwie o Gogu są znane z Biblii, a poniekąd także z kronik świeckich. Nie da się jednak utożsamić Goga z jakimkolwiek historycznym ziemskim władcą. Najczęściej bywa kojarzony z Gygesem, królem Lidii (państwo w zach. części Azji Mniejszej), który w kronikach asyryjskiego władcy Asurbanipala występuje jako Gugu (D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, 1927, t. II, ss. 297, 351, 352). Jednakże Gyges umarł na kilkadziesiąt lat przed spisaniem proroctwa Ezechiela, toteż taka interpretacja jest nie do przyjęcia. Prócz tego samo proroctwo mówi, że atak Goga nastąpi „pod koniec lat” lub „pod koniec dni” (Eze 38:8, 16; por. Iz 2:2; Jer 30:24; 2Tm 3:1). A zatem określenie Gog nie dotyczy żadnego znanego człowieczego króla ani przywódcy, lecz niewątpliwie jest kryptonimem.

Dowody przemawiają za tym, że proroctwo to urzeczywistni się w okresie nazwanym gdzie indziej „czasem końca” (Dn 11:35; 12:9; por. Obj 12:12). Bibliści na ogół odnoszą je do okresu panowania mesjańskiego Królestwa. Na przykład w pewnym dziele powiedziano: „Gog pojawia się jako przywódca ostatniego wrogiego ataku mocarstw światowych na królestwo Boże” (The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, red. S. Jackson, 1956, t. V, s. 14). Nic nie wiadomo o spełnieniu się tego proroctwa na cielesnym Izraelu. A skoro ma ono urzeczywistnić się „pod koniec dni”, to siłą rzeczy odnosi się do Izraela duchowego, do zboru chrześcijańskiego (Rz 2:28, 29; Gal 6:16), którego członków apostoł Paweł nazwał dziećmi „Jerozolimy górnej”, poddającymi się jej kierownictwu (Gal 4:26). Informacje te pomagają ustalić, kim jest Gog.

Dalszych wskazówek udziela Księga Objawienia. Opisane w niej prorocze wizje zapowiadały, że symboliczny smok — Szatan Diabeł — gwałtownie nasili prześladowania zboru chrześcijańskiego. Miało to nastąpić, gdy tuż po rozpoczęciu swego panowania w Królestwie Bożym Jezus Chrystus wyrzucił Szatana i jego demony z niebios na ziemię (Obj 12:5-10, 13-17). Wizje te wyraźnie mówią o zgromadzaniu narodów przeciwko Bogu, Jego Synowi i wiernym ziemskim sługom Bożym oraz o druzgocącej porażce i unicestwieniu tych nieprzyjaciół (Obj 16:13-16; 17:12-14; 19:11-21). Wspominają też o podobnej uczcie ptactwa na zwłokach przeciwników Królestwa Chrystusa (por. Eze 39:4, 17-20 z Obj 19:21).

Według Objawienia inicjatorem i przywódcą tego ogólnoziemskiego ataku na mesjańskie Królestwo i jego poddanych jest Szatan Diabeł. To jedyna osoba wymieniona w Piśmie Świętym, która odpowiada opisowi i roli ‛Goga z Magog’ z proroctwa danego Ezechielowi. Mówi ono zatem o zaciekłej, ogólnoświatowej napaści na lud Boży, zorganizowanej i poprowadzonej przez poniżonego Szatana Diabła. Wywoła to natychmiastową reakcję Boga, który swą straszliwą mocą całkowicie unicestwi szatańskie hordy (Eze 38:18-22).

Pogrzeb rzeszy Goga. „Goga oraz całą jego rzeszę” pogrzebano w „dolinie tych, którzy przechodzą na wschód od morza” (Eze 39:11). Biblia Tysiąclecia mówi w tym miejscu o „dolinie Abarim na wschód od Morza Martwego”. Nazwa Abarim występuje w Liczb 33:47, 48 i odnosi się do gór leżących na wsch. od Morza Martwego (zob. ABARIM). Przebiegają przez nie dwa wąwozy, dwie przepastne doliny: Arnon i Zered. Pierwsza ma w górnej części ok. 3 km szerokości, a jej głębokość sięga 500 m. Druga jest jeszcze bardziej imponująca, gdyż jej strome zbocza opadają aż na 1200 m. Każda z nich mogła wyobrażać owo prorocze miejsce pochówku, bo Arnon leży na wsch. od morza, a bardziej uczęszczana dolina Zered — na pd. wsch. Nie musiało jednak chodzić o żadną rzeczywistą dolinę, ponieważ mamy do czynienia z opisem symbolicznym. Pogrzeb w głębokim miejscu niedaleko Morza Martwego także znajduje swój odpowiednik w Księdze Objawienia, gdzie opisano, jak przeciwnicy Królestwa Bożego zostają wtrąceni do symbolicznego jeziora ognia, a Szatan — uwięziony w otchłani (Obj 19:20; 20:1-3).

Czy w Objawieniu i Księdze Ezechiela jest mowa o tym samym Gogu?

3. W Objawieniu 20:8 występuje też wyrażenie „Gog i Magog”. Nie chodzi tu jednak o jakiegoś konkretnego przywódcę czy władcę. Oba określenia odniesiono do „narodów na czterech narożnikach ziemi”, które dadzą się wprowadzić w błąd Szatanowi uwolnionemu z symbolicznej „otchłani”. Ponieważ z innych wersetów wynika, że Tysiącletnie Panowanie Chrystusa położy kres podziałom i rządom narodowym (Dn 2:44; 7:13, 14), owe „narody” zapewne pojawią się wskutek buntu przeciw jego ogólnoziemskiej władzy. Wystąpią „na szerokość ziemi”, żeby okrążyć „obóz świętych i miasto umiłowane”. Stanie się to po zakończeniu tysiącletnich rządów sprawowanych nad ziemią przez Chrystusa Jezusa (Obj 20:2, 3, 7-9).

Użycie nazw „Gog i Magog” niewątpliwie ma uwypuklić pewne podobieństwa między wydarzeniami, które rozegrają się po Millennium, a wcześniejszą napaścią, poprzedzającą wtrącenie Szatana do otchłani. Zarówno w Księdze Ezechiela, jak i w Objawieniu przeciwnicy są liczni (w Objawieniu ich liczba jest nieokreślona — „jak piasek morza”), zawiązują dalekosiężny spisek i przypuszczają atak wtedy, gdy słudzy Boży zaznają wielkiej pomyślności. Całkiem słusznie więc uczestników buntu wszczętego po Millennium nazwano „Gogiem i Magogiem”. Spotka ich doszczętna zagłada (Obj 20:8-10, 14).

Portret użytkownika Zenek :)

  Kim jest "Gog i Magog" to

 
Kim jest "Gog i Magog" to wiadomo do samego początku.
 
Jak się sięgnie mitów greckich to mamy tam słynną trójcę:
- Posejdon - Słowianie - Kaganat Słowian czyli cała praktycznie Europa i kawał Azji do Uralu.
 
- Zeus - Asyria pod rządami żydów
- Hades - Afrykanie pod rządami tych samych zwyrodniałych kapłanów yahwe.
 
Gogiem wedle mitów jest Asyria, literalnie mojrzesz ze swoim plemieniem bo jest identyczność wydarzeń dokonywanych przez wielkiego żyda jozuego zwanego też jezusem (wielkiego w zwyrodnialstwach w stosunku do jeńców a nie w bojach) a historią i podbojami Asyrii (państwo średnioasyryjskie)
 
Magog to sprzymierzony z nimi Egipt rządzony wtedy po skrytobójstwie Echnatona przez murzyńskiego faraona, podnóżka kapłanów yahwe (Ammona), Aja.
 
 
Idąc na dziesiejsze GOGiem jest iSSrael a MAGOGiem uSSa wraz ze swoimi NATOwskimi wasalami w tym tuskszewią rzadzoną przez zdrajców Polskiej Racji Stanu.
 
 
Palestyna czyli dawne państwo Filistynów, jednego z plemion Ludów Morza, ma korzenie słowiańskie a nie kozociapate jak to nazistowska propaganda motywująca prawa gestapowców do "ziemii świetej" laikom wmawia. Palestyna została podbita przez "żydów" (historycznie przez Asyrię) jakieś 500 lat po wydarzeniach w jakich Zbawiciel zwany też Wybawicielem jakim był Marduk (od niego pochodzi krzyż i to SOLARNY a nie wisielczy) wdeptał żydostwo nukami w glebę za ich złodziejstwo, bestialstwa i zaprzedanie w sataniźmie zresztą czyli za to z czego i dzisiaj są słynni na cały świat.
 
 

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem