W Afryce może dojść do pierwszej wojny o wodę

Kategorie: 

źródło: dreamstime.com

Woda to surowiec o strategicznym znaczeniu. Może się wydawać, że jest jej u nas za dużo, ale są miejsca na świecie, gdzie istnieją poważne niedobory wody. Od jakiegoś czasu trwa poważny konflikt międzynarodowy między Etiopią, Egiptem i Sudanem. Jego powodem jest plan Etiopii, aby zbudować tamę na jednym z dopływów Nilu.

 

Tak zwany Nil Błękitny to najbardziej bogaty w wodę dopływ najdłuższej rzeki świata. Państwa znajdujące się w obrębie koryta Nilu i jego dopływów są od niego zależne. Rzeka zapewnia dostęp do słodkiej wody, co przy wzrastającej populacji krajów takich jak Egipt staje się kluczowe do zapewnienia rozwoju narodu. Z drugiej strony Etiopia postulując budowę tamy zwanej Odrodzenie patrzy na tę inwestycję nie tylko z perspektywy zabezpieczenia zasobów hydrologicznych kraju, ale też, jako szansa na poprawę energetycznej kondycji kraju. Obecnie ciągłe przerwy w dostawach energii powodują, że często nie działają fabryki.

 

Pracuje wciąż komisja etiopsko-sudańsko-egipska, która ma za zadanie wypracowanie kompromisu. Nie widać jednak możliwości zachowania przepływu wody na obecnym poziomie, gdy powstanie tama. Egipt robił, co mógł, aby utrudniać pomysł budowy tej struktury, ale wszystko wskazuje na to, że tama Odrodzenie powstanie, bo Etiopia z własnych środków zaczęła już budowę zapór.

 

Egipscy rolnicy są bardzo niezadowoleni gdyż obawiają się, że nie będzie jak nawadniać upraw. Z Kairu dobiegają dramatyczne wezwania, że Etiopia odcina Egipt od wody z Nilu. Padają sugestie, że państwo podejmie walkę o wodę. Na razie sprawą ma się zając Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, ale gdy rozstrzygnięcie nie będzie satysfakcjonujące można się spodziewać różnego rozwoju tej sytuacji z konfliktem militarnym włącznie. Gdyby do tego doszło byłaby to pierwsza wojna o wodę.

 

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika jvk_2012

PRAWA MATKI

PRAWA MATKI ZIEMI
 

 
WIELONARODOWE ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE,
UCHWALA:
USTAWĘ PRAW MATKI ZIEMI
ROZDZIAŁ I
CEL I ZASADY
Artykuł 1. (CEL). Niniejsza Ustawa ma na celu uznanie Praw Matki Ziemi, jak również zobowiązań i obowiązków Państwa Wielonarodowego oraz społeczeństwa w celu zapewnienia przestrzegania tych praw.
Artykuł 2. (ZASADY). Zasady obowiązkowego przestrzegania, które regulują niniejsze prawo są następujące:
1. Harmonia. Działalność człowieka w ramach pluralizmu i różnorodności powinna osiągnąć równowagę dynamiczną z cyklami i nieodłącznymi procesami Matki Ziemi.
2. Dobro Wspólne. Dobro społeczne w kontekście Praw Matki Ziemi, dominuje w całej ludzkiej aktywności i ponad jakimkolwiek innym prawem nabytym.
3. Gwarancja Odnowy Matki Ziemi. Państwo i społeczeństwo na ​​swoich różnych płaszczyznach, w harmonii z dobrem wspólnym musi zapewnić należne warunki, aby różne systemy życia Matki Ziemi mogły wchłonąć szkody, dostosować się do zakłóceń i zregenerować się bez znaczącego zaburzenia właściwości ich struktury i funkcjonowania, uznając, że systemy życia posiadają ograniczenia w ich zdolności do odnowy, i że ludzkość posiada ograniczone możliwości odwrócenia ich działania.
4. Poszanowanie i Obrona Praw Matki Ziemi. Państwo i każda osoba fizyczna lub prawna szanuje, chroni i gwarantuje Prawa Matki Ziemi dla zapewnienia Dobrego Życia obecnych i przyszłych pokoleń.
5. Nie komercjalizacji. Poprzez którą nie mogą zostać skomercjalizowane systemy życia i procesy, które je podtrzymują, jak również te, które stanowią część czyjegoś prywatnego dziedzictwa.
6. Międzykulturowość. Zastosowanie Praw Matki Ziemi wymaga uznania, odzyskania, poszanowania, ochrony i dialogu różnorodności uczuć, wartości, wiedzy, umiejętności, praktyki, zdolności, transcendencji, transformacji, nauk, technologii i standardów wszystkich kultur na świecie, które starają się żyć w zgodzie z Naturą.
 
ROZDZIAŁ II
MATKA ZIEMIA, DEFINICJA I CHARAKTER
Artykuł 3. (MATKA ZIEMIA). Matka Ziemia jest dynamicznym systemem żywym, składającym się z niepodzielnej wspólnoty wszystkich systemów żywych oraz istot żywych, powiązanych, współzależnych i uzupełniających się, które dzielą wspólne przeznaczenie.
Matka Ziemia jest uznana za świętą, od światopoglądów narodów i rdzennej ludności chłopskiej.
Artykuł 4. (SYSTEMY ŻYCIA). Są to społeczności złożone i dynamiczne roślin, zwierząt, mikroorganizmów i innych istot oraz ich środowisk, w których oddziałują wspólnoty ludzkie i wszystkie pozostałe przynależne do natury jako jednostka funkcjonalna, będąca pod wpływem czynników klimatycznych, fizjograficznych i geologicznych, jak również praktyk produkcyjnych i różnorodności kulturowych Boliwijek i Boliwijczyków, i światopoglądów narodów i rdzennej ludności chłopskiej, a także społeczności międzykulturowych i Afro-boliwijskich.
Artykuł 5. (CHARAKTER PRAWNY MATKI ZIEMI). W celu ochrony i egzekwowania swoich praw Matka Ziemia przyjmuje charakter zbiorowy podmiotu dobra publicznego. Matka Ziemia i wszystkie jej składowe, w tym społeczności ludzkie mają prawo do wszystkich nieodłącznych praw uznanych w niniejszej ustawie. Stosowanie Praw Matki Ziemi będzie uwzględniać wyjątkowość i swoistość jej różnorodnych składowych. Prawa ustanowione w niniejszej ustawie nie ograniczają istnienia innych Praw Matki Ziemi.
Artykuł 6. (WYKONYWANIE PRAW MATKI ZIEMI). Wszystkie Boliwijki i Boliwijczycy, aby należeć do społeczności istot komponujących Matkę Ziemię, wykonują prawo ustanowione w ramach tej ustawy, zgodnie z ich prawami indywidualnymi i zbiorowymi. Wykonywanie praw jednostki jest ograniczone wykonywaniem praw zbiorowych w systemach życia Matki Ziemi. Jakikolwiek konflikt między tymi prawami powinien być rozwiązany w sposób, który nie wpłynie nieodwracalnie na funkcjonalność systemów życia.
 
ROZDZIAŁ III
PRAWA MATKI ZIEMI
Artykuł 7. (PRAWA MATKI ZIEMI)
I. Matka Ziemia ma następujące prawa:
1. Do życia: Jest to prawo do zachowania spójności systemów życia i procesów naturalnych, które te systemy podtrzymują, tak samo jak możliwości i warunki dla ich odnowy.
2. Do różnorodności życia: Jest to prawo do zachowania zróżnicowania i różnorodności istot komponujących Matkę Ziemię, bez bycia zaburzonymi genetycznie, ani sztucznie zmodyfikowanymi w swej budowie, w sposób zagrażający ich istnieniu, funkcjonowaniu oraz ich potencjalnej przyszłości.
3. Do wody: Jest to prawo do zachowania funkcjonalności obiegu wody, do jej istnienia w ilości i jakości potrzebnej do utrzymania systemów życia oraz do ochrony przed zanieczyszczeniami dla odtwarzania życia Matki Ziemi i wszystkich jej składowych.
4. Do czystego powietrze: Jest to prawo do zachowania jakości i składu powietrza w celu utrzymania systemów życia oraz do jego ochrony przed zanieczyszczeniem dla odtwarzania życia Matki Ziemi i wszystkich jej składowych.
5. Do równowagi: Jest to prawo do utrzymania lub przywrócenia powiązań, współzależności, uzupełniania i funkcjonalności składowych Matki Ziemi w sposób zrównoważony dla kontynuacji jej cyklów i odtwarzania jej procesów życiowych.
6. Do przywrócenia: Jest to prawo do szybkiego i skutecznego przywrócenia systemów wodnych, dotkniętych działalnością człowieka bezpośrednią lub pośrednią.
7. Do życia wolnego od zanieczyszczeń: Jest to prawo do ochrony Matki Ziemi przed zanieczyszczeniami, spowodowanymi przez którykolwiek z jej składowych, jak również przed odpadami toksycznymi i promieniotwórczymi, powstałymi w wyniku działalności człowieka.
 
ROZDZIAŁ IV
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWA I OBOWIĄZKI SPOŁECZEŃSTWA
Artykuł 8. (ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWA WIELONARODOWEGO). Państwo Wielonarodowe na wszystkich swoich szczeblach i obszarach geograficznych, i poprzez wszystkie swe organy oraz instytucje, ma następujące obowiązki:
1. Obowiązek opracowania strategii polityki publicznej i systematycznych działań profilaktycznych, wczesnego ostrzegania, ochrony, ostrożności, aby zapobiec takiej działalność człowieka, która prowadzi do wyginięcia populacji żywych, zaburzenia cyklów i procesów zapewniających życie lub niszczenie systemów żywych, w tym systemów kulturowych, które są częścią Matki Ziemi.
2. Obowiązek opracowania metod produkcji i zrównoważonych wzorców konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb narodu boliwijskiego do Dostatniego Życia, przy zachowaniu zdolności odnawiania oraz integralności cyklów, procesów i żywotnej równowagi Matki Ziemi.
3. Obowiązek opracowania polityki obrony Matki Ziemi na obszarze wielonarodowym i międzynarodowym w zakresie nadmiernej eksploatacji jej składowych, w zakresie komercjalizacji systemów życia lub procesów, które je podtrzymują oraz opracowania polityki obrony przed strukturalnymi przyczynami Globalnych Zmian Klimatycznych i ich skutków.
4. Obowiązek opracowania polityki gwarantującej długoterminową suwerenność energetyczną począwszy od oszczędności, zwiększenia wydajności i stopniowego dołączanie czystych i odnawialnych źródeł alternatywnych w macierzy energetycznej.
5. Obowiązek pozwania na obszarach międzynarodowych o uznanie długu środowiskowego poprzez finansowanie i przekazanie czystych technologii, wydajnych i spójnych z Prawami Matki Ziemi oraz innymi mechanizmami.
6. Obowiązek upowszechniania pokoju i zniszczenia wszelkiej broni jądrowej, chemicznej, biologicznej oraz masowego rażenia.
7. Obowiązek upowszechniania uznania i obrony Praw Matki Ziemi w środowisku wielostronnych, regionalnych i dwustronnych relacji międzynarodowych.
Artykuł 9. (ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB). Są to obowiązki osób fizycznych i osób prawnych, publicznych lub prywatnych:
1. Obowiązek obrony i poszanowania Praw Matki Ziemi.
2. Obowiązek upowszechniania harmonii na Matce Ziemi na wszystkich obszarach jej relacji z resztą społeczności ludzkich i resztą natury w systemach życia.
3. Obowiązek brania aktywnego udziału, indywidualnie lub zbiorowo, w tworzeniu projektów ukierunkowanych na poszanowanie i obronę Praw Matki Ziemi.
4. Obowiązek przyjęcia praktyk produkcyjnych i przyzwyczajeń konsumpcyjnych w harmonii z Prawami Matki Ziemi.
5. Obowiązek zapewnienia zrównoważonego użytkowania i wykorzystania składowych Matki Ziemi.
6. Obowiązek pozwania każdego aktu, który narusza Prawa Matki Ziemi, jej systemy życia i / lub jej składowe.
7. Obowiązek powiadomienia właściwych organów i społecznych organizacji obywatelskich w zakresie wdrażania działań na rzecz utrzymania i / lub ochrony Matki Ziemi.
Artykuł 10. (OBRONA MATKI ZIEMI). Powołuje się Rzecznika Obrony Matki Ziemi, którego Misją jest zapewnianie ważności, rozpowszechnianie, rozprzestrzenianie i wypełnianie Praw Matki Ziemi, ustanowionych w niniejszej ustawie. Ustawa szczególna ustali swój kształt, funkcjonowanie i uprawnienia.
Można znaleźć w Organie Władzy Wykonawczej, w zakresie celów konstytucyjnych.
Wydana w Sali Konferencyjnej Wielonarodowego Zgromadzenia Ustawodawczego, siódmego dnia miesiąca grudnia roku dwa tysiące dziesiątego.
 
Senator René Oscar Martinez Callahuanca        
MARSZAŁEK SENATU
 
Poseł Héctor Enrique Arce Zaconeta
MARSZAŁEK IZBY REPREZENTANTÓW
 
SENATOR SEKRETARZ
 
POSEŁ SEKRETARZ
 
http://de.scribd.com/doc/44900268/Ley-de-Derechos-de-la-Madre-Tierra-Estado-Plurinacional-de-Bolivia
 

Portret użytkownika RAM

nie wiem, czy  z dumy i

nie wiem, czy  z dumy i radości wprowadzenia tej ustawy ją zamieściłeś, czy z obaw yo bezpieczeństwo przeciętnego "DZIECKA MATKI ZIEMI"... bo oczywistym jest, że "matka" będzie chorniona ponad wszystko i wszelkie "robactwo" będzie tepione... Dla elit tego świata, popierających tego typu ustawę będzie to prawny pretekst do dokonania depopulacji w literze Prawa, jako, że znikają i będa znikać zapisy konstytucyjne stawiające życie ludzkie ponad inne wartości... Tak, że lemingi popiskujcie radośnie bo wasze życie będzie poświęconae za "życie Matki Ziemi" o naiwne pospólstwo...

ateista   prosze nie wciskac tematow religijnych bo to sa glupoty ok !!!
"Wer mit den großen Hunden pissen will , muß auch das Bein so hoch kriegen"!!!
ɟdoʞ
ɯǝp
ɟnɐ
ʇɥǝʇs
ʇlǝʍ
ǝuıǝɯ

Portret użytkownika kimbur

Wodociąg z Antarktydy. Wody

Wodociąg z Antarktydy.
Wody nadmiar jest na świecie, ale jest ona niezwykle marnotrawiona. Miliardy wydawane są na broń (a w zasadzie na narzędzia szerzenia masowej śmierci), miliardy wydawane na ropociągi (nawt po dnie morza) czy gazociągi. Brakuje pieniędzy i checi na to, co ludziom potrzebne - choćby na wodociąg z Antarktydy, gór lodowych czy Arktyki do Afryki. Abyłby on naprawdę darem życia - nawodnienie Sahary przywróciłoby na niej życie, które kiedyś tam kwitło; dałoby gigantyczne tereny rodzajowi ludzkiemu. Z drugiej strony zminiwalizowałoby problem topnienia gór lodowych i poziom podnoszenia się wód mórz i oceanów.Czemuż ludzkości przewodzą ludzie (?), którzy niosą śmierć, strach, cierpienia a nie radość życia?

Portret użytkownika Flesz7

a Ty i Ty i Ty i Ty i Ty i

a Ty i Ty i Ty i Ty i Ty i Ty, jak i ja spuszczamy swoją kupkę 4 litrami czystej wody, kilka razy dziennie. Smile
Słyszeliście, że po popularyzacji ropy naftowej, amerykanie długo wierzyli (niektórzy pewnie do dziś tak myślą), że to niewyczerpalny surowiec? Dziś setki milionów ludzi myśli to samo o wodzie. 60 lat nauki i wszystko jak krew w piach.
No ale woda z kranu leci, słodkich snów...

New World Disorder

Strony

Skomentuj