Sinkhole, który zabił człowieka ponownie otworzył się na Florydzie

Kategorie: 

Źródło: kadr z YouTube

Na Florydzie ponownie otworzył się sinkhole, który kiedyś spowodował śmierć człowieka. Do zdarzenia doszło 19 sierpnia 2015 roku.  Specjaliści badają strukturę usiłując zrozumieć przyczyny jego ponownego pojawienia się.

 

W lutym 2013 roku w mieście Tampa na Florydzie powstało potężne zapadlisko. Sinkhole otworzył się wtedy tak nieszczęśliwie, że pochłonął cześć domu sypialnią i łóżkiem, w którym spał mężczyzna, Jeffrey Bush. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.

Potem domy w tej niestabilnej geologicznie okolicy zlikwidowano, a sinkhole, który zabił człowieka zapełniono. Teraz w miejscu pochówku Jeffreya Busha znowu otworzyła się ziemia. Niektórzy uznają to za niezwykły zbieg okoliczności, ale może to być po prostu rezultat wapiennego podłoża typowego dla Florydy.

Ze względu na specyfikę geologiczną władze Florydy były zmuszone zamknąć kilka osiedli. Zapadlisk przybywa i raczej nic nie zapowiada tego, aby proces ten miał się zatrzymać, wręcz przeciwnie pojawia się coraz więcej kraterów zagrażających egzystencji kolejnych osiedli.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Wojox

Na Florydzie namiętnie

Na Florydzie namiętnie wypompowywano wodę gruntową do zwilżania truskawek. Pod Florydą ciagnę się niezliczone tunele, które niegdyś były wypełnione wodą. Dziś wszystko tam wysycha, podłoże nie wytrzymuje naporu i się zawala. Do takich jaskiń wsypuje się grunt z powierzchni tworząc zapadlisko. Działalność chciwych ludzi zawsze kończy się źle dla otoczenia w którym się żyje...

Trzy etapy poznawania prawdy: najpierw wyśmiewana, później zaprzeczana a na końcu oczywista. Arthur Schopenhauer

Portret użytkownika ben

Wikus polecam

Wikus polecam art:http://www.rp.pl/artykul/926823.html?print=tak&p=0
------------------------------------------------------------------------------------
Przestrzeń pusta może zostać wypełniona wodą ,lub agresywne wypompowywanie   doprowadza do powstania przestrzeni pustych ma to odzwierciedlenie w eksplatacji ropy oraz gazu powstają przestrzenie  puste  które się zapadają w zależności od struktury geologicznej.ITD....
Geneza wód podziemnych
Ze względu na sposób powstawania wód podziemnych można wyróżnić wody infiltracyjne, które powstają wskutek przesiąkania wody przez szczeliny w glebie i warstwach skalnych, wody kondensacyjne, czyli takie, których przyczyną powstania było skraplanie pary wodnej w przypowierzchniowych warstwach gruntu, wody juwenilne, czyli wody, które powstają z magm wydostających się z głębi Ziemi lub wody reliktowe, które w przeszłości geologicznej zostały uwięzione w warstwach skalnych i przez to nie miały kontaktu z otoczeniem przez długi czas. Wśród reliktowych rozróżnić możemy również sedymentacyjne i infiltracyjne.
----------------------------------------------------------------------------------
Wody podziemne to wody przemieszczające się pod wpływem grawitacji w ośrodkach skalnych skorupy ziemskiej. Stanowią one jedynie 0,68% zasobów wodnych świata, ale jednocześnie jest to zdecydowana większość dostępnych nam wód słodkich.
 
Większość wód podziemnych pochodzi z infiltracji, czyli wsiąkania opadów atmosferycznych. Podczas opadów, strefa powyżej zwierciadła wody gruntowej (strefa nienasycona) wchłania wodę. Część wody zaopatruje w wodę rośliny, pozostała część spływa w dół, wypełniając przestrzenie porowate i szczeliny, aż do osiągnięcia zwierciadła wody gruntowej. Na intensywność tego procesu wpływa nachylenie zboczy, szata roślinna, grubość warstwy gruntu i rodzaj skał.
 
Płytkie wody gruntowe są przeważnie ściśle związane z wodami powierzchniowymi. Naturalne cieki wodne i jeziora stanowią obszar, na którym powierzchnia zwierciadła wód gruntowych przecina się z powierzchnią terenu. Powolne przesączanie wód gruntowych zasila cieki wodą tam, gdzie nie padał deszcz i nie istnieje odpływ powierzchniowy. Przestrzeń poniżej zwierciadła wody jest całkowicie wypełniona wodą.
 
Głębokie wody podziemne są często uwięzione i izolowane w osadach powstałych w geologicznej przeszłości.
 
Zbiorniki wód podziemnych (warstwy wodonośne, poziomy wodonośne) są utworami umożliwiającymi ruch wody w ich obrębie. Prędkość przepływu wód podziemnych jest o wiele mniejsza niż prędkość spływu wód powierzchniowych, gdyż wody podziemne muszą się przesączać przez małe pory w gruncie i szczeliny w skałach. Czas przepływu na powierzchni mierzy się w godzinach, natomiast wody podziemne taką samą odległość pokonują w ciągu setek lat.
 

 
Biorąc pod uwagę głębokości występowania wód podziemnych oraz budowę geologiczną obszaru, wyróżnia się: wody przypowierzchniowe (podskórne), wody gruntowe, wody wgłębne i wody głębinowe. Wody głębinowe są praktycznie wyłączone z obiegu wód podziemnych. Wyróżniają się bardzo długim czasem przebywania w ośrodku skalnym i zwykle są silnie zmineralizowane (solanki).
 
Chociaż w wielu obszarach świata wody podziemne są jedynym źródłem wody pitnej, są one często zasobami nieodnawialnymi, ponieważ naturalna szybkość ich zasilania jest bardzo niewielka w porównaniu z tempem poboru wody, wiąże się to często z obniżeniem zwierciadła wody gruntowej, czyli np.: wysychaniem studni, czy w obszarach przymorskich napływem wód słonych do warstw zawierających pierwotnie wodę słodką.
 
Jakość wód podziemnych zależy od skał, przez które przepływa woda rozpuszczając niektóre ich składniki. W ostatnich latach jakość ta uległa pogorszeniu w wyniku obecności zanieczyszczeń, których źródłem jest rolnictwo, przemysł i gospodarstwa domowe. Bakterie glebowe oczyszczają przepływające powoli wody ze szkodliwych naturalnych zanieczyszczeń organicznych. Niestety wiele zbiorników wód podziemnych skażonych jest substancjami chemicznymi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Polecam art:http://www.rp.pl/artykul/926823.html?print=tak&p=0
atr: nawiazuje do wód podziemnych -zbiorników pod powierzchnią ziemi.

 

Skomentuj