Odkrycie ARKI NOEGO - ciąg dalszy

Kategorie: 

http://www.noahsarksearch.net/eng/video.php?id=6

Chciałbym odświeżyć kwestię odkrycia drewnianych struktur na zboczach Araratu jakie miały miejsce  w kwietniu 2010. Sprawa wydaje sie niezwykle istotna nie tylko w świetle samej archeologii ale również w kwestii wiary.

 

Co prawda juz kilkakrotnie "odkrywano" lub "widziano"arkę noego, ale nigdy nie było to tak dokładnie sklasyfikowane,udokumentowane odkrycie.W najbliższym czasie w 3 miejscach na świecie odbędzie sie premiera filmu dokumentalnego nakręconego nad i pod skałami oraz lodem gdzie natrafiono na drewnianą budowlę.

 

http://www.noahsarksearch.net/eng/scr_sydney.php

 

http://www.noahsarksearch.net/arkmovie/big5/video.php?id=5

 

Co mogłoby oznaczać to odkrycie?? To że Biblia jest przekazem od Boga nieulega watpliwości.Jednak Ci którzy takowe posiadają lub co gorzej marginalizują jej rzetelnośc historyczną , będą musieli przełknąć gorzką pigułkę.

 

Ten portal nosi nazwe "ZMIANY NA ZIEMI" zatem jakie zmiany mogłaby przynieść ARKA NOEGO jako dowód biblijny w świadomości ludzkiej na naszym globie??

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen


Komentarze

Portret użytkownika millanek

Gdzie szukać śladów

Gdzie szukać śladów ogólnoświatowego Potopu? Ogólnoświatowy potop, który w czasach Noego nawiedził naszą planetę został bardzo szczegółowo opisany w biblijnej Księdze Rodzaju w rozdziałach od 6 do 9. Czy jednak zachowały się jakieś inne dowody wspierające wiarygodność tej relacji? Jak najbardziej.Dowody te można zebrać w trzy grupy: 1. geologia i archeologia, 2. zbiorowa pamięć ludzkości i 3. wypowiedzi innych pisarzy biblijnych. Razem ze sprawozdaniem Mojżesza z Księgi Rodzaju, tworzą one spójny obraz największej katastrofy, jaka nawiedziła zamieszkaną przez ludzi Ziemię.W rozsądny i wyważony sposób dowody te podsumowuje leksykon biblijny Wnikliwe poznawanie Pism. Oto fragment hasła „Potop” z tej encyklopedii:

Skutki potopu. Potop pociągnął za sobą ogromne zmiany, np. drastycznie skróciło się ludzkie życie. Istnieje opinia, że wody unoszące się przedtem ponad przestworzem pochłaniały część szkodliwego dla ludzkich genów promieniowania kosmicznego, którego natężenie później wzrosło. Biblia wszakże nie wypowiada się na ten temat. Niewątpliwie jednak wszelkie zmiany natężenia promieniowania tak dalece wpłynęłyby na powstawanie izotopu węgla 14C, że datowanie metodą radiowęglową jakichkolwiek materiałów sprzed potopu nie mogłoby być poprawne. Wskutek nagłego otwarcia ‛źródeł głębiny wodnej’ oraz „upustów niebios” całą Ziemię zalały miliardy ton wody (Rdz 7:11). Mogły one spowodować diametralne zmiany jej zewnętrznej powłoki. Powłoka ta jest stosunkowo cienka i ma różną grubość, a pod nią znajduje się dość plastyczna materia sięgająca na głębokość kilku tysięcy kilometrów. Dlatego pod ciężarem dodatkowych wód najprawdopodobniej w skorupie ziemskiej nastąpiły wielkie przesunięcia. Z czasem wypiętrzyły się nowe góry, a stare stały się jeszcze wyższe. Pogłębiły się płytkie baseny mórz i ukształtowała się nowa linia brzegowa, toteż obecnie ok. 70 procent powierzchni Ziemi pokrywa woda. A zatem wiele z obserwowanych dziś śladów procesów geologicznych, takich jak wyniesienie dawnych brzegów mórz na nowe wysokości, może być rezultatem wspomnianych przesunięć w skorupie ziemskiej. Niektórzy oceniają, że ciśnienie samej wody wynosiło ok. 300 atmosfer, co wystarczyłoby do szybkiej fosylizacji szczątków roślin i zwierząt (zob. D. Patten, The Biblical Flood and the Ice Epoch, 1966, s. 62).Jakie są dowody na to, że potop miał zasięg ogólnoświatowy?Być może dowodem raptownych zmian są także szczątki mamutów i nosorożców znajdowane w różnych zakątkach świata, m.in. w lodach Syberii oraz Alaski (…). Niektóre zwierzęta miały jeszcze niestrawiony pokarm w żołądkach lub nieprzeżute rośliny w zębach, musiały więc zginąć nagle. Na podstawie skali handlu kością słoniową z ich ciosów szacuje się, że znaleziono kilkadziesiąt tysięcy mamutów. W tych samych warstwach geologicznych natrafia się też na skamieniałe szczątki innych zwierząt — takich jak lwy, tygrysy, niedźwiedzie i łosie — co może oznaczać, że wszystkie zginęły w tym samym czasie. Zdaniem części uczonych tego rodzaju znaleziska stanowią jednoznaczne materialne dowody raptownej zmiany klimatu oraz nagłej zagłady spowodowanej powszechnym potopem. Inni jednak uważają, że śmierć tych zwierząt nie musiała być skutkiem ogólnoziemskiej katastrofy. Tak czy inaczej, prawdziwość relacji o potopie nie zależy od skamielin czy szczątków zamarzniętych zwierząt.

Rekonstrukcja zamarzniętego mamuta odkrytego na Syberii w r. 1901. Po tysiącach lat dalej miał w pysku rośliny. Tego rodzaju znaleziska, do których też można zaliczyć skamieliny stworzeń morskich znajdowane wysoko w górach, są dla niektórych przekonującym dowodem na rzecz nagłego, katastrofalnego potopu na skalę światową.

Legendy o potopie. Kataklizm na miarę potopu, zakończony unicestwieniem całego dawnego świata, nie mógłby zostać zapomniany przez ocalałych z niego ludzi. Opowiadaliby o nim swoim dzieciom, wnukom i prawnukom. Przez 500 lat po potopie wiele pokoleń mogło usłyszeć relację Sema, który umarł zaledwie 10 lat przed urodzinami Jakuba. Wierny opis tej katastrofy utrwalił Mojżesz w Księdze Rodzaju. Jakiś czas po potopie, gdy ludzie rzucili wyzwanie Bogu i zaczęli budować wieżę Babel, Jehowa pomieszał im język i rozproszył ich „po całej powierzchni ziemi” (Rdz 11:9). Rzecz naturalna, zabrali ze sobą opowieści o potopie i przekazywali je potem z ojca na syna. Obecnie można się doliczyć nie kilku, ale wręcz kilkuset takich historii o wielkim potopie; zachowały się one w ustnych przekazach wielu pierwotnych plemion na całym świecie, co wyraźnie dowodzi, iż owe ludy miały wspólnych praprzodków, którzy przeżyli ów kataklizm (…).Fragment akadyjskiego Eposu o Gilgameszu (VII w. p.n.e.)Te ludowe opowiadania o potopie pokrywają się z relacją biblijną w pewnych ważnych punktach: 1) Garstka ocalałych znajduje schronienie w jakiejś łodzi. 2) Ogólnoziemska zagłada dotyka też inne istoty żywe. 3) Uratowani podtrzymują istnienie rodu ludzkiego. Historię o potopie znali m.in. Egipcjanie, Grecy, Chińczycy, brytyjscy druidzi, Polinezyjczycy, Eskimosi, Afrykanie, Hindusi i Indianie. The International Standard Bible Encyclopedia (red. G. W. Bromiley, 1982, t. 2, s. 319) donosi: „Opowieści o potopie odkryto niemal u wszystkich plemion i ludów. Chociaż najpopularniejsze są w Azji i na wyspach sąsiadujących z nią od południa, jak również w Ameryce Północnej, to odnaleziono je właściwie na każdym kontynencie. Łącznie poznano dotąd aż 270 tego rodzaju legend (…) Powszechność takich podań uważa się na ogół za dowód na to, że w jakimś potopie ludzkość doznała totalnej zagłady i że wywodzi się z jednego miejsca, a nawet od jednej rodziny. Większość przekazów, choć może nie wszystkie, najwyraźniej odnosi się do tego samego potopu. Bezzasadna jest teza, jakoby źródłem wielu z nich były kontakty z misjonarzami, ponieważ gros tych podań zgromadzili antropolodzy niezainteresowani bronieniem Biblii, a prócz tego są one przepojone fantazyjnymi, pogańskimi elementami, którymi zapewne nasiąkły podczas przekazywania przez wieki w pogańskim społeczeństwie. Warto dodać, iż część tych starożytnych relacji spisali ludzie bardzo przeciwni tradycji hebrajsko-chrześcijańskiej”.Legendy o Potopie, kilka przykładów korelacji z BibliąEchem opowieści o potopie mogło być „święto przodków” lub „święto zmarłych” obchodzone niegdyś w listopadzie przez niektóre ludy pierwotne (m.in. w Australii, Egipcie, Peru, Meksyku, na Fidżi i na Wyspach Towarzystwa). W zwyczajach tych przetrwała pamięć o zagładzie spowodowanej przez potop. Jak podaje prof. C. P. Smyth, Meksykanie obchodzili to święto 17 listopada, gdyż „zgodnie z ich tradycją właśnie w tym dniu świat został kiedyś zniszczony; obawiali się też, że pod koniec pewnego cyklu ród ludzki będzie unicestwiony przez podobny kataklizm” (Life and Work at the Great Pyramid, Edynburg 1867, t. II, ss. 390, 391). W książce The Worship of the Dead (J. Garnier, Londyn 1904, s. 4) powiedziano: „Wszyscy obchodzą to święto [zmarłych] dokładnie albo mniej więcej w tym samym dniu, w którym według sprawozdania Mojżeszowego rozpoczął się potop, tzn. siedemnastego dnia drugiego miesiąca — miesiąca odpowiadającego w przybliżeniu naszemu listopadowi”. Rzeczywiście, Biblia mówi, że potop rozpoczął się „w miesiącu drugim, w siedemnastym dniu tego miesiąca” (Rdz 7:11). Ów „miesiąc drugi” przypada w naszym kalendarzu na drugą połowę października i pierwszą połowę listopada.Świadectwo Biblii. Historyczność potopu potwierdzają też inni pisarze Biblii, a ich natchnione wypowiedzi stanowią mocniejszy dowód niż podania pogańskich ludów pierwotnych. Hebrajskie słowo mabbúl, „potop”, pojawia się poza Księgą Rodzaju tylko w pieśni Dawida, według której „Jehowa zasiadł nad potopem” (Ps 29:10). Ale relację z Księgi Rodzaju poświadczają również wzmianki takich pisarzy, jak Izajasz (Iz 54:9) czy Ezechiel (Eze 14:14, 18, 20), dla których Noe był postacią historyczną. Piotr w swoich listach parokrotnie wspomina o potopie (1Pt 3:20; 2Pt 2:5; 3:5, 6). Paweł wskazuje, że Noe, budując arkę dla ocalenia swej rodziny, dowiódł wielkiej wiary (Heb 11:7). A Łukasz wymienia go wśród przodków Mesjasza (Łk 3:36).Jeszcze większą wagę ma to, co o czasach potopu powiedział Jezus, a co zanotowali Łukasz i Mateusz. Jego słowa nie tylko potwierdzają prawdziwość relacji o potopie, lecz także ukazują symboliczne i prorocze znaczenie tych dawnych wydarzeń. Odpowiadając na pytanie uczniów: „Co będzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy?”, Jezus oznajmił m.in.: „Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego. Bo jacy byli w owych dniach przed potopem — jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich — tak będzie z obecnością Syna Człowieczego” (Mt 24:3, 37-39; Łk 17:26, 27). A zatem w samym Piśmie Świętym jest dostatecznie dużo dowodów autentyczności i wiarogodności relacji o potopie. Nie opierają się one na ludzkich tradycjach czy legendach dawnych ludów ani na znaleziskach geologicznych bądź archeologicznych. http://stwarzanie.wordpress.com/2011/05/08/gdzie-szukac-sladow-ogolnoswiatowego-potopu/
Portret użytkownika Amadeus

Wydaje mi się, że piszący o

Wydaje mi się, że piszący o religii nie rozumieją tego słowa. U nas religia = KK, dokładnie tak, jak kiedyś "komputer = pecet" w głowach niedouczonych ludzi.Istnieją religie, które nie tylko nie są dla tępaków, ale wymagają bardzo rzetelnej praktyki i wiedzy.. pisał o tym m.in. Einstein (Jemu konkretnie chodziło o Buddyzm - religię zgodną z najnowszymi odkryciami nauki Zachodu, w tym fizyki kwantowej). Ale cóż.. trzeba się uczyć, a nie wyplatać... 

Portret użytkownika olo10

potwierdzenie , chociaż mniej

potwierdzenie , chociaż mniej medialne było o ludziach-gigantach..Czego w szkole się nei uczy , uczy się o dnozaurach , ale , że na ziemi byli wielcy ludzie to już nie , bo przeciez nie pasuje do ewolucji Smile A o gigantach jest napisane w Biblii i miedzy innymi poprzez to , że aniołowie schodzili na ziemie, zapładniali córy ziemskie i z tego powstawały ludzie giganty i inne herosy ,którzy wprowadzili na ziemi krwawe żniwa (tak to w skrócie) BIblia pisze , że przez to został zalany świat...Jeśli arka Noego jest znaleziona , czyli jest to prawdziwe , czyli był na niej Noe , czyli jedna rodzina jego synowie i ich żony... To albo wierzymy w to co napisane jest w Księdze Rodzaju , albo sobie dodajemy własne teorie , które są wysane z palca , bo tylko historia potopu jest napisana w Biblii.. A jak tam jest to przedstawione to każdy wie kto czyta to...Także , Roni , twoja teoria , że uratowało się więcej ludzi , czy coś tam dla mnie , powtarzam , dla mnie jest nierealna , ponieważ nie jest teorią z Biblii tylko wymyśloną znikąd , są to przypuszczenia po prostu :)Dziękuję  , pozdrawiam

Portret użytkownika redhead

biblia nie jest rzeczą, jest

biblia nie jest rzeczą, jest zbiorem do którego dołączono tzw kanon; czyli włączono małą (maleńką) cześć ksiąg i oczywiście bnei zrobił tego tzw bóg, zrobili to ludzie, można powiedzieć wyssali sobie z palca

Portret użytkownika devoratus

Zatem jeśli jedyną prawdą

Zatem jeśli jedyną prawdą jest prawda "Biblijna" - to obecna populacja jest skutkiem kazirodztwa jakiego dopuszczali się członkowie jednej rodziny, by się rozmnożyć do liczby 7 miliardów...
 
Ciekawe jak Biblia wytłumaczy fakt, że skoro po potopie przetrwała tylko jedna rodzina - żydów, mówiąca w jednym języku - to jakim cudem teraz mamy kilka ras ludzi i taką różnorodność językową. Hebrajski im się nie podobał, skoro tworzyli inne języki? A różnorodność wyznaniowa ? Skąd się wzięli muzułmanie, jesli z potopu uratowali się wyłacznie żydzi ?
 
A co gorsza - opowieści o potopie można znaleźć w księgach znacznie starszych niż Biblia. Zatem - albo potopów było kilka, albo sumerowie znali przyszłość, albo Biblię ktoś zerżnął ze starszych pism. Odpowiedź wydaje się oczywista...
 
Zastanów się człowieku - która teoria jest bardziej nierealna. Chyba, że wierzysz, że Noe miał 3 synów - jednego azjatę, jednego żyda i jednego murzyna (o indianach i aborygenach nie wspomnę), w dodatku synów-sklerotyków, którzy zapominali w co wierzą i w jakim języku mówią - i ciągle wymyslali nowe języki i nowe religie...
 
 

IB Image
 

Portret użytkownika olo10

do tropheus :"Mysle ze to

do tropheus :"Mysle ze to wszystko wina ludzi [grup,jednostek] dopoki czlowiek chce ;rzadzic ,oceniac, sadzic drugiego, to nigdy nie bedzie spokoju,tacy wlasnie manipuluja innymi " Myślę , że bardzo trafnie jest to ujęte , brakuje tylko jeszcze : dopóki są ludzię, którzy dają sie nabierac przez innych , bo sami nie myślą , nie czytają, nie rozmyślają idą ścieżką prostoty i pozornej łatwości..Słuchają tylko i sa przez to manipulowani...

Portret użytkownika Pulsar

Ciekawostką może być to że

Ciekawostką może być to że jednym z pierwszych maist po potopie było miasto Babel (puźniejszy Babilon) wraz z budowaną tam wierzą ku czci pogańskiego boga, oraz chwaly budowniczych. Dziś ta tradycja nadal ma się dobrze.Na całym świecie powstawały budowle coraz to wyższe by szczycić się swą potęgą i wiedzą budowlaną.np: ostatnio wp.pl podało taką oto informację: http://odkrywcy.pl/kat,111404,title,Wieza-Krolestwa-najwyzszy-budynek-swiata,wid,13664451,wiadomosc.html

Quote:
Wieża Królestwa będzie najwyższym budynkiem na świecie. Powstanie w ciągu najbliższych pięciu lat, a wybuduje ją firma Bin Laden Group.Gigantyczna wieża powstanie w mieście Dżudda w Arabii Saudyjskiej. Będzie to pierwszy budynek na świecie, którego wysokość przekroczy 1000 m! Pierwsze plany zakładały, że będzie miała aż 1,6 km wysokości, jednak szczegółowe analizy podłoża, ma którym ma stanąć konstrukcja, wykazały, że w tym miejscu nie da się zbudować aż takiego giganta.Budowa Wieży Królestwa pochłonie ponad 4,5 mld dolarów. Budynek wzniesie firma budowlana Bin Laden Group, a inwestorem jest jeden z najbogatszych ludzi świata - saudyjski książę Walid Ben Talal Al Saud.
 Wierza ku czci Allaha i chwały księca Walid Ben Talal Al Saud-a.Czyż nie jest to podobnie jak za czasów biblijnego babel ?Tylko bóg się pozornie zmienił i budowniczowie.

Portret użytkownika Roni Tornado

Tropheus, religie to

Tropheus, religie to najgorsza rzecz jaka istnieje. Religia dzieli ludzi, przez nią składało się ofiary z ludzi i zwierząt, przez nią na wojnach gineli ludzie, przez nią ludzie gnębią ludzi.Religia jest dla prostych i ciemnych ludzi ale nie dla światłych i uczonych, wykształconych.

 

 

Portret użytkownika lol

mówisz oczywiście o religiach

mówisz oczywiście o religiach fałszywych  które wcale nie reprezentują Boga  w rzeczywistości sa narzędziem jego przeciwnika by ukryć prawde zawarta w BibliiJezus powiedział " drzewo które nie wydaje dobrego owocu wycina się i rzuca w ogień "  mówił tu o religii żydowskiej która też odeszla  poprzez tradycje od prawa które otrzymali od Boga aż w końcu ich odrzucił . Dziś jest podobnie tylko jedna religia moze spełnić wszystkie wymagania jakie są zawarte w Biblii wystaarczy poczytać ewangelie  by to zobaczyć  np Ew  Mateusza 24:14  mówi że prawdziwi chrześcijanie mieli być zaangażowani w dziele gloszenia o Królestwie , w innym miejscu Jezus mówi ze mają mieć miłość do bliźniego a miłosć nie pozwala uczyć sie sztuki zabijania bliźnich czy okradaania ich itd na kim spełniają sie te słowa ?  warto poszukać   a nie powtarzać w czambuł ze nie  ma Boga  bo to tylko świadczy o głupocie  przy takiej liczbie dowodów choćby w genetyce życie pochodzi tylko z życia , potrzeba projektanta   do zaprojektowania domu  , a  ciało czlowieka  jest genialnie zaprojektowane  odpowiedzialny za to jest KOD    takie znajome słowo  KOD  to programowanie   a nie przypadek potrzeba inteligencji by to zakodować i rozkodować . Zwierzeta nie zastanawiają sie nad tym  tylko myślący ludzie  stworzeni na podobieństwo istot myślących  . szukajcie  to znajdziecie  , pukajcie to wam otworzą   proście a będzie wam dane   troche pokory  i można to otrzymać  .

Strony

Skomentuj