Amerykanie zezwolili prywatnej firmie na lot na Księżyc

Kategorie: 

Źródło: Moon Express

Już wkrótce dojdzie do pierwszej prywatnej ekspedycji na Księżyc. Odpowiedniej zgody na lot udzieliła ostatnio amerykańska agencja FAA zajmująca się regulacją awiacji.

 

Lot na Księżyc planuje prywatna firma Moon Express z siedzibą na Florydzie. Lądowanie na powierzchni ziemskiego satelity planowane jest na 2017. Ma to zapewnić wygraną w wyścigu, którego stawką jest ufundowana przez korporację Google nagroda Lunar XPRIZE, wynosząca 25 milionów dolarów. 

 

Aby to osiągnąć, Moon Express musi umieścić na Księżycu zrobotyzowany pojazd, który będzie w stanie przesłać na Ziemię zdjęcia z powierzchni srebrnego globu. Prywatny lądownik nie jest większy od walizki i powinien przetrwać na Księżycu przynajmniej 2 tygodnie. W tym czasie ma zostać przeprowadzony szereg eksperymentów naukowych. Lądownik będzie też zawierał specjalny ładunek składający się głównie ze skremowanych prochów ludzi, którzy zapłacili aby  ich szczątki po śmierci znalazły się na Księżycu. 

 

Decyzja amerykańskiej FAA, aby wyrazić zgodę na prywatną misję księżycową jest nieco kontrowersyjna. Podstawą prawną dla amerykańskiej jurysdykcji nad kosmosem jest przygotowany pod auspicjami ONZ, traktat o wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej z 1966 roku. Stwierdza on, że w przypadku aktywności w kosmosie organizacji pozarządowych, konieczna jest autoryzacja kraju, z którego ona pochodzi. 

 

Do tej pory jeszcze żadna firma nie planowała lądowania na innym ciele niebieskim. Teraz jednak sytuacja uległa zmianie i istnieją plany prywatnych lotów nie tylko na Księżyc, ale również na Marsa, a nawet na asteroidy. 

Ocena: 

Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika ascendant_149

ROZDZIAŁ III Stworzenie

ROZDZIAŁ III Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera.
Praprzyczyną wszystkiego, co istnieje był Bóg. Stworzyciel chciał cudowne dzieło swej wszechmocy zacząd w tym czasie i w taki sposób, jak się to podobało Jego wolnej woli. Początek i przebieg stworzenia opowiada Mojżesz w pierwszym rozdziale swej księgi Genesis; ponieważ Pan i w tym względzie udzielił mi swego objaśnienia, przeto opowiem tu od samego początku, wszystko co będzie potrzebne w celu poznania dzieł i tajemnic Wcielonego Słowa i Zbawienia. Pierwszego dnia — albo jak mówi Mojżesz: ,,na początku" — Bóg stworzył niebo i ziemię: niebo dla aniołów i dla ludzi, ziemię — jako miejsce doświadczenia dla ludzi. Oba te miejsca były odpowiednie do celu, dla którego zostały stworzone oraz tak doskonałe, że Dawid mógł wypowiedzied słowa: „Niebiosa głoszą chwalę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza". Potem Bóg stworzył w niebie aniołów, i to w stanie łaski, aby z jej pomocą wysłużyli sobie chwałę, jako nagrodę. Bo chociaż znajdowali się w miejscu chwały, to przecież nie oglądali jeszcze Bóstwa twarzą w twarz póki ci, którzy byli posłuszni woli Bożej, nie wysłużyli sobie tego szczęścia z pomocą łaski. Tak więc zarówno aniołowie święci, jak i aniołowie niewierni, tylko przez krótki czas byli w pierwszym stadium doświadczenia.
18 
Stworzenie, doświadczenie i opowiedzenie się aniołów dokonało się w trzech — krótkimi przerwami przedzielonych — chwilach.  W pierwszej chwili wszyscy zostali stworzeni i wyposażeni łaską i darami Ducha Świętego, stając się nader pięknymi i doskonałymi. Następnie wszystkim z nich została oznajmiona wola ich Stwórcy. Otrzymali oni przykazanie i przepis postępowania, aby uznali swego Stwórcę, jako swego Pana i tym samym spełnili zadanie, dla którego Bóg ich stworzył. Stało się to w sposób następujący: Najpierw aniołowie poznali naturę Boga, jako jedynego w swej Istocie, a troistego w Osobach; zarazem otrzymali nakaz, aby oddali hołd Boski i uwielbienie Bogu, jako samemu Stwórcy i Panu najwyższemu, który jest nieskooczony w swej Istocie i w swych doskonałościach.  Temu nakazowi poddali się wszyscy posłusznie, ale nie wszyscy w równy sposób. Aniołowie dobrzy byli posłuszni z miłości i sprawiedliwości, przyjmując chętnie i z wiarą to, co przewyższało siły ich poznania i z radością spełniali dane im rozkazy. Lucyfer był posłuszny, dlatego, ponieważ wydawało mu się niemożliwym, aby mógł uczynid przeciwnie. Jego posłuszeostwo nie wynikało z doskonałej miłości, albowiem dzielił on swą wolę pomiędzy siebie i niezawodną prawdę Pana Boga. Doprowadziło to do tego, że przykazanie wydało mu się ciężkim i niewygodnym, wypełniał je bez pełnej miłości i sprawiedliwości, co doprowadziło go do nieposłuszeostwa. Niedbalstwo i ociąganie się, z jakim spełniał swe pierwsze czyny, nie pozbawiły go wprawdzie łaski, ale było początkiem zła; w jego cnocie i gorliwości powstała pewna słabośd i wahanie, co zadmiło jasnośd jego piękności — był to pierwszy krok do jego upadku. Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyd naturę ludzką, tj. obdarzone rozumem stworzenia niższego rzędu, aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwieczne Dobro, oraz żeby się Go bały. Oznajmił także, że obdarzy tę naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z Bóstwem. Aniołowie będą musieli tę Osobę, to jest tego Boga-Człowieka, nie tylko, jako Boga, ale i jako człowieka uznad za swoją Głowę i oddawad Mu cześd pokorną i hołd Boski; pod względem godności i łaski będą niższymi od Niego i będą Jego sługami. Bóg oświecił także aniołów, jak słusznym, sprawiedliwym i rozumnym jest to poddanie się, albowiem łaskę, którą posiadali i chwałę, którą otrzymad mieli wysłużyły im przewidziane zasługi tegoż Boga-Człowieka.  Aniołowie, jako też wszystkie inne stworzenia, stworzeni zostali ku Jego uwielbieniu, bo On to będzie Królem całego stworzenia. Wszystkie istoty, posiadające zdolnośd poznania Boga i służenia Mu, mają byd Jego narodem i jak gdyby członkami Jego ciała, aby Go, jako Głowę swoją uznawad i czcid mogły.
19 
Następnie aniołowie otrzymali nakaz, aby tegoż Boga-Człowieka uznali, jako Głowę swoją. Aniołowie święci i posłuszni poddali się wszyscy temu rozkazowi i okazywali całą siłę swej woli i, w pokorze miłością pałającego serca, najzupełniejsze posłuszeostwo.  Natomiast Lucyfer, powodowany pychą i zazdrością, sprzeciwił się i wezwał aniołów, którzy za nim poszli, aby uczynili tak samo. Tak też rzeczywiście uczynili, połączyli się z nim i odmówili Bogu posłuszeostwa. W zamian książę ciemności przyrzekł im, że on będzie ich głową i że panowad będzie osobno, niezależnie od Chrystusa. Tak więc zazdrośd, duma i niecne pożądliwości stały się przyczyną, dla której dżuma grzechu zaraziła niezliczoną liczbę aniołów. Wtedy rozpoczęła się owa wielka walka w niebie, którą w swym objawieniu opisuje św. Jan. Święci i posłuszni aniołowie zapłonęli, bowiem chęcią bronienia wspaniałości Najwyższego i czci Wcielonego Słowa; dlatego też prosili Pana o pozwolenie wystąpienia przeciw smokowi i walki z nim. Pozwolenie to otrzymali. Powinnam wspomnied o jeszcze jednej sprawie, która miała miejsce w tym samym czasie. Wraz z rozkazem okazywania posłuszeostwa Wcielonemu Słowu aniołowie otrzymali polecenie uznania za swoją Monarchinię tej „niewiasty", w której łonie Jednorodzony przyjąd miał ciało ludzkie. Niewiasta ta, bowiem będzie ich Królową i Panią wszystkich stworzeo; pod względem łask i chwały przewyższad będzie Ona wszystkich aniołów i ludzi. Równocześnie Wszechmocny ukazał aniołom Najświętszą Maryję Pannę w znaku, czyli w obrazie.  Dobrzy aniołowie w największej pokorze przyjęli ten rozkaz Paoski i sławili potęgę Najwyższego i Jego tajemnice. Przy objawieniu tej tajemnicy i tego przykazania Lucyfer z gromadą swoich zwolenników uniósł się jeszcze większą dumą i pychą, bluźniąc straszliwie. W niepohamowanej złości, wzywając swych zwolenników, zwrócił się przeciwko Stwórcy tych wielkich cudów wołając: „Niesprawiedliwe są te rozkazy. Przynoszą ujmę mej wielkości. Dlatego tę Istotę, na którą Ty, Panie, spoglądasz z taką miłością, którą chcesz obdarowad takimi wspaniałościami, ja będę prześladował i zniszczę Ją. Użyję w tym celu całej mojej siły i chytrości. Niewiastę tę, Matkę Słowa, strącę z wysokości, na którą zamierzasz Ją wynieśd, a zamiar Twój w rękach moich w proch się obróci". Straszliwa ta pycha pobudziła gniew Paoski i Bóg rzekł do Lucyfera: „Niewiasta ta, której uczcid nie chciałeś, zetrze twoją głowę. Ona cię zwycięży i zniszczy twą
20 
władzę. I chociaż przez pychę twoją świat pozna śmierd, to jednak przez pokorę tej Niewiasty śmiertelnicy otrzymają życie i Zbawienie. Oni odbiorą zapłatę i otrzymają koronę, którą ty utraciłeś". Zaledwie smok usłyszał te wyroki Boga, odpowiedział pełen złości i pychy, wygłaszając groźby przeciwko całemu rodzajowi ludzkiemu. Jednak dobrzy aniołowie uznali sprawiedliwy gniew Najwyższego okazany Lucyferowi i innym upadłym aniołom, i walczyli z nimi bronią rozumu, rozsądku i prawdy. Wymawiając owe słowa, którym nic nie zdoła się oprzed:, „Kto jest, jako Bóg!" święty książę Michał strącił z nieba zamienionego w smoka Lucyfera i jego stronników.  Niewdzięczni aniołowie stali się przez swoje grzechy niegodni wiecznego oglądania Boga; pamięd ich została wymazana z Jego ducha, w którym na mocy udzielonych im darów była zapisana. Stracili oni prawo do miejsc, które — gdyby się okazali posłuszni — były przeznaczone dla nich; prawo to przeszło na ludzi, którym przekazane zostały teraz te miejsca. Wszelki ślad po upadłych aniołach został zupełnie zatarty i nic już po nich w niebie nie pozostało. O nieszczęśliwa złości, która zasłużyłaś na taką straszną karę! Natomiast dobrzy aniołowie w nagrodę za swą wiernośd otrzymali możliwośd oglądania Boga i zyskali wieczną chwałę. / wg Księgi Marii z Agredy /.

Portret użytkownika inzynier magister

Księżyc może być pod nadzorem

Księżyc może być pod nadzorem istot z innego wymiaru ! Możliwe że te istoty są nadzorowane przez wyższych aniołów ? A wyższe anioły opiekują się Ziemią i całym Układem Słonecznym !

Wielokrotnie ukazuje nam Stary Testament aniołów troszczących się o cielesne dobro ludzi: anioł objawia się Hagar i jej synowi Izmaelowi, umierającym z pragnienia na pustyni, i sprawia, że wokół nich wytryska źródło (Rdz 21,19). Anioł dodaje otuchy prorokowi Eliaszowi, który pogrążony w rozpaczy, położywszy się pod drzewem jałowca, jęknął: "Wielki już czas, o Jahwe! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków! Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Więc podniósłszy się zjadł i wypił, i znowu się położył. Powtórnie anioł Jahwe wrócił i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga! Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry" (1 Krl 19,4-8). Innym razem anioł pochwycił proroka Habakuka w momencie, kiedy przygotowywał jedzenie dla żeńców, i w jednej chwili przeniósł go z Judei do Babilonu, właśnie nad brzeg lwiej jamy, w której był zamknięty inny prorok: "Danielu, Danielu! Weź posiłek, który ci Bóg przysyła!" (Dn 14,37) Również aniołowie przez czterdzieści lat dostarczali Hebrajczykom manny w ich wędrówce do ziemi Kanaan (Wj 16; Ps 7,24): każdego ranka, z wyjątkiem szabatu, w którym "była podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie" (Wj 16,5), aniołowie pozwalali znajdować im mannę, pokarm podobny do ziarna koriandra (Wj 16,1-8. 31).

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

"... Wielokrotnie ukazuje nam

"... Wielokrotnie ukazuje nam Stary Testament aniołów troszczących się o cielesne dobro ludzi: ..."

 Czy ty przypadkiem nie kojarzysz, kim są owi aniołowie? Przecież to są demony, któremajązwieść ludzi swoim dobrodziejstrwem, aby utrzymać naiwnych idiotów przy swoim Ojcu - Szatanie?

 A nie zadałeś sobie ślepcze pytanię, dlaczego umierające dzieci owego źródła nie doświadczają??

 Odpowiem ci... bo ich niewinne duszyczki są rozchwytywane przez te anioły na pokarm ich niesmiertelności... i ich Ojca Szatana Jahve...

Portret użytkownika ascendant_149

Nie do końca jest tak jak tu

Nie do końca jest tak jak tu Wszyscy forumowicze piszą ( poza cytatami z Biblii oczywiście ). Polecam gorąco przeczytać Księgi Marii z Agredy z 1650 roku. Są tam wyjaśnienia do Apokalipsy św. Jana - naprawdę nie trzeba wyważać już otwartych drzwi. Jest także wytłumaczenie dlaczego powstali ludzie, jakie jest ich zadanie na Ziemi, co do tego mają Aniołowie, dlaczego Lucyfer jest tym kim jest, po co Bogu to wszystko oraz jak to naprawdę powstało. No i najważniejsze pytanie: dlaczego odpowiedzi przychodzą dopiero w tych czasach, dopiero dla naszego pokolenia ?

http://www.objawienia.pl/sub/text/maria.html

 

Portret użytkownika Ernest

Księżyc posiadający dużego

Księżyc posiadający dużego sztucznego satelitę o stabilnej orbicie gdzie są anomalie w polu grawitacyjnym to wyzwanie dla USA i Chin.Potrzebują bazy na orbicie która zabezpieczy lot na Marsa i przed pociskami najnowszej generacji które dezintegrują z łatwością np ISS.Mars jak miał pokłady wody to posiadał przez ten okres 1 duży księżyc w punkcie co najmniej libracyjnym.lub z 20 małych na orbitach obniżających pułap które pospadały za wyjątkiem 2 ostatnich.Dlatego też kolejna baza przesiadkowa będzie w okolicach na którymś z nich.Tam sprawdzą co trzeba i ewentualnie wykorzystają transport skał z powrotem na Księżyc.Gdzie już będzie inna skała z misji asteroidowej/planetoidowej potrzebnej do bezpiecznej obserwacji maskonów i eksploracji metali ziem rzadkich.Mars to przepiękna wysterylizowana planeta po zdarzeniach z przeszłości.Mars ponownie potrzebuje dużego satelity tak jak kiedyś miał bo on też jak na Ziemi wychamował ruch wirowy do ok 24 godzin dzięki satelicie.Doba 24 godzinna na Marsie wskazuje na to definitywnie.Bez Księżyca Ziemia się zamieni w coś niezdatnego do życia a nasz Księżyc stopniowo oddala się od Ziemi tak jak mogło być na Marsie lub totalne zderzenie z obiektem 1/4 piw. Marsa stąd jest asymetria.Ogólnie brakuje im kasy na lot Ziemia Księżyc Deymos lub Phobos Mars i założenie baz-stacji.

Strony

Skomentuj