100 sposobów na użycie kokosa

Kategorie: 

Źródło: www.kompas.travel.pl

Na­pi­sa­łem osob­ny roz­dział o ko­ko­sach dla­te­go, że w wielu kra­jach używa się ich do wszyst­kie­go i dzię­ki temu kokos stał się bło­go­sła­wio­nym darem przy­ro­dy ra­tu­ją­cym życie. Jest kilka ro­dza­jów ko­ko­sów i nie służą one je­dy­nie do picia i je­dze­nia, mimo, że przede wszyst­kim kokos jest znany jako orzeź­wia­ją­cy i zdro­wy napój. Z ko­ko­sa wy­ra­bia się także olej ko­ko­so­wy, wiór­ki ko­ko­so­we i nawet al­ko­hol. Jest on pod­sta­wą wielu przy­praw i dań, a jego reszt­ki sa prze­zna­cza­ne na karmy dla zwie­rząt.

 

Sko­rup­ka ko­ko­sa jest uży­wa­na w świą­ty­niach bud­dyj­skich, gdzie jej roz­bi­ja­nie przy­no­si szczę­ście. Na Sri Lance tra­dy­cją jest także, że pierw­szy po­karm nie­mow­lę­cia skła­da się także z ko­ko­sa a po­tra­wa ser­wo­wa­na na ślu­bach na Sri Lance to kiri bath, czyli ryż go­to­wa­ny w mleku ko­ko­so­wym. Na Sri Lance także więk­szość sło­dy­czy za­wie­ra ryż i ko­ko­sy gdyż tych dwóch skład­ni­ków jest w Azji bar­dzo dużo. Oprócz tego wiele po­traw jest sma­żo­nych na oleju ko­ko­so­wym i do­brym przy­kła­dem jest ro­dzaj na­le­śni­ka, któ­re­go je­dy­ny­mi skład­ni­ka­mi są mleko ko­ko­so­we i pro­szek ry­żo­wy. Olej ko­ko­so­wy w po­łą­cze­niu z mio­dem czy awo­ka­do do­da­je lep­sze­go i bo­gat­sze­go smaku po­tra­wom. Olej ko­ko­so­wy w po­łą­cze­niu ze świe­ży­mi przy­pra­wa­mi jest zna­ko­mi­tym sosem do sa­ła­tek i do zup, a mleko ko­ko­so­we do­da­ne do kawy czy her­ba­ty jest zdrow­sze niż prze­sło­dzo­ne i kon­ser­wo­wa­ne mleko w prosz­ku. Olej ko­ko­so­wy w po­łą­cze­niu z żółt­kiem, solą, pie­przem, musz­tar­dą i odro­bi­ną octu daje na­tu­ral­ny, choć spe­cy­ficz­ny ma­jo­nez. Kokos może być wy­ko­rzy­sty­wa­ny w kuch­ni na bar­dzo wiele spo­so­bów a dzię­ki Bia­łym po­dróż­ni­kom do Kra­jów Trze­cie­go Świa­ta olej ko­ko­so­wy staje się coraz bar­dziej po­pu­lar­ny także w kra­jach eu­ro­pej­skich. Olej ko­ko­so­wy, mleko ko­ko­so­we i wiór­ki są wy­ko­rzy­sty­wa­ne także do pie­cze­nia ciast i przy­pra­wia­nia gril­lo­wa­nych ryb. Moż­li­wo­ści są nie­skoń­czo­ne.

 

Kokosy i kobiety

coconutbra2

Olej ko­ko­so­wy ma także ogrom­ną war­tość dla ko­biet, gdyż służy im do pie­lę­gna­cji. Ko­bie­ty do­da­ją je do ka­pie­li, robią sobie ma­secz­ki na twarz i całe ciało oraz uży­wa­ją go do ma­sa­żu. Olej ko­ko­so­wy po­ma­ga po­zbyć się bólu po opa­rze­niach sło­necz­nych i zmięk­cza skórę stóp. Olej ko­ko­so­wy po­ma­ga też w walce z łu­pie­żem i po­ma­ga w go­je­niu się drob­nych ran i za­dra­pań. Poza tym jest czę­sto uży­wa­ny jako przy­no­szą­cy ulgę prze­ciw­ko wy­syp­kom, swę­dze­niu, od­wod­nie­niu i przy bó­lach jelit. Za­sto­so­wań jest mnó­stwo i myślę, że mimo wszyst­ko na­le­ży po­roz­ma­wiać na ten temat z le­ka­rzem, który spe­cja­li­zu­je się w le­cze­niu na­tu­ral­nym, a nie z tym, który na wszyst­kie do­le­gli­wo­ści za­pi­su­je an­ty­bio­tyk.

 

Kobiety karmiące piersią powinny też dodawać około 3 łyżeczek oleju kokosowego do swojego dziennego pożywienia, aby w ten sposób zapewnić sobie lepszą produkcję mleka dla swoich niemowląt. Kobiety powinny też masować olejem kokosowe swoje sutki co przynosi ulgę podczas ssania oraz smakuje niemowlętom. Przy okazji, podczas picia oleju kokosowego najpierw dobrze jest też płukać buzię kobiecie co pomaga w zachowaniu dobrej kondycji jej zębom i dziąsłom choć pamietajmy też, że to co jest dobre dla kobiety jest także dobre dla ukochanej karmiącej suki oraz kocicy. Przy okazji, włókno kokosowe nasączone w mleku kokosowym może też być z powodzeniem użyte do wyczyszczenia zębów całej trójce. Włókno kokosa jest natomiast wykorzystywane na szczotki i liny oraz stanowi naturalną formę ścierania naskórka. Gdy byłem w Laosie kupiłem kobiecie ładny pasek wykonany częściowo z kokosa, w Malezji kupiłem torebkę zrobioną z kokosów a w Wietnamie portfel z kokosa. Elementy kokosa są też z powodzeniem używane jako ozdoby klapek oraz klosze do wieczornych lamp, które są potrzebne kobietom do stwarzania romantycznego nastroju. Z kokosów robione są także łyżki, widelce, miski do zup, albumy na zdjęcia, oprawy na książki oraz pamiątki dla turystów takie jak rzeźby, talerze, figury zwierząt, kolczyki, guziki, zabawki czy serwisy do herbaty.

coconut bra 1

Ze sko­ru­pek ko­ko­sów i ka­wał­ka liny ko­bie­ty mogą sobie także zro­bić sta­ni­ki na plaże a z liści ko­ko­so­wych i włók­na ko­ko­so­we­go ko­bie­ty mogą też zro­bić na­tu­ral­ne suk­nie na plaże i ka­pe­lu­sze. Jakby tego było mało, tym ko­bie­tom, któ­rym wziąż zo­sta­ło tro­chę oleju ko­ko­so­we­go mogą wy­ci­snąć do niego tro­chę cy­try­ny, co stwo­rzy na­tu­ral­ny śro­dek do czysz­cze­nia mebli czy cho­ciaż­by na­cie­ra strun w gi­ta­rze. Oczy­wi­ście dobra ko­bie­ta po­win­na też ma­so­wać swo­je­go męża olej­kiem ko­ko­so­wym, co tylko jest dla niej na plus z po­wo­du umoc­nie­nia war­to­ści ro­dzin­nych.

 

Za­sto­so­wań oleju ko­ko­so­we­go jest mnó­stwo lecz myślę, że mimo wszyst­ko na­le­ży po­roz­ma­wiać na ten temat z le­ka­rzem, który spe­cja­li­zu­je się w le­cze­niu na­tu­ral­nym a nie z tym który na wszyst­kie do­le­gli­wo­ści za­pi­su­je an­ty­bio­tyk. Ci pa­no­wie, któ­rzy trzy­ma­ją ko­bie­ty w domu po­win­ni też po­roz­ma­wiać z gi­ne­ko­lo­giem, gdyż olej ko­ko­so­wy może też ła­go­dzić do­le­gli­wo­ści po­chwy i jej oko­lic.

 

Z dru­giej jed­nak stro­ny olej ko­ko­so­wy z do­dat­kiem kwia­to­wych her­bat po­pra­wia kon­dy­cję gar­dła co może być nie­bez­piecz­ne jeśli ko­bie­ty zbyt dużo mówią……niech Bóg je bło­go­sła­wi.

 

Za­łóż­my jed­nak, że nie uży­wa­my ko­ko­sów do je­dze­nia, do picia lub do pie­lę­gna­cji czy bu­dow­nic­twa. Same palmy ko­ko­so­we ro­sną­ce dziko koło plaż oraz da­ją­ce schro­nie­nie przed słoń­cem już są pięk­ne. Spa­cer z pięk­ną ko­bie­tą po plaży jest o wiele bar­dziej atrak­cyj­ny gdy mamy palmy w po­bli­żu. Będąc na Sri Lancecho­dzi­łem po pal­mie ko­ko­so­wej ro­sną­cej nad lu­strem wody a gdy byłem w Taj­lan­dii moja uro­cza blon­dyn­ka bu­ja­ła się na huś­taw­ce za­mo­co­wa­nej także na pal­mie. W jed­nym z wielu eg­zo­tycz­nych kra­jów w któ­rych byłem palmy sta­no­wią też miej­sca za­mo­co­wań ha­ma­ków oraz dobre punk­ty ob­ser­wa­cyj­ne na morze i ba­wią­ce się dzie­ci a ich ogrom­ne ko­ro­ny dają bło­go­sła­wio­ny cień. Na­to­miast wie­czo­rem, przy za­cho­dzą­cym słoń­cu palmy do­da­ją na­stro­ju za­ko­cha­nym parom.

Kokosy1

Gdy byłem w In­diach usia­dłem w re­stau­ra­cji na kli­fie pod pal­ma­mi ko­ko­so­wy­mi. Nigdy nie za­po­mnę tego pięk­ne­go wi­do­ku w nad­mor­skiej miej­sco­wo­ści Var­ka­la oraz co jakiś czas spa­da­ją­cyh ko­ko­sów. Gdy byłem na Goa spa­łem na dachu pod mo­ski­tie­rą i mia­łem ko­ro­ny palm ko­ko­so­wych nad głową a gdy spa­łem w domku na wy­spie Koh Phan­gan w Taj­lan­dii rano obu­dził mnie szum morza oraz spa­da­ją­ce na plażę ko­ko­sy. Ko­bie­ty to oczy­wi­ście uwiel­bia­ją, po­dob­nie jak pew­nie cały ten bar­dzo ro­man­tycz­ny aka­pit.

 

Kokosy w budownictwie

cups

Ko­ko­sy są uży­wa­ne także w bu­dow­nic­twie i nie mar­nu­je się nic. Z moc­nych drzew ko­ko­so­wych ro­bio­ne są deski oraz szkie­le­ty domów a ogro­dze­nia a li­ście są uży­wa­ne do ro­bie­nia ple­cio­nych ścian. Z drze­wa palm ko­ko­so­wych ro­bio­ne ba­lu­stra­dy, małe mosty, ramy okien, małe łódki i tra­twy, meble, drzwi, pa­ne­le pod­ło­go­we, słupy wy­so­kie­go na­pię­cia i pew­nie wiele in­nych rze­czy jak choć­by po wy­su­sze­niu drew­no na opał oraz wę­giel drzew­ny uży­wa­ny do pro­duk­cji che­mi­ka­liów.

 

Do tego wszyst­kie­go do­brym fak­tem jest eko­lo­gia, dla­te­go że w kra­jach Azji i Pa­cy­fi­ku roz­sąd­ne wy­ci­na­nie palm może od­cią­żyć wy­ci­na­nie lasów tro­pi­kal­nych. Wszyst­kie wyżej wy­mie­nio­ne rze­czy zro­bio­ne z drze­wa pal­mo­we­go mają także swój cha­rak­te­ry­stycz­ny, eg­zo­tycz­ny wy­gląd przez co cie­szą się uzna­niem tu­ry­stów. Drze­wo pal­mo­we można tez łatwo kroić na rózne kształ­ty oraz la­kie­ro­wać.

Coconut_Lamp_CL17

Po­mi­mo jed­nak, że palmy rosną z opa­dłych ko­ko­sów śred­nio zaj­mu­je aż 20 lat zanim palma ko­ko­so­wa osią­gnie wy­so­kość około 20m choć na bujne li­ście i ja­dal­ne ko­ko­sy nie trze­ba cze­kać aż tak długo. Po około 6 do 10 lat palmy za­czy­na­ją ro­dzić owoce mimo że 20 let­nia palma daje ich naj­wię­cej. Palmy ko­ko­so­we po­trze­bu­ją oczy­wi­ście tro­pi­kal­ne­go kli­ma­tu i od­po­wied­niej ziemi choć za­sa­dze­nie palmy na przy­kład w Pol­sce, w do­nicz­ce jest moż­li­we. Z uwagi jed­nak na umiar­ko­wa­ny kli­mat i czę­sto brak słoń­ca w domu palma ta prze­trwa być może 6 lat i nie bę­dzie ro­dzi­ła owo­ców. W wa­run­kach na­tu­ral­nych palma może nam pro­du­ko­wać od 50 do nawet 200 ko­ko­sów rocz­nie nawet przez 80 do 100 lat. Po­da­ję te wszyst­kie in­for­ma­cje aby moi czy­tel­ni­cy zdali sobie spra­wę, że palmy ko­ko­so­we mogą kar­mić i dawać le­kar­stwa lub schro­nie­nie przez wiele dzie­się­cio­le­ci wielu po­ko­le­niom.

 

Za­pew­niam, że każdy am­bit­ny po­dróż­nik znaj­dzie wię­cej spo­so­bów w jaki można wy­ko­rzy­stać ko­ko­sy i bę­dzie pod wiel­kim wra­że­niem jak pięk­ne rze­czy są w sta­nie wy­ko­nać spe­cja­li­ści od rę­ko­dzie­ła w kra­jach Azji. W In­diach, na Sri Lance, w Taj­lan­dii czy na Fi­li­pi­nach są pra­cow­nie w któ­rych ko­ko­sy za­mie­nia­ją się w dzie­ła sztu­ki.

 

Ocena: 

4
Średnio: 4 (5 votes)
Opublikował: Marcin Malik
Portret użytkownika Marcin Malik
loading...


Komentarze

Portret użytkownika Eva11

Świetny artykuł !

Świetny artykuł !

Zdjęcie równie fajne , jakie cuda tam trzymasz ...

Widać są jeszcze miejsca gdzie ludzie wiedzą do czego służy to co współistnieje z nimi na tym świecie i tacy co nie tylko ,,kokosy,, chcą drżeć z tego świata .

U mnie w domu masło kokosowe jest używane na codzien,mleko również .

Pozdrawiam.

Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. S Wyszyński,

W Polsce bije serce swiata(N. Davies ) a czy Twoje bije dla niej? 

Portret użytkownika keri

Palmy są fajne przez tydzień.

Palmy są fajne przez tydzień. Potem zauważa się, że w porównaniu do naszych drzew, to tylko przyschnięte kikuty z paromi listkami na czubku.

Na plażach ich cień jest bardzo mizerny, a wzdłuż alei wyglądają monotonnie jak drogowe słupki.

Na pierwszym zdjęciu Pan Marcin Malik prezentuje się świetnie, jednak widać też biedę miejscowości. Tak jakby kokosów z tych kokosów nie było Smile

ISKRA WYSZŁA Z POLSKI. G. Braun poleca w sejmie książkę "Fałszywa pandemia" https://www.youtube.com/watch?v=zPtWjBL4EY4

Portret użytkownika alojzy

"włókno kokosowe nasączone w

"włókno kokosowe nasączone w mleku kokosowym może też być z powodzeniem użyte do wyczyszczenia zębów całej trójce" + "...jeśli ko­bie­ty zbyt dużo mówią……niech Bóg je bło­go­sła­wi.

:D  matkoświęta Smile
...obiecaj, że gdy już wyjdziesz ze szpitala, to będziesz dalej pisał.
Dawno nic mi tak nie poprawiło humoru Smile

 

100 sposobów na użycie kokosa...
Gdy byłem w Laosie
Malezji
a w Wietnamie
gdy byłem w Taj­lan­dii
Gdy byłem w In­diach

A ja czytałem Tytusa, Romka i Atomka i też to wiem.

 

Portret użytkownika figa

Marcinie , fajnie i wesoło

Marcinie , fajnie i wesoło piszesz , ale śmichy chichy na bok .  Ja napiszę coś z mojego zycia . Dawno temu pracowałam w Hiszpanii jako pomoc domowa u kobiety , która miała uszkodzony po wypadku kręgosłup . Nikt mi nie powiedział, że mają tam bardzo silne detergenty , że powinnam za każdym razem uzywać rekawiczek , a byłam wtedy młodą dziewczyną . Zniszczyłam dłonie , Czerwone , piekące z bolesnymi bąblami . Nic nie pomagało . Żadne maści , mikstury , leki , nic ! Martwiłam się coraz bardziej , dłonie nie nadawaly sie do pokazania , obolala , czerwona skora schodzila płatami ! Istny horror ! I wtedy usłyszalam o oleju kokosowym nierafinowanym . Kupiłam słoik w drogerii i zaczęłam smarować moje chore dłonie . po kilku dniach wyleczyły się , nie było śladu po bąblach , ręce odzyskały blady kolor . Minęly lata , a ja ciesze sie piękną , zdrowa skórą .  Olej kokosowy jako jedyny mi pomógł  , Używam go i dziś do pielęgnacji ciała , Jest wspaniały i piięknie pachnie , jak ciasteczka ! 

Skomentuj