To może na początek przepowiednia Biblijna

Fora: 

DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO21 MAJA, 2011hourglassA dano im, nie żeby ich zabijały, ale aby ich dręczyły przez pięć miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od niedźwiadka, gdy człowieka ukąsi. Objawienie 9:5KONIEC ŚWIATA21 PAŹDZIER­NIKA, 2011 Celem tego pamfletu jest przekazanie tobie informacji o istniejącej obecnie na świecie naglącej potrzebie, aby każdy człowiek starał się pojednać z Bogiem. Biblia jest Słowem Bożym! Wszystko, o czym Biblia oznajmia pochodzi w całości od Boga. Obecnie, w naszych czasach odczytujemy z Biblii nowe informacje, które jasno objawiają nam Boży plan uniesienia (zabrania do nieba) Jego wybranych ludzi oraz zakończenia istnienia tego świata. Biblia otwiera ukryte przez Boga prawdy dotyczące chronologii wydarzeń w historii czasu. Te informacje nigdy wcześniej nie były znane, ponieważ Bóg zamknął swoje Słowa i uniemożliwił wszelkie próby poznania czasu końca świata. Czytamy o tym w Księdze Daniela:Daniel 12:9 Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego.Jednakże, obecnie w naszych czasach Pan Bóg otworzył Swoje Słowo (Biblię), aby objawić wiele prawd dotyczących końca świata (a także wielu innych zagadnień). W tym samym paragrafie Księgi Daniela czytamy:Daniel 12:4 Ale ty, Danielu! zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę aż do czau naznaczonego; bo to wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność.Obecnie Bóg otwiera przesłanie Swojego Słowa, ponieważ doszliśmy do czasów końca. Prawda ta, ludziom poważnie studiującym Biblię uczyniła oczywistym fakt, że żyjemy w ostatnich dniach historii ziemi. Właśnie, dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych Pan Bóg objawia Swoim ludziom następujące informacje:BIBLIJNY KALENDARZ HISTORIIPan Bóg umożliwił Jego ludziom odczytanie z kart Biblii „kalendarza biblijnego”. Rodowody zapisane w Księdze Rodzaju, głównie w Rozdziałach 5 i 11, okazały się być bardzo dokładnym kalendarzem historii ludzkości.Biblijny kalendarz historii jest dokładny i prawdziwy. Ponieważ Biblijny kalendarz został nam przekazany w Słowie Bożym możemy mu ufać całym sercem. W tym krótkim pamflecie dzielimy się ważnymi konkluzjami pochodzącymi z kalendarza Biblijnego, jak również z innych studiów nad Pismem Świętym. Ilość informacji, jednakże, jest zbyt wielka i złożona, aby w tym krótkim pamflecie zamieścić wiele szczegółów. Przekazujemy istotne i dokładne daty. Ustalone daty pochodzą z Biblii, możemy więc całkowicie ufać ich prawdziwości. (EBF - Ebiblefellowship nie jest związany z Family Radio, jednakże gorąco polecamy publikację “To już prawie teraz”, którą nie odpłatnie można uzyskać pisząc na adres: Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd., Oakland, CA 94621, USA. Książka ta podaje bardzo dokładne informacje dotyczące Sądu Ostatecznego i końca świata. Publikację tą można również przeczytać albo ściągnąć ze strony internetowej: www.familyradio.com).CZAS WAŻNYCH WYDARZEŃ W HISTORII11,013 B.C.—Stworzenie. Bóg stworzył świat i człowieka. (Adama i Ewę)4990 B.C.—Potop za czasów Noego. Wszyscy zginęli w ogólno światowym potopie. W arce ocaleli tylko Noe, jego żona i ich 3 synowie z żonami (6023 lata po stworzeniu).7 B.C.—Urodził się Pan Jezus (11,006 lat po stworzeniu).33 A.D.—Rok ukrzyżowania Chrystusa i początek Ery Kościoła (11,045 lat po stworzeniu i 5023 kalendarzowe lata po potopie).1988 A.D.—Rok ten zamyka Erę Kościoła i otwiera okres wielkiego ucisku, trwającego 23 lata (13,000 lat historii ziemi).1994 A.D.—7-go września kończy się pierwszy, trwający 2300 dni, okres wielkiego ucisku i zaczął się okres późnego deszczu, w którym rozpoczyna się Boży plan zbawienia, poza kościołami, wielkiego tłumu ludzi), (13.006 lat po stworzeniu).2011 A.D.—21-go maja, w końcu 23-go roku wielkiego ucisku, rozpocznie się Dzień Sądu Ostatecznego oraz nastąpi uniesienie zbawionych (zabranie do nieba ludzi wybranych przez Boga). 21-go października cały świat zostanie zniszczony w ogniu (7.000 lat po potopie i 13.023 lata od stworzenia).JEDEN DZIEŃ JEST JAK 1000 LATLudzie zbawieni dowiedzieli się z Biblii, że język użyty w Księdze Rodzaju 7, ma podwójne znaczenie:Ksiega Rodzaju 7:4 Albowiem jeszcze po siedmiu dniach spuszczę deszcz na ziemię, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wygładzę wszystko stworzenie, którem uczynił, z oblicza ziemi.Historycznie, kiedy Bóg wypowiadał te słowa pozostawało jeszcze 7 dni, aby Noe, jego rodzina i zwierzęta znalazły się bezpiecznie w arce; w sensie duchowym, (Biblia jest księgą duchową) Bóg mówił do całej ludzkości i obwieścił światu, że grzeszni ludzie będą mieli 7000 lat, aby znaleźć schronienie w zbawieniu zapewnionym przez Pana Jezusa. Skąd my to wiemy? Wiemy o tym na podstawie informacji, o której czytamy w 2 Liście Piotra rozdział 3:2 Piotra 3:6-8 Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony, zginął. Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia temże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi! iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzień.Kontekst jest tutaj niezwykle istotny! W początkowych wersetach Bóg zwraca naszą uwagę na zniszczenie świata przez potop za czasów Noego. Następnie znajdujemy interesujące napomnienie, abyśmy nie zlekceważyli jednej rzeczy, a mianowicie, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat, jak 1 dzień. Bezpośrednio po tej niezwykłej informacji Bóg umieścił jaskrawy opis ostatecznego zniszczenia obecnego świata przez ogień.Co Bóg mógł przekazać nam poprzez utożsamienie jednego dnia z 1000 lat?W ostatnim czasie na podstawie zapisów Biblijnych byliśmy w stanie odkryć Biblijny kalendarz historycznych wydarzeń; dowiedzieliśmy się, że potop za czasów Noego miał miejsce w roku 4990 B.C. Data ta jest absolutnie dokładna (więcej informacji o chronologii wydarzeń znajdziesz na stronie: www.familyradio.com). Było to w roku 4990 BC, kiedy Bóg objawił Noemu, że za 7 dni na ziemię spadną wody potopu. Teraz, jeżeli podstawimy 1000 lat za każdy dzień otrzymamy 7000 lat. Jeżeli przeniesiemy się w przyszłość dokładnie do roku 4990 B.C. i dodamy 7000 lat zobaczymy, że wypada to w A.D. 2011.   4990 + 2011 = 7001Uwaga: Kiedy liczymy lata od daty w czasach Starego Testamentu do daty w czasach Nowego Testamentu, zawsze musimy odjąć 1 rok, ponieważ nie ma roku zerowego. Otrzymujemy ostateczny wynik:   4990 + 2011 - 1 = 7000 lat dokładnie.A.D. 2011 będzie 7000-cznym rokiem od potopu za czasów Noego. Rok 2011 wyznacza koniec okresu czasu danego ludzkości na znalezienie łaski u Boga. Oznacza to, że czas na znalezienie schronienia w Chrystusie jest już bardzo krótki. Od roku 2011 dzieli nas niezwykle krótki czas!Nie jest to niczym nadzwyczajnym, że ludziom wiary, ludziom Boga dane zostało zrozumienie ustanowionego czasu zdarzeń związanych z końcem świata. Biblia nam mówi, że Bóg tak właśnie działa. W przeszłości Bóg ostrzegał swoich ludzi przed nadchodzącymi okresami sądu.Amosa 3:7 Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom.Hebrajczyków 11:7 Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tem, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwości wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary.21 MAJ 2011, POCZĄTEK SĄDU OSTATECZNEGOWiemy, że rok 2011 jest 7000-cznym rokiem od potopu. Wiemy również, że w owym roku Bóg zniszczy ten świat Pozostaje pytanie, kiedy w roku 2011 to się stanie?Odpowiedź jest zdumiewająca. Spójrzmy raz jeszcze na informacje o potopie za czasów Noego zapisane w Księdze Rodzaju:Księga Rodzaju 7:11 Roku sześćsetnego wieku Noego, miesiąca wtórego, siedemnastego dnia tegoż miesiąca, w tenże dzień przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej, i okna niebieskie otworzyły się.Zgodnie ze Swoją zapowiedzią Pan Bóg sprowadził potop na ziemię 7 dni później, w 17-tym dniu 2-go miesiąca w 600-tnym roku według kalendarza ustanowionego w odniesieniu do czasu życia Noego. Dokładnie 17-go dnia 2-go miesiąca Bóg zamknął drzwi do arki zapewniając bezpieczeństwo umieszczonym w niej ludziom i zwierzętom, i ustanawiając jednocześnie przeznaczenie dla wszystkich innych pozostających na tym świecie na zewnątrz arki. Wszyscy pozostali zginęli w katastrofie o zasięgu ogólnoświatowym.Księga Rodzaju 7:16,17 A które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, jako mu Bóg rozkazał. I zamknął Pan za nim. Był tedy potop przez czterdzieści dni na ziemi, i wezbrały wody i podniosły korab, i był podniesiony od ziemi.Wspomnieliśmy wcześniej, że Era Kościoła zakończyła się w A.D. 1988. Wiemy teraz z Biblii, że Era Kościoła rozpoczęła się w dniu zesłania Ducha Świętego 22 maja A.D. 33, a zakończyła się 1955 lat później 21 maja, w przededniu rocznicy zesłania Ducha Świętego w 1988 r.Biblia uczy również, że koniec Ery Kościoła nastąpi w dniu, w którym jednocześnie rozpocznie się czas wielkiego ucisku:Mateusza 24:21 Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie.W dniu 21 maja 1988 r. Pan Bóg zaprzestał posługiwania się lokalnymi kościołami na całym świecie. Duch Święty opuścił wszystkie kościoły i szatan, człowiek grzechu, zasiadł w kościołach od tego czasu, aby w nich panować. Biblia dalej uczy, że ten straszny okres sądu nad kościołami trwać będzie przez 23 lata (dokładnie przez 8400 dni) rozpoczynając od 21 maja 1988 r. do 21 maja 2011 r. Informacja ta została odkryta w Biblii całkowicie niezależnie od informacji dotyczących przedziału czasu 7 tysięcy lat od potopu do 2011 r. Dzięki temu możemy zobaczyć, że całkowity okres wielkiego ucisku, trwający 23 lata, zakończy się 21 maja 2011 r. Jest to dokładna data, kiedy zakończy się okres wielkiego ucisku oraz jest to data, na którą przypada rocznica 7 tysięcy lat od potopu za czasów Noego.Proszę pamiętać, że Bóg zamknął drzwi do arki 17-go dnia 2-go miesiąca według kalendarza Noego. Dowiadujemy się również, że dzień 21 maja 2011 zamyka okres wielkiego ucisku. Istnieje bardzo ścisłe powiązanie między 17-tym dniem 2-go miesiąca według kalendarza czasów Noego a naszym Gregoriańskim kalendarzem. To powiązanie nie było łatwo widoczne dopóki nie odkryliśmy, że istnieje jeszcze jeden kalendarz, który należy uwzględnić, a mianowicie kalendarz żydowski, czyli Biblijny. Dzień 21 maja 2011 r. wg naszego kalendarza, pokrywa się z 17-tym dniem 2-go miesiąca w kalendarzu żydowskim. Przez to Bóg utwierdza nas, że prawidłowo rozumiemy informację dotyczącą okresu 7 tysięcy lat od potopu za czasów Noego do 2011 roku. 21 maja 2011 roku jest datą odpowiadającą dniowi, kiedy Bóg zamknął drzwi do Arki Noego. Z tej i z wielu innych informacji Biblijnych dowiadujemy się, że 21 maja 2011 r. będzie dniem, kiedy Bóg rozpocznie Sąd Ostateczny. Będzie to dzień, kiedy Bóg zamknie drzwi do zbawienia dla tego świata.Innymi słowami poprzez zakończenie okresu wielkiego ucisku w dniu, który identyfikuje się z 17-tym dniem 2-go miesiąca według kalendarza Noego, Pan Bóg bez wątpienia potwierdza nam, że będzie to dzień, kiedy Bóg zamierza zamknąć na zawsze drzwi do nieba:Jana 10:9 Jamci jest drzwiami; jeźli kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie.Biblia bardzo jasno mówi, że Chrystus jest jedyną droga do nieba. On jest bramą przez którą możemy wejść do chwalebnego Królestwa Niebieskiego.Dzieje Apostolskie 4:12 I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.W momencie, kiedy drzwi (Jezus) zostaną zamknięte, nie bedzie więcej możliwości zbawienia na tej ziemi.Objawienie 3:7 …To mówi on Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie otwiera.Biblia uczy, że 21 maja 2011 r. tylko ludzie prawdziwie wierzący, wybrani przez Boga do zbawienia zostaną zabrani w powietrze i uniesieni do nieba, aby spotkać Pana Jezusa i królować z nim na wieki.1 Tesaloniczan 4:16,17 Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.Wszyscy pozostali na ziemi ludzie (miliardy), będą cierpieli przez 5 miesięcy doświadczając straszliwego Sądu Bożego:Objawienie 9:3-5 A z onego dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jako mają moc skorpiony ziemskie; A rzeczono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. A dano im, nie żeby ich zabijały, ale aby ich dręczyły przez pięć miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od skorpiona, gdy człowieka ukąsi.KONIEC ŚWIATA: 21 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKUDzięki Bożej łasce i ogromnemu miłosierdziu otrzymujemy od Boga ostrzeżenie o tym, co uczyni zgodnie ze swoim planem dla tego świata. Dnia 21 maja 2011 r. rozpocznie się 5-cio miesięczny okres udręki dla wszystkich nie zbawionych mieszkańców ziemi. W tym dniu Pan Bóg wyrzuci z grobów pozostające resztki wszystkich tych, którzy umarli wcześniej i nie zostali zbawieni. Wielkie trzęsienie ziemi spustoszy cały świat i ziemia nie będzie już więcej ukrywać ciał umarłych. (Izajasza 26:21) Ciała ludzi, którzy umarli jako zbawieni zostaną wskrzeszone i przemienione w doskonałe wieczne ciała i będą zabrane do nieba, aby wiecznie przebywać z Panem. Ciała tych, którzy umarli niezbawieni zostaną rozrzucone po powierzchni ziemi. Śmierć będzie obecna wszędzie.Pan Bóg podkreśla ten przerażający czas unicestwienia w końcowym wersecie księgi Rodzaju 7:Księga Rodzaju 7:24 I trwały wody nad ziemią sto i pięćdziesiąt dni.Okresu 5 miesięcy od dnia 21 maja 2011 r. kończy się 21 października 2011. Okazuje się, że dzień 21 października 2011 r. jest również ostatnim dniem Biblijnego Święta Namiotów (obchodzonego jednocześnie ze świętem zbiorów) Święto Namiotów obchodzone było zawsze w 7 miesiącu kalendarza Biblijnego. W Biblii, w bardzo znaczący sposób Pan Bóg mówi o tym święcie:Księga Wyjścia 23:16 …święto też zbierania na schodzie roku, gdy zbierzesz prace twoje z pola.Księga Wyjścia 34:22 Święto Tygodni uczynisz też sobie, w pierwiastki żniwa pszenicznego, i święto zbierania na skończeniu roku.Jak widzimy, Święto Namiotów/Zbiorów zostało zapowiedziane „na koniec (schodzie) roku” mimo, że według Hebrajskiego kalendarza było obchodzone w 7 miesiącu, który nie jest miesiącem kończącym rok. Przyczyną jest fakt, że duchowym wypełnieniem tego szczególnego święta jest koniec świata. Dzień 21 października 2011 roku będzie ostatnim dniem istnienia tego świata. Biblia opisuje co się wydarzy w dniu 21 października 2011 r.:2 Piotra 3:10 A on Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą.Wraz z ziemią i całym wszechświatem, wszyscy ci, którzy grzeszyli przeciwko Bogu i zostali pozostawieni na ziemi zostaną tak samo pochłonięci przez ogień i unicestwieni na wieczność:2 Tesaloniczan 1:8,9 W ogniu płomienistym, oddając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od Oblicza Pańskiego i od chwały mocy Jego.21 października 2011 roku Bóg całkowicie zniszczy ten świat i wraz z nim wszystkich ludzi, którzy nie dostąpili łaski zbawienia u Jezusa Chrystusa. Ta straszna zapłata za grzeszny bunt przeciwko Bogu zostanie zamknięta utratą wiecznego życia. 21 października 2011 roku, ci wszyscy biedni ludzie przestaną istnieć na wieczność Jakie to smutne, że ludzie stworzeni na podobieństwo Boga, umrą jak zwierzęta i zginą na zawsze:Psalm 49:13 Ale człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną.Jest wiele więcej wiadomości, którymi chcielibyśmy się podzielić. Ale teraz, prosimy was, bratnie dusze, przyjmijcie ostrzeżenie, że czas do zbawienia zbliża się bardzo szybko do ostatecznego końca. Bóg dał światu 7.000 lat od potopu za czasów Noego. Obecnie pozostały nam tylko dni do 21 maja 2011 r. Zanim się spostrzeżemy ten ostateczny czas upłynie. Ta pozostająca szczypta piachu w zegarze piaskowym przesypie się i przeminie na zawsze. Pomimo, że pozostało już bardzo niewiele czasu, ciągle, dla każdego dzisiaj, istnieje wspaniała nadzieja:2 Koryntian 6:2 (Bo mówi Bóg: czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cie; oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia.)Zbawienie człowieka nie zajmuje Bogu wiele czasu. Złoczyńca wiszący na krzyżu obok Chrystusa w ostatniej godzinie swojego straszliwie grzesznego życia został zbawiony.Łukasza 23:42,43 I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.Naszą modlitwą jest, aby ta publikacja trafiła do twoich rąk w duchu szczerej troski, takiej samej w jakiej ją przekazujemy Czytając ten pamflet prosimy zwrócić szczególną uwagę na wersety z Biblii, które w niej cytujemy, ponieważ są one Słowami Bożymi i jako takie posiadają absolutna moc i autorytet. Nasza jedyna nadzieja na zbawienie jest w Słowie Bożym, dlatego powinniśmy czytać Biblię. Właśnie teraz żyjemy w czasach, kiedy drzwi do nieba (Chrystusa) są otwarte. Właśnie teraz Bóg, poza kosciołami i kongregacjami, zbawia wielka ilość ludzi na całym świecie:Objawienie 7:9,13,14 Potemem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. …Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są? i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej.Bóg zbawia ludzi przez słuchanie Słowa Bożego. Nie ma innej drogi:Rzymian 10:17 Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.Czytaj Biblię z całą swoja rodziną (szczególnie z dziećmi); czytając trwaj jednocześnie w modlitwie błagając o miłosierdzie. Módl się do miłosiernego i łaskawego Boga, aby być może i ciebie uchronił od nadchodzącej zagłady. O Bożym nieprawdopodobnym miłosierdziu dowiadujemy się nieco z Księgi Jonasza. Właśnie ludzi z Niniwy Pan Bóg ostrzegł przed zagrażającym zniszczeniem ich miasta:Jonasza 3:4-9 Tedy Jonasz począł chodzić po mieście, ile mógł za jeden dzień ujść, i wołał mówiąc: Po czterdziestu dniach Niniwe będzie wywrócone. I uwierzyli Niniwczycy Bogu; a zapowiedziawszy post oblekli się w wory, od największego z nich aż do najmniejszego z nich. Bo gdy ta rzecz przyszła do króla Niniwskiego, powstawszy z stolicy swojej złożył z siebie odzienie swoje, a oblekłszy się w wór, siedział w popiele. rozkazał wywołać i opowiadać w Niniwie z dekretu królewskiego, i książąt swoich, tak mówiąc: Ludzie i bydło, woły i owce niech nic nie ukuszają, i niech się nie pasą, i wody nie piją; Ale się niech okryją worami ludzie i bydło, a niech do Boga gorliwie wołają, a niech się odwróci każdy od złej drogi swojej i od łupiestwa, które jest w ręku jego. Kto wie, jeźli się nie obróci Bóg, a nie użali się tego, nie odwrócili się, mówię, od popędliwości gniewu swego, abyśmy nie zginęli.Pan Bóg nie zniszczył ludzi z Niniwy. Jednakże nie ma takiej możliwości, aby Pan Bóg odstąpił od swojego zamiaru zniszczenia świata w 2011 roku. Z Księgi Jonasza dowiadujemy się, że Bóg ma łaskawe serce i jest pełen miłosierdzia, gdy czytamy jak potraktował ludzi z Niniwy. To powinno każdemu z nas dodać otuchy, aby zwracać się do Boga i błagać Go o Jego wielkie miłosierdzie.Psalm 86:15,16 Ale ty, Panie, Boże miłosierny i litościwy, i nierychły ku gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy Wejrzyj na mię, a zmiłuj się nademną,… http://www.ebiblefellowship.com/pl/may21_pl.html 

Portret użytkownika PePe

Co my tak naprawdę możemy

Co my tak naprawdę możemy zrobić w związku z tym wszystkim co aktualnie dzieje się wokół nas? Chodzi mi o Japonię, NWO itd. Czy jest jakiś sposób dzięki któremu możemy się przed tym wszystkim bronić ?

Portret użytkownika Burza

He czym tu sie martwic. Wiesz

He czym tu sie martwic. Wiesz ile bylo prob atomowych na swiecie od 1945 roku ?? Ponad 2 tys, wiec mozna by pomyslec, czemu jeszcze zyjemy. To co było w Czarnobylu i teraz w Japoni to pikus. Pan pikus Język Chętnie bym sie napromieniował, moze dluzej bym pozył Wink

Portret użytkownika morpheus

Szaleństwem i paranoją a już

Szaleństwem i paranoją a już napewno bezczelnym szukaniem nawnych jest wskazywanie dokładnych dat powołując się na Biblie gdzie jasno i wyraźnie jest powiedziane "NIE ZNACIE DNIA ANI GODZINY" fakt o roku nie wspomniano ... Smile

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika Anonim

a od kiedy to śmierć jest

a od kiedy to śmierć jest karą? zwłaszcza dla chrześcijanina, wierzącego w prawdziwe życie po tym..czy nie czekamy całe życie na spotkanie z Bogiem? pozdrawiam (wy)znawców biblii

Portret użytkownika devoratus

Sahara napisał: To skoro

Sahara wrote:

To skoro przy przepowiedniach jesteśmy, oto jedna z nich objawiona Ojcu Pio. Znalazłam ją jakiś czas temu na Nautilusie. W ramce zaznaczyłam tekst, który powinien każdego zainteresować Wink
http://img846.imageshack.us/img846/4827/przepowiednia2.jpg
To chyba powinno uciąć wszelkie spekulacje mówiące o CZASIE Armageddonu.


 
Coś tu nie gra, z tego co wiem, to ta część o "szarych i czarnych ptakach" pochodzi z przepowiedni Nostradamusa. Poza tym wystarczy pomyśleć, czy ojciec Pio, który zmarł w 1968 roku, nazywałby samoloty "ptakami" ?

Portret użytkownika bushi777

Ludzie odrzudzcie jakikolwiek

Ludzie odrzudzcie jakikolwiek strach związany z tym co ma nadejść . Jakby nie było ''śmierć" to tylko przemiana a nie koniec naszego istnienia. Cokolwiek się stanie to na wszysktko zasłużyliśmy (karma) a tak po za tym nasze dusze zanim "zeszły" w ludzkich ciałach na ziemie zaplanowały całe życie, więc wszystko co ma nadejsc sami sobie wczesniej wybralismy aby przeżyć właśnie takie doswiadczenie. Gadanie o unicestwieniu niepokornych dusz jest bezsensu.Dusze które bedą niewystarczająco rozwinięte podczas przejscia w nową erę Wodnika (czyli niedługo) rozpoczną naukę od początku w innym wymiarze, w innym ciele. Spojrzcie na mistrzów dalekiego wschodu(Jogananda, sri Jukteswar, Krijananda, Sai Baba) ktorzy osiągają nieśmiertelność poprzez zjednoczenie z Bogiem, przestudiujcie ich naukę ktora pomaga zrozumiec zasady i cele naszego życia tutaj, w pełni pokrywa się z Biblią a nawet pomaga ją zrozumieć. Jedyna rzecz którą możemy zrobić to dalej się rozwijać , poszerzać swoją świadomość i pracować nad sobą (w sensie duchowym). Poniżej podaje książki którą zawierają informacje warte wiecej niż jakiekolwiek skarby :
Rozmowa ze śmiercią - Jan van Helsing
Autobiografia jogina- Paramhamsa Jogananda
Radża joga sztuka i nauka - Swami Kriyananda
jeśli ktoś byłby zainteresowany dalszą listą książek lub informacjami na temat rozwoju duchowego służę pomocą Smile

Portret użytkownika Roni Tornado

I znowu masz całkowitą rację,

I znowu masz całkowitą rację, chciałabym aby więcej takich ludzi było, głoszących prawdziwe prawdy Wszechświata. Fakt, ludzie boją się tej Śmierci, i myślą,że jak umrą to przestaną istnieć. Winę za to ponosi Kościół, który straszy ich wiecznym potępieniem, piekłem, a takich rzeczy nie ma. To przez skrzywione nauki Kościoła ludzie stoją w duchowym rozwoju. Zapomnieli, że są bytami energetycznymi które się wiele razy wcielają. A postępowanie za swojego życia nie ocenia sąd niebiański, tylko dusza i ona jest dla siebie sędzią i dokonuje wyboru sama. Ludzie zapomnieli również, że dudza zawiera w sobie oba pierwiastki- żeński i męski, ( dziś są jeszcze ludzie którzy twierdzą, że dusza ma określoną płeć). Dusza to energia, nie ma ciała materialnego, narządy jej są niepotrzebne.

Portret użytkownika Prawda

Roni - weź do ręki Biblię i

Roni - weź do ręki Biblię i otwórz ją na drugiej stronie. Będzie to tzw. Księga Rodzaju (Genesis), spójrz na rozdział 2 a werset 7, czytamy tam:
"I Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się duszą żyjącą".
 
Chyba przyznasz, że jest różnica między "być" a "mieć". Inaczej mówiąc jest różnica mieć osła a być osłem. Powyższy werset wyraźnie wskazuje że człowiek stał się duszą.
 
 
„Dusza” — żywe stworzenie: człowiek lub zwierzę; życie osoby; inne znaczenia
(gr. ψυχή [psyché]; łac. anima; hebr. נפש [néfesz])
W Chrześcijańskich Pismach Greckich słowo psyché występuje 102 razy, po raz pierwszy w Mateusza 2:20. Można je znaleźć również w Efezjan 6:6 i Kolosan 3:23, gdzie wchodzi w skład wyrażenia „z całej duszy”. Pojawia się też w wielu złożonych wyrazach greckich, użytych na przykład w Filipian 2:2, 19 i 1 Tesaloniczan 5:14. W Przekładzie Nowego Świata konsekwentnie stosowanym odpowiednikiem słowa psyché jest „dusza”. Użycie zawsze tego samego wyrazu polskiego pomaga lepiej zrozumieć, jak natchnieni pisarze posługiwali się słowem psyché i jakie cechy z nim kojarzyli.
W Pismach Hebrajskich 754 razy występuje słowo néfesz, po raz pierwszy w Rodzaju 1:20. W Przekładzie Nowego Świata (ang.) konsekwentnie oddano je słowem „dusza”, przy czym w każdym wypadku kontekst umożliwia zrozumienie jego sensu. Ponieważ to jedno hebrajskie słowo pojawia się w różnych kontekstach, łatwiej jest ustalić podstawowe znaczenie, w jakim używali go pisarze biblijni; może ono określać osobę, poszczególną jednostkę, stworzenie niższego rzędu bądź też życie, którym się cieszy osoba lub zwierzę. W niczym nie przypomina to religijnej i filozoficznej koncepcji duszy uznawanej przez starożytnych Egipcjan, Babilończyków, Greków i Rzymian.
 

Portret użytkownika Anonim

ssk napisał: ten caban

ssk wrote:

ten caban przepowiadał już koniec świata na, bodajże, 1994.

Tak ten caban się pomylił już raz.  I powiedział, że źle wyliczył date bo mial błędne liczby czy jakoś tak.
Myślę, że i tym razem się pomyli.

Portret użytkownika kurp78

 Niezbadane sa wyroki jego.

 Niezbadane sa wyroki jego. Poza tym jakis caban usiadl sobie i dopasowal cyferki do swojego widzimisie. Z bogiem to moze miec tyle wspolnego- natchnal tego wlasnie cabana do napisania gulpstw aby zobaczyc jaki komentarz napiszesz i jak go nazwiesz.

Portret użytkownika godot

W bibli można znaleść tyle

W bibli można znaleść tyle niedorzecznych  i sprzecznych rzeczy, że nikt rozsądny nie będzie traktował jej dosłownie, a jedynie na równi z basniami braci Grimm, ale dzieciom to radził bym jednak nie czytać!
 
Np.2 Mch 12, 16" 16 Z woli Bożej opanowali miasto i urządzili nieopisaną rzeź do tego stopnia, że leżące obok jezioro, szerokie na dwa stadia, wydawało się pełne krwi, która tam spłynęła. " Mnóstwo przemocy, gwałty, kazirodztwo...
 
Wielu autorów pisało ją na przestrzeni kilkuset lat, nawet Kościół R- Katolicki, odszedł od dosłownego jej interpretowania.

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika kurp78

Dokladnie, nawet pojedyncze

Dokladnie, nawet pojedyncze slowo ponajac jego dokladne znaczenie zmienia calkowicie przekaz dlatego biblie mozna interpretowac na wiele sposobow. Juz nie bede wnikal jak podobne przypowiesci zawieraja religie Egipcjan i Sumerow.
To jest z bibli, Prawda prosze zinterpretuj to po naszemu bo ja nie rozumiec(tylko nie mow prosze ze to my jestesmy jego synami):
6-9 ksiega rodzaju(to o potopie jaki mial niedlugo nastapic)
"A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach."

Portret użytkownika godot

W ST występuje słowo "Elohim"

W ST występuje słowo "Elohim" co tłumaczy się jako - bogowie.
Jak dla mnie, Twój cytat Kurp dowodzi że to kosmici ukształtowali ludzi, co jest w wielu podaniach w rożnych kulturach.
 
Teza ta tłumaczy nagły (równoczesny) "wybuch" wysokiej cywilizacji w dolinach Nilu, Tygrys. Eufrat, Ganges, Jangcy, Huang-to.
Bo niech mi ktoś wytłumaczy jakim cudem, dzikie ludy "biegające po pustyni" tworzyły w bardzo krótki czasie np. cywilizację egipską, której kapłani posiadali bardzo zaawansowana wiedzę matematyczną, astronomiczna, medyczną czy inżynierską?

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika godot

Słowo Elohim ma wiele znaczeń

Słowo Elohim ma wiele znaczeń i co?
Liczba mnoga jest jednym z nich, z kontekstu też tak wychodzi.
 
Gratuluje nicka, a może lepszy był by "Pan Bóg", nie myślałeś o takim może?
 
Ewangelii jest ok. 30, a cztery kanoniczne nie mają żadnej autoryzacji od Boga, tylko KRK sobie je wybrał, bo tak im pasowało!

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika Prawda

godot wybacz jeśli czymś Cię

godot wybacz jeśli czymś Cię uraziłem, chciałem zwrócić Twoją uwagę na to, że Biblia nie utożsamia słowa "Elohim" z kosmitami.
Co do mojego nicka to myślę, że mi taki wystarczy, a to że staję odważnie w obronie Biblii (Słowa Bożego lub Pisma Świętego) nie czyni mnie bogiem, oczywiście nie staję w obronie ksiąg apokryficznych, które nie są napisane z natchnienia Bożego.
Księga 1 Machabejska to relacja historyczna o walce Żydów o niepodległość w II w. p.n.e. — od początków panowania Antiocha Epifanesa (175 p.n.e.) do śmierci Szymona Machabeusza (ok. 134 p.n.e.). Opowiada zwłaszcza o bohaterskich czynach kapłana Matatiasza i jego synów: Judy, Jonatana i Szymona, podczas walk z Syryjczykami.
Jest to najcenniejsza z ksiąg apokryficznych — ze względu na informacje historyczne o tamtych czasach. Jednakże według The Jewish Encyclopedia (1976, t. VIII, s. 243) „opisuje historię z ludzkiego punktu widzenia”. Podobnie jak inne apokryfy nie weszła do kanonu ksiąg natchnionych. Najwyraźniej spisano ją po hebrajsku pod koniec II w. p.n.e.

Księga 2 Machabejska, chociaż występuje po 1 Machabejskiej, to częściowo obejmuje ten sam okres (ok. 180-160 p.n.e.) i miała innego autora. Pisarz przedstawia ją jako streszczenie poprzednich dzieł niejakiego Jazona Cyrenejczyka. Relacjonuje prześladowania Żydów za Antiocha Epifanesa, ograbienie świątyni i jej ponowne poświęcenie.
W księdze tej powiedziano, że po zagładzie Jerozolimy prorok Jeremiasz zaniósł namiot przybytku oraz Arkę Przymierza do pieczary znajdującej się w górze, z której Mojżesz oglądał ziemię Kanaan (2 Machabejska 2:1-16). A przecież jak wiadomo, już ok. 420 lat wcześniej przybytek został zastąpiony przez świątynię.
W dogmatyce katolickiej wykorzystuje się różne wersety tej księgi na poparcie takich nauk, jak: kara po śmierci (2 Machabejska 6:26), wstawiennictwo świętych (15:12-16) czy modlenie się za umarłych (12:41-46).
We wstępie do ksiąg Machabejskich The Jerusalem Bible tak mówi o drugiej z nich: „Styl zdradza pisarzy hellenistycznych, choć nie jest najwyższych lotów: niekiedy bywa napuszony, częstokroć pompatyczny”. Autor 2 Machabejskiej nie sugeruje, że pisze z natchnienia Bożego; część rozdz. 2 poświęca na uzasadnienie obranej metody przedstawienia tematu (2 Machabejska 2:24-32). W epilogu swego dzieła oświadcza: „Również i ja kończę na tym opowiadanie. Jeśli jest zajmujące i zręcznie ułożone, osiągnąłem to, czego pragnąłem, jeżeli zaś jest mierne i pozbawione większej wartości, to przecież zrobiłem, co było w mojej mocy” (2 Machabejska 15:37, 38, Bp).
Przeciwko kanoniczności apokryfów mocniej nawet niż dowody zewnętrzne przemawia świadectwo wewnętrzne. W utworach tych w ogóle nie ma proroctw. Ich treść i nauki bywają wewnętrznie sprzeczne i nieraz zaprzeczają księgom kanonicznym. Obfitują w nieścisłości i anachronizmy historyczne oraz geograficzne. Niektórzy autorzy nieuczciwie przedstawiają swe utwory jako dzieła wcześniejszych, natchnionych pisarzy. Pozostają pod wyraźnym wpływem pogańskich Greków, a czasami posługują się osobliwym językiem i stylem, zupełnie obcym natchnionym Pismom. Dwaj z nich sugerują, że nie są natchnieni (zob. Prolog do Mądrości Syracha oraz 2 Machabejską 2:24-32; 15:37-39, BT). Można więc powiedzieć, iż najlepszych argumentów przeciw kanoniczności apokryfów dostarczają one same.
Jeśli chodzi o 30 ewangelii apokryficznych nikt za nie nie był palony na stosie, a za cztery i owszem.

Portret użytkownika godot

Ja nie napisałem nigdzie, że

Ja nie napisałem nigdzie, że ludzie gineli na stosach z powodu ewangeli których kościół R-K nie włączył do swojego kanonu, ale o tym że ludzi mordowali kapłani, którzy uznali, że mają wyłącznośc na prawdę.
 
Ja w tym cytacie z Księgi Rodzaju, widzę opis bogów, Ty nie.
Może Ty masz racje, może ja, a może nikt z nas.
Ale każdy z nas ma prawo do swojego zdania.
 
Wybacz, że trochę się zdenerwowałem.

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika Prawda

Nie ma sprawy godot,

Nie ma sprawy godot, całkowicie zgadzam się z Tobą, że każdy ma prawo do własnego zdania, mało tego szanuję je. Jeśli jednak chodzi o moje zdanie w kwestiach religijnych ono nie jest istotne. Biblia jako księga od Boga zawiera wielką mądrość i jako taka sama potrafi się bronić, podam Ci jeden z wielu przykładów:
 
Zamierzeniu Boga względem Ziemi na pierwszy rzut oka wydają się zaprzeczać pewne wersety biblijne. Czytamy na przykład o ‛przeminięciu’ nieba i ziemi (Objawienie 21:1). Słowa te na pewno nie przeczą obietnicy Jezusa: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię” (Mateusza 5:5). Co więc oznacza biblijna wypowiedź, że niebo i ziemia ‛przeminą’?
W Biblii często używa się wyrazu „ziemia” w sensie przenośnym — w odniesieniu do społeczeństwa ludzkiego. Rozważ na przykład następujący werset: „Cała ziemia dalej miała jeden język i jedno słownictwo” (Rodzaju 11:1). To oczywiste, że „ziemia” oznacza tutaj ludzi, którzy na niej żyli. Inny przykład to Psalm 96:1, który według Biblii warszawskiej brzmi: „Śpiewaj Panu, cała ziemio!” Wyraźnie widać, że w tym i wielu innych miejscach słowo „ziemia” to symboliczne określenie ludzi (Psalm 96:13).
Czasami Biblia przyrównuje do nieba lub ciał niebieskich ziemskie czynniki rządzące. Na przykład despotycznych królów Babilonu opisano jako gwiazdy, gdyż wynosili się nad innych (Izajasza 14:12-14). Symbolicznym babilońskim „niebiosom”, czyli klasie rządzącej, oraz „ziemi” — zwolennikom tej władzy — przepowiedziano kres. Nadszedł on w 539 roku p.n.e. (Izajasza 51:6). Dzięki temu skruszeni Żydzi mogli powrócić do Jerozolimy, gdzie „nowe niebiosa” panowały nad „nową ziemią”, czyli nowi zwierzchnicy nad społeczeństwem prawych ludzi (Izajasza 65:17).
A zatem zapowiedziane w Biblii ‛przeminięcie nieba i ziemi’ najwyraźniej odnosi się do kresu dzisiejszych zepsutych człowieczych rządów i popierających je bezbożnych ludzi (2 Piotra 3:7). Utoruje to drogę nowemu, niebiańskiemu rządowi, który będzie błogosławił nowemu, prawemu społeczeństwu; nastaną „nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego [Boga] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość” (2 Piotra 3:13).
Możesz więc pokładać ufność w Bożej obietnicy, że nasz ziemski dom będzie trwał wiecznie. Ponadto Biblia wskazuje, co powinniśmy zrobić, by uczestniczyć we wspaniałym dziele przekształcania całej Ziemi w raj. Jezus powiedział: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3). 
 

Portret użytkownika Pulsar

"Prawda" nie gorączkuj się

"Prawda" nie gorączkuj się tak.
Też jestem Świadkiem Jehowy, - ale uwierz mi że szturmem nikogo tu nie wźniesz. 
Zalecam skromną aczkolwiek wnikliwą obserwację i mniej rozbudowane posty, bo zrazisz forumowiczów.
Pamiętaj - biblia uczy : "niech wasza mowa będzie przyprawiona solą"  - lepiej wiec wyważyć i przemyśleć co się chce napisać niż w eufori podiecenia pisać megaposty.
 
P.S. Stronka naprawdę jest super.

Portret użytkownika Pulsar

"Prawda" nie gorączkuj się

"Prawda" nie gorączkuj się tak.
Też jestem Świadkiem Jehowy, - ale uwierz mi że szturmem nikogo tu nie wźniesz. 
Zalecam skromną aczkolwiek wnikliwą obserwację i mniej rozbudowane posty, bo zrazisz forumowiczów.
Pamiętaj - biblia uczy : "niech wasza mowa będzie przyprawiona solą"  - lepiej wiec wyważyć i przemyśleć co się chce napisać niż w eufori podiecenia pisać megaposty.
 
P.S. Stronka naprawdę jest super.

Portret użytkownika Prawda

Kurp78 - odpowiedź dla

Kurp78 - odpowiedź dla Ciebie. 
 
Biblia wyjaśnia: „Gdy zaczęło przybywać ludzi (...) i rodziły się im córki, synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie, jako że były piękne; i pojmowali za żony wszystkie, które sobie wybrali” (Rodzaju 6:1, 2). Kim byli owi „synowie prawdziwego Boga”? Stworzeniami duchowymi, a nie zwykłymi mężczyznami (Hioba 1:6; 2:1). Skąd to wiadomo? W tamtym czasie małżeństwa między ludźmi były zawierane już od przeszło 1500 lat i nie stanowiły niczego osobliwego. Dlatego wzmianka o tym, że „synowie prawdziwego Boga”, którzy się zmaterializowali, pojmowali za żony „córki ludzkie” i z nimi współżyli, wyraźnie odnosi się do czegoś bezprecedensowego, nienormalnego.
Związki te faktycznie były sprzeczne z naturą. Świadczy o tym potomstwo, które się z nich rodziło — mieszańcy nazywani nefilimami, wyrastający na olbrzymów. Byli oni brutalnymi tyranami. Hebrajski wyraz, od którego pochodzi określenie „nefilimowie”, znaczy dosłownie: „ci, którzy powalają (przywodzą do upadku)”. Brutali tych określono mianem „mocarzy, którzy istnieli od dawna, ludzi sławnych” (Rodzaju 6:4).
Za sprawą nefilimów oraz ich ojców niegodziwość rozpleniła się na niespotykaną wcześniej skalę. Księga Rodzaju 6:11 informuje: „W oczach prawdziwego Boga ziemia uległa zrujnowaniu i (...) została napełniona przemocą”. Ludzie przejęli więc zdeprawowane zwyczaje tych nowych członków społeczeństwa.
W jaki sposób nefilimowie wraz ze swymi ojcami wywierali taki przemożny, zły wpływ na ludzi? Odwoływali się do ich grzesznych skłonności oraz pragnień. Co z tego wynikło? ‛Wszelkie ciało rujnowało swą drogę na ziemi’. W końcu Jehowa zniszczył ówczesny świat w potopie, a oszczędził tylko prawego Noego z rodziną (Rodzaju 6:5, 12-22). Zbuntowani aniołowie zdematerializowali się i w niesławie powrócili do dziedziny duchowej. Jako poniżone demony dalej sprzeciwiali się Bogu i Jego rodzinie lojalnych aniołów. Od tego czasu Bóg najwyraźniej zabronił tym niegodziwym duchom przybierać postać materialną (Judy 6). Nie przestały one jednak wywierać potężnego wpływu na ludzi.
Myślę, że jak na religioznawcę temat przedstawiłem jasno, ale jeśli będziesz miał jakieś pytania to nie krępuj się pytać - postaram się na nie odpowiedzieć

Portret użytkownika kurp78

Dziwnie to brzmi i pasuje do

Dziwnie to brzmi i pasuje do Sumeryjskich wierzen gdzie to przybysze z nibiru zmienili malpy w ludzi ktorych potrzebowali do pracy, poza tym nawet pojawienie sie homo sapiens przez naukowcow jest nazywane pojawieniem sie naglym(o ile dobrze pamietam nauka datuje to na 350 000lat temu-chyba)ktory wyparl w bardzo krotkim czasie neandertalczykow.
Ponoc potrzebowali niewolnikow do pracy przy wydobyciu zlota ktore mialo miec zbawienne wlasciwosci na atmosfere na ich planecie z ktora mieli problemy- to by tlumaczylo goraczke zlota ktora towarzyszy nam od wiekow.
No ale to tylko legendy.

Portret użytkownika godot

Nie tylko Sumerowie i

Nie tylko Sumerowie i Egipcjanie opowiadali o bogach potrafiących latać na specjalnych "rydwanach" (vimanach), Hoppi, Aztekowie, Hindusi (dawni) i parę innych ludów.
Co mnie najbardzie przekonuje, to to że podobne przekazy pochodzą z róznych części świata oddzielonych czasem oceanami!

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika godot

http://www.nieznane.pl/bron-s

http://www.nieznane.pl/bron-starozytnosci,221.html
"...Treść niektórych świętych ksiąg wprawia wczytujących się w nie badaczy w osłupienie, a nawet w przerażenie. Okazuje się bowiem, że one dokładniej opisują rzeczywisty świat niż współczesne podręczniki historii czy... fizyki. "Mahabharata" i "Ramajana" opowiadają o wojnach, jakie kiedyś prowadzili na Ziemi "bogowie". "Bhagavata Purana" jest tekstem kosmologicznym, w którym zawarta jest starożytna wiedza o wszechświecie. Wbrew pozorom, starożytna - nie znaczy błędna. Wręcz przeciwnie..."
 
I pomyśleć, że pare tysięcy lat póżniej palono ludzi na stosie, za twierdzenie, że ziemia krąży wokół słonca...

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika devoratus

Hmmm Co do fragmentu: "7

Hmmm
Co do fragmentu:
"7 B.C.—Urodził się Pan Jezus (11,006 lat po stworzeniu)."
To przepraszam bardzo, bo może się nie znam, ale w jaki sposób pan Jezus mógł się urodzić 7 lat "BC" (Before Christ), czyli 7 lat przed swoim urodzeniem ? Wiem, że synowi Bożemu "wolno więcej" - ale tego to chyba nawet on by nie zdołał uczynić Smile
 
Pozdrawiam serdecznie
Dev

Portret użytkownika godot

devoratus napisał: "7

devoratus wrote:

"7 B.C.—Urodził się Pan Jezus (11,006 lat po stworzeniu)."
To przepraszam bardzo, bo może się nie znam, ale w jaki sposób pan Jezus mógł się urodzić 7 lat "BC" (Before Christ), czyli 7 lat przed swoim urodzeniem ?

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 
Król Herod, który rzekomo chciał zabić Jezusa, dlatego kazał zabijac noworodki, umarł 4 lata przez narodzeniem Jezusa...
Pomijając aspekty religijne to liczenie lat, na samym początku było źle prowadzone.
Nie było też roku 00, a od razu 01, więc który rok dziś mamy, bo na pewno nie 2011?

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika Prawda

  Kiedy się urodził, jak

 
Kiedy się urodził, jak długo pełnił służbę. Jezus urodził się zapewne w miesiącu Etanim (wrzesień/październik) 2 r. p.n.e., został ochrzczony mniej więcej w tym samym okresie w r. 29 n.e., a umarł ok. trzeciej po południu w piątek 14 dnia wiosennego miesiąca Nisan (marzec/kwiecień) r. 33. Oto uzasadnienie przedstawionych tutaj dat:
Narodziny Jezusa nastąpiły jakieś sześć miesięcy po narodzinach jego krewnego Jana (Chrzciciela), za panowania Cezara Augusta, władcy Rzymu (31 p.n.e.-14 n.e.), pod koniec rządów Heroda Wielkiego, króla Judei, gdy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz  (Mt 2:1, 13, 20-22; Łk 1:24-31, 36; 2:1, 2, 7).
Narodziny Jezusa a śmierć Heroda. Data śmierci Heroda jest przedmiotem dyskusji, lecz przekonujące dowody przemawiają za 1 r. p.n.e.  Między narodzinami Jezusa a śmiercią Heroda nastąpiło kilka wydarzeń: W ósmym dniu Jezus został obrzezany (Łk 2:21); w 40 dniu przyniesiono go do świątyni (Kpł 12:1-4, 8; Łk 2:22, 23); astrolodzy „ze stron wschodnich” przybyli do Betlejem (gdzie Jezus nie leżał już w żłobie, lecz przebywał w domu) (Mt 2:1-11; por. Łk 2:7, 15, 16); Józef wraz z Marią i dzieckiem uciekli do Egiptu (Mt 2:13-15), a Herod — gdy astrolodzy nie zastosowali się do jego poleceń — rozkazał zgładzić w Betlejem i okolicy wszystkich chłopców w wieku poniżej dwóch lat (z czego wynika, że Jezus nie był już wtedy noworodkiem) (Mt 2:16-18). Wspomniane wypadki rozegrały się jeszcze przed śmiercią Heroda (która nastąpiła najprawdopodobniej w 1 r. p.n.e.), zapewne więc Jezus urodził się jesienią 2 r. p.n.e. Ale za przyjęciem takiej właśnie daty przemawiają również inne argumenty.
Służba Jezusa a służba Jana. Dodatkowym argumentem za przyjęciem powyższej daty narodzin Jezusa jest relacja z Łukasza 3:1-3, gdzie podano, że Jan Chrzciciel zaczął głosić i chrzcić „w piętnastym roku panowania Tyberiusza Cezara”. Piętnasty rok rządów Tyberiusza rozpoczął się w drugiej połowie 28 r. n.e. i trwał do sierpnia lub września r. 29 (zob. TYBERIUSZ). Jakiś czas po rozpoczęciu służby przez Jana przyszedł do niego Jezus i dał się ochrzcić. A gdy odtąd sam rozpoczął działalność, „miał około trzydziestu lat” (Łk 3:21-23). Jako 30-letni mężczyzna (w tym samym wieku Dawid został królem; 2Sm 5:4, 5) nie podlegał już władzy rodziców (por. Łk 2:51).
Jak podano w Liczb 4:1-3, 22, 23, 29, 30, przymierze Prawa przewidywało, że służbę w sanktuarium mogą pełnić mężczyźni „od trzydziestu lat wzwyż”. Całkiem rozsądne jest założenie, że Jan Chrzciciel, który był Lewitą i synem kapłana, również w tym wieku rozpoczął swą służbę — co prawda nie w świątyni, lecz w ramach specjalnego zadania przydzielonego mu przez Jehowę (Łk 1:1-17, 67, 76-79). Ponieważ Biblia dwukrotnie wspomina o różnicy wieku między Janem a Jezusem i wyraźnie łączy ze sobą orędzia o ich narodzinach przekazane przez anioła Jehowy (Łk 1), można przypuszczać, że obaj rozpoczęli służbę publiczną w takim samym odstępie, tzn. że Jan podjął ją jakieś sześć miesięcy przed Jezusem, którego był zwiastunem.
Skoro więc Jan rozpoczął działalność w 15 roku rządów Tyberiusza, to urodził się zapewne 30 lat wcześniej — w ciągu roku poprzedzającego sierpień lub wrzesień 2 r. p.n.e.; Jezus przyszedł na świat jakieś pół roku po nim.
Dowody na to, że służba Jezusa trwała trzy i pół roku. Do jeszcze konkretniejszych wniosków prowadzą dowody chronologiczne dotyczące długości służby Jezusa i czasu jego śmierci. Proroctwo z Daniela 9:24-27 wskazuje, że Mesjasz miał się pojawić na początku 70 „tygodnia” lat (Dn 9:25), a „w połowie” tego ostatniego tygodnia ponieść śmierć ofiarną, wskutek której straciłyby ważność ofiary i dary ofiarne przewidziane w przymierzu Prawa (Dn 9:26, 27; por. Heb 9:9-14; 10:1-10). Oznaczałoby to, że służba Jezusa Chrystusa trwała trzy i pół roku (połowę „tygodnia” składającego się z siedmiu lat).
Jezus umarł w okresie Paschy, więc jeśli jego służba trwała trzy i pół roku, musiałby w tym czasie obchodzić to święto czterokrotnie. Dowody na to można znaleźć w Jana 2:13; 5:1; 6:4 i 13:1. Co prawda w Jana 5:1 nie wspomniano wyraźnie o Passze, a jedynie o „święcie Żydów” (w niektórych starożytnych manuskryptach słowo „święto” jest poprzedzone rodzajnikiem; zob. przyp. w Bp), ale istnieją uzasadnione powody do uznania, że chodzi tutaj właśnie o Paschę, a nie o jakieś inne doroczne święto.
Wcześniej, w Jana 4:35, zanotowano wypowiedź Jezusa, że „są jeszcze cztery miesiące do nadejścia żniw”. Pora żniw — zwłaszcza żniw jęczmienia — rozpoczynała się w okolicach Paschy (14 Nisan). A zatem Jezus wyrzekł te słowa jakieś cztery miesiące przedtem, mniej więcej w miesiącu Kislew (listopad/grudzień). W okresie powygnaniowym w miesiącu tym obchodzono Święto Poświęcenia, lecz nie zaliczało się ono do wielkich świąt, z okazji których Żydzi mieli obowiązek przybyć do Jerozolimy (Wj 23:14-17; Kpł 23:4-44). Jak podaje tradycja żydowska, związane z nim uroczystości odbywały się w licznych synagogach rozsianych po całym kraju. Później, w Jana 10:22, wyraźnie powiedziano, że w czasie tego święta Jezus znajdował się w Jerozolimie, choć najpewniej nie przybył tam specjalnie z tej okazji, lecz na wcześniejsze Święto Szałasów. Natomiast w Jana 5:1 jasno zaznaczono, że Jezus wybrał się z Galilei do Jerozolimy (Jn 4:54) z powodu „święta Żydów”.
Między miesiącem Kislew a okresem Paschy było jeszcze tylko jedno święto, Purim, przypadające na miesiąc Adar (luty/marzec), mniej więcej miesiąc przed Paschą. Ale również to święto wprowadzono w jakiś czas po powrocie z niewoli babilońskiej i obchodzono w całym kraju w domach i synagogach. A zatem „świętem Żydów” wspomnianym w Jana 5:1 była najprawdopodobniej Pascha, na której obchody Jezus udał się do Jerozolimy zgodnie z prawem danym przez Boga Izraelowi. To prawda, że przed następną wzmianką o Passze (Jn 6:4) Jan nadmienia zaledwie o kilku wydarzeniach, lecz z tabeli „Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa” wynika, że apostoł ten opisuje początkowy okres jego służby bardzo skrótowo, gdyż ważniejsze sprawy zostały już przedstawione przez pozostałych trzech ewangelistów. A relacje Mateusza, Marka i Łukasza wyraźnie wskazują, iż między Paschami wspomnianymi w Jana 2:13 i 6:4 Jezus tak wiele zdziałał, że w tym okresie rzeczywiście mogła przypadać jeszcze jedna Pascha.
Kiedy umarł. Jezus Chrystus umarł wiosną, w dniu Paschy, czyli 14 dnia miesiąca Nisan (Abib) według kalendarza żydowskiego (Wj 12:1-6; 13:4; Mt 26:2; Jn 13:1-3). Pascha przypadała wtedy na szósty dzień tygodnia (zgodnie z żydowską rachubą czasu rozpoczynał się on w czwartek o zachodzie słońca, a kończył w piątek o tej samej porze). Wynika to z Jana 19:31, gdzie napisano, że następnego dnia był „wielki” sabat. Nazajutrz po Passze zawsze obchodzono sabat, niezależnie od dnia tygodnia (Kpł 23:5-7). Ale gdy ten szczególny sabat pokrywał się z siódmym dniem tygodnia (zwykłym sabatem), nazywano go „wielkim” sabatem. A zatem Jezus umarł w piątek 14 Nisan, ok. trzeciej po południu (Łk 23:44-46).
Podsumowanie. Skoro śmierć Jezusa nastąpiła wiosną, w miesiącu Nisan, a w myśl Daniela 9:24-27 jego służba trwała trzy i pół roku, więc musiał rozpocząć ją jesienią, mniej więcej w miesiącu Etanim (wrzesień/październik). W takim razie Jan zaczął działalność wiosną 29 r. n.e. (w 15 roku rządów Tyberiusza), a urodził się o tej samej porze w 2 r. p.n.e. Z kolei Jezus urodził się jakieś sześć miesięcy później, jesienią 2 r. p.n.e., służbę publiczną podjął w wieku 30 lat jesienią 29 r. n.e., a zginął w r. 33 (wiosną, 14 Nisan).
 

Portret użytkownika kurp78

Panowie, ja mialem u

Panowie, ja mialem u katechety piatke u ksiedza dwoje i wiem jedno ze takie rozmowy nie prowadza do niczego dobrego.
 

Portret użytkownika devoratus

Dobrze piszesz Pulsar   Mnie

Dobrze piszesz Pulsar
 
Mnie najbardziej do ŚJ zraziła ich nachalność, sprawiająca wrażenie fanatyzmu.
Jeśli zasiejesz ziarno i codziennie będziesz je wyciągał by sprawdzić czy już zakiełkowało - to na chleb raczej długo poczekasz...
 
Poza tym zastanawia mnie dlaczego i po co ludzie różnych grup starają się na siłę wykazać wyższość własnej religii.
W jakim języku przemawia Bóg do kogoś, kto jest ślepy i głuchy od urodzenia ? 
Wszyscy jesteśmy jednością a Bóg tak samo rozumie modlitwy we wszystkich językach świata. I nie dba o to jakim wymyślonym przez siebie imieniem zwracamy się do niego. Imiona potrzebne są tylko ludziom - by mogli się wyróżnić w swej próżności. Bóg jest tylko jeden i nie musi dbać o to by nie pomylono go z nikim innym.

 

 

Portret użytkownika godot

Na świecie jest ok. 10

Na świecie jest ok. 10 tysięcy religii i wszystkie uważają, że są jedynymi prawdziwymi...

--------------------------------------------------------------------------------Jedynym więzieniem z którego nikt nas nie może uwolnić ,to to w którym możemy sami zamknąć nasz umysł. Strzeżcie się paranoi!

Portret użytkownika rambo8

YHVH zostało włączone w tekst

YHVH zostało włączone w tekst Starego Testamentu przez faryzeuszy i innych praktykujących babiloński satanizm (prekursora kabały i talmudyzmu). Dla tych którzy nie wierzą że Talmud jest księgą satanistyczną polecam lekturę przynajmniej niektórych fragmentów, jak np. tego o Chrystusie w piekle, gdzie gotuje się w gównie i nasieniu (Gittin, 56b,57a).Pomiędzy żydowskimi Masoretami a Kościołem katolickim zwarto umowę po roku 1000. Zgodzono się wtedy by imię Boga w hebrajskim Starym Testamencie zamienić na pogańskiego Jahwe/Jehowa poprzez tetragrammaton (remnantradio.org/Archives/articles/sacred_name.htm).To wyjaśnia słowa Rosenthala: „Jesteśmy zdumieni głupotą chrześcijan, którzy przyjmują nasze nauki i propagują je jako swoje własne.”Henry Ford: „Chrześcijanin nie czyta Biblii inaczej niż przez żydowskie okulary, a co za tym idzie czyta ją zle.” („Międzynarodowy Żyd” cz. IV, 238).PRAWDZIWE IMIĘ BOGADemoniczną pogardę dla ludzkości wykazaną przez lucyferiańskiego Żyda, Harolda Rosenthala, dopełnia zabójcze połączenie: żydowskich rytuałów połączonych z kultem wiedzy i samego siebie. Żydzi jako ludzie, poprzez odrzucenie Boga i/lub akceptację Jehowy, trwają w stanie opisanym w Liście do Rzymian (1: 28-31) „A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,  bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.”Oczywiście, pan Rosenthal był członkiem tzw. elity, jawnie satanistycznej mniejszości wśród narodu żydowskiego. Zwykły Żyd nie wie o tym że bóg jego religii jest w rzeczywistości Szatanem ukrywającym się za mistycznym imieniem. Dla Szatana nie ma różnicy czy wielbiony jest bezpośrednio czy dzięki subtelnym kłamstwom i zwiedzeniu (Rodzaju 3).Mądry Salomon pytał: „Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? – A jakie syna? Wiadomo ci może?” (Przysłów 30:4). Imieniem Boga jest  אהיהAHAYAH, co oznacza JA JESTEM. Jest to imię przekazane Mojżeszowi razem z Prawem.Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTORY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. (Wyjścia 3: 14-15) http://radtrap.wordpress.com/2011/08/07/lucyfer-bogiem-judaizmu/ 

Portret użytkownika Roni Tornado

Rambo8, i widzisz, udało Ci

Rambo8, i widzisz, udało Ci się przenieść :)I wyjaśniło się jakie jest prawdziwe imię Boga : Ja Jestem Który Jest Lol

Portret użytkownika LordOfTheBots

Rambo8 - fajny tekst. Zgadzam

Rambo8 - fajny tekst. Zgadzam się także z Twoim stanowiskiem, które przedstawiłeś w już nieistniejącym temacie, że dobrze jest gdy następuje dyskusja z różnych punktów widzenia, bo to rozwija; pozwala szerzej spojrzeć na zagadnienie. Jednak pod warunkiem, który też wymieniłeś - poziom.A sam widzisz jaki ktoś poziom zaprezentował, jakiego chlewu na forum narobił :/Dlatego też osobiście uważam, że powinniśmy tego tematu raczej unikać, a na pewno nie wchodzić w dyskusję ze Świadkami Jehowy.Spiny nikomu nie służą, a oni niestety, pewnie sam zauważyłeś, że reprezentują, hmm... dość ograniczony światopogląd i zdrowe argumenty do nich nie przemawiają w efekcie powstaje błędne koło niekończącej się historii ;)Zgodzisz się z moim zdaniem?

Strony

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem