Polskie władze spisują mieszkania Polaków i szczegółowo ich samych

Kategorie: 

internet

Ludzkość, zwłaszcza Europa, zbliża się do momentu krytycznego pandemii, zwanego krachem gospodarczym. Wiele państw zaczyna oficjalnie mówić o wprowadzeniu nowych podatków, zwłaszcza katastralnych, tak by dofinansować "biedne banki" oraz klasę panującą ! W Polsce także planuję się to zrobić, jednak władza chce by Polacy nie byli świadomi tego procesu. Ktoś przebiegły wymyślił sposób jak tego dokonać, ale aby to zrobić wpier należy wiedzieć co kto ma, nazwano tą akcję wywiadowczą "spisem powszechnym". Oto co ona oznacza dla Polski i Polaków. Wszystkie informacje, oprócz tych w nawiasach pochodzą z oficjalnych danych !

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 trwa w Polsce Narodowy Spis Powszechny. Udział w nim jest obowiązkowy. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem i nadchodzących krachem. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy.

Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Od 15 marca GUS uruchomił specjalną infolinie spisową. Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte wszystkie osoby. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami, obowiązkowo: metodą samospisu internetowego, metodą wywiadu telefonicznego oraz metodą wywiadu bezpośredniego. Co ciekawe, w dobie pandemii i zbliżającego sięwielkiego krachu gospodarczego po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy !

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod: wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym oraz wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez tzw. rachmistrza spisowego (447) i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym tak by wszyscy wiedzieli co macie oraz ile czego macie !

Przed przybyciem takiego agenta (447) należy wywieść wszystkie kosztowności z domu, złoto i srebro ukryć i pobdzierać ze ścian. Agent specjalny (447) zwany rachmistrzem spisowym rejestruje odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu ! (To nie jest żart ! To jest w oficjalnych danych rządowych o spisie !)

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane, właściwie chcą wiedzieć wszystko ale my tu wypiszemy ta najciekawsze: lokalizacja miejsca pracy, rodzaj źródła utrzymania osób, rodzaje pobieranych świadczeń, stopień niepełnosprawności, fakt przebywania kiedykolwiek za granicą (w razie gdybyście mieli coś w skarpecie !), miejsce zamieszkania za granicą (bo może tam coś też ukryliście !), wyznanie – przynależność do wyznania religijnego (jeśli jesteście gojem to zaliczacie się do niewolników !, w nadchodzącym biblijnym ucisku to cenne informacje dla biblijnej bestii), rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania mieszkania, własność mieszkania, powierzchnia użytkowa mieszkania, liczba izb w mieszkaniu, i teraz uwaga najważniejsze pytanie: wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, bo jeśli tego nie wiecie to nic nie wiecie, powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, liczba izb w budynku (bloku), własność budynk (bloku), liczba mieszkań w budynku.

Ludzie którzy zaczęli się nad tym zastanawiać zadają następujące pytania: "Dlaczego ja mam podać władzy narodowość i wyznanie, a nie wiem, jakiej narodowści i wyznania są władze?", kolejne to: "Kto dopilnuje, że udzielone informacje będą bezpieczne?", "Co, jeśli ktoś będzie handlował informacjami?" "A przede wszystkim - co złego planuje uczynić nam władza?" (447 ?), "Czy wszystkie zebrane dane zostaną umieszczone w globalnym super komputerze elit globalizmu ?".

Ocena: 

5
Średnio: 5 (3 votes)
Opublikował: inzynier magister
Portret użytkownika inzynier magister

Komentarze

Portret użytkownika Logik

Sytuacja je

Sytuacja je

,st bardzo przejrzysta. Jak wiadomo mamy zapłacić do businesu holokaustu 300 miliardów + odsetki.

W banku rząd nie ma na to pieniędzy więc przerzuci te spłaty [haracz] na ludzi którzy coś mają. Jest to już od dawna przygotowywane przez obecną ekipę rządzącą i teraz przystąpiono do finalnych przygotowań. Nawet rząd nie próbował zaprzeczać. Sami "swoi" są u władzy.

Portret użytkownika rafsit

Niektóre wpisy szanownych

Niektóre wpisy szanownych komentatorów są tak irytujące, że aż … zachciewa się zgłębiać materię przedmiotu. Moje wnioski z tych „zagłębiań” są takie, że SPIS POWSZECHNY, w obecnej formie, dla przeciętnego Polaka z miasta jest niewykonalny … bez narażania się na odpowiedzialność karną z utratą wolności (na dwa lata) włącznie.

W pierwszej kolejności jednak uwagę należy zwrócić na błędne przekonanie (powszechnie rozgłaszane na wielu portalach), że brak udziału w „spisie”, czy też „samospisie” może skutkować karą grzywny do 5.000 zł. Nieprawda.  Według moich wyliczeń maksymalna wysokość grzywny wymierzonej przez sąd może wynieść … 1.080.000 zł. (540 x 2000 /art. 33 k.k.) pierwszy lepszy link - https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-33

Sankcje karne ustawy o statystyce publicznej regulują przepisy rozdziału 8_go ( http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950880439/U/D19950439Lj.pdf )

Art.56. 1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Art.57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Art.58. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.

Art.59. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w art.58 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Dla niewtajemniczonych różnice w „grzywnach” nie będą widoczne, chyba że  … wiedzą o zmianie:

Art. 56 i 57 zmieniony przez art. 5 § 2 pkt 42 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 września 1998 r.

Tak więc sankcje finansowe z art.56 i art.57… to grzywna na podstawie art. 33 k.k. (max 540x2000 zł),

natomiast sankcja z art.58 … to kara grzywny na podstawie art.24 kodeksu wykroczeń (20 do 5000 zł).

Warto zwrócić uwagę, że art.58 nie dotyczy „Kowalskiego” lecz jedynie podmioty zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych statystycznych, a więc np. lekarzy/dentystów/fizjoterapeutów. (https://medicus.lublin.pl/2021/01/lekarzu-i-dentysto-masz-obowiazek-statystyczny/ )

Po co „pismenom” ten „spis”? – w tak rozbudowanej formie? Zapewne szykują kolejne szachrajstwo, ale moim zdaniem nie dla tych zwykłych „miastowych Kowalskich”. Mieszkaniec blokowiska może spokojnie ten „spis” … olać. Dlaczego? – dlatego, że jest on niewykonalny.

Podstawą prawną obowiązku dokonania „spisu” jest art.15 w związku z art.28 ustawy – link:

(https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r-18892777 )

Art.  15.  [Samospis internetowy]

1.  Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy.

2.    (uchylony).

3.  Osoba fizyczna przeprowadzająca samospis internetowy jest obowiązana do udzielenia odpowiedzi zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1.

4.  (uchylony).

5.  Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Art.  28.  [Obowiązek udzielania prawdziwych i wyczerpujących odpowiedzi]

1.  Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie informacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

… a teraz końcowe punkty wspomnianego wyżej załącznika nr 1 do ustawy:

13) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

14) liczba izb w budynku;

15) własność budynku;

16) liczba mieszkań w budynku;

17) rok wybudowania budynku.

… no i czas na moje ulubione powiedzonko – konia z rzędem temu … obywatelowi RP, który będąc właścicielem/najemcą lokalu mieszkalnego w np. 12_sto „piętrowcu” udzieli dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytanie nr 14).

Moim zdaniem to jest po pierwsze niewykonalne, a po wtóre zdecydowanie wykracza po za dopuszczalne ramy określone art. 51 Konstytucji RP.

Literalne brzmienie obowiązku przytoczonego wyżej art. 28 ustawy (o spisie 2021) nakłada na obywatela OBOWIĄZEK policzenia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych w … wieżowcu Smile

Przypomnieć raz jeszcze wypada o treści art. 56 ustawy o statystyce publicznej:

Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Po dogłębnym zgłębieniu materii przedmiotu postanowiłem, że … nie wykonam tego zaszczytnego obowiązku.

Portret użytkownika Uther Lightbringer

Spis ten jest potrzebny

Spis ten jest potrzebny rządowi, po to, by odebrać Polakom własność prywatną i na podstawie zebranych danych nałożyć na nich nowe podatki (katastralny, cyfrowy, od CO2). Chcą by ludzie mieli jeszcze mniej pieniędzy, niż mają i tkwili w głębokiej nędzy. A rządzący będą żyli jak w maśle. Przypuszczam, że sprawa dotycząca tego kontrowersyjnego spisu, związana jest nie tylko z ustawą 447, ale i z Umową o Zasobach Własnych UE (zwaną inaczej Krajowym Prawem Odbudowy), która ma być głosowana w przyszłym tygodniu na posiedzeniach Sejmu i Senatu. Umowa ta jest kolejnym ograniczeniem polskiej suwerenności, gdyż Unia zyska przez to prawo do nakładania na kraje członkowskie podatków bez pytania się kogokolwiek o zdanie, a do tego zmusza Polaków, by odpowiadali za zadłużenie Włochów, Greków, Hiszpanów i pozostałych nacji.

PiS chce puścić Polaków z torbami i zniszczyć im cały dorobek życia. Nie wszyscy dostrzegają to zagrożenie, gdyż są tak zahipnotyzowani telewizją, że nie odróżniają fikcji od rzeczywistości. Myśla, że TVP, TVN i Polsat dają im jeść. A oni nie karmią ich żywnością, lecz kłamstwem. Dają im poczucie iluzji i straszą ich wyimiganowaną pandemią, a także sieją nieufność do swojej rodziny i przyjaciół. PiS, PO, SLD i cała reszta stosują zasadę "divide et impera" (dziel i rządź), odwracają uwagę ludzi od tego co najważniejsze i zajmując ich głowy tematami zastępczymi. Część ludzi nie ma świadomości, o co tak naprawdę chodzi ze spisem i czemu tak naprawdę służy to szaleństwo związane z lockdownem. Jak odbiorą im wszystko, to będzie za późno. Wydaje mi się jakby niektórzy się tym nie przejmowali. I to jest przerażające.

Portret użytkownika Tolek, Polak

Komentarz skopiowany z money

Komentarz skopiowany z money.pl:

Z art 51 Konstytucji, a szczególnie z ust 2, wprost wynika, że: "Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.". Przy tej okazji warto wiedzieć, że niezbędne dane o obywatelach (nie ich majątku) to imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres mailowy i numer telefonu do szybkiego kontaktu, by sprawy urzędowe i sądowe były rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki. Wszelkie inne dane w tym PESEL, czy numer dowodu osobistego są potrzebne TYLKO w państwie dyktatorskim i obozach koncentracyjnych a nie państwie demokratycznym, w którym Naród jest władzą zwierzchnią. Jak już ktokolwiek ma ujawniać więcej szczegółów dotyczących swojego majątku, to muszą to być TYLKO urzędnicy, sędziowie i prokuratorzy, wojskowi, ludzie ze służb specjalnych, czy policjanci, którzy mają służyć Narodowi, by czasem ich majątki szybko nie rosły kosztem Obywateli. Nawiązując jeszcze do art 51 ust 1 Konstytucji, który stanowi, że: "Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby." - należy zwrócić uwagę na to, że w tym zapisie nie mam mowy od danych majątkowych, a o danych dotyczących OSOBY.

Portret użytkownika KASROK

Niestety ale art. 51 pkt. 1

Niestety ale art. 51 pkt. 1 Konstytucji Stolzmana mówi tak:

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

a tu ustawa:

Dz.U.2019 poz.1775

Ciekawszy wobec tego jest wlasnie pkt 2. który może da sie jakoś zastosować, a brzmi on nastepująco:

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Pytanie: jakie dane wg koszernych zbirów są niezbędne do grabieży Polaków i poliniaków?

Strony

Skomentuj