Unia Europejska nawołuje do wzmożonej walki z antysemityzmem

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

W środę 2 grudnia 2020 roku Rada Unii Europejskiej, jeden z kluczowych unijnych organów przyjęła rezolucję nawołującą do "zdecydowanej i systematycznej reakcji sądowej" na rosnący w Europie tzw. antysemityzm.

 

W 4 punkcie dokumentu nazwanego "Deklaracją Rady w sprawie włączania walki z antysemityzmem do mainstreamu w różnych obszarach polityki" możemy przeczytać:

Antysemityzm w jakiejkolwiek formie jest i musi pozostać niedopuszczalny i należy podjąć wszelkie kroki w celu przeciwdziałania mu, w tym, w razie potrzeby, za pomocą środków prawnych na szczeblu europejskim.

Mówiąc szczerze nie znam się szczegółowo na różnych eurokołchozowych instytucjach, ale z tego co mi wiadomo Unia Europejska nie posiada jeszcze wyspecjalizowanego organu sądowego, który mógłby ścigać potencjalnych "zbrodniarzy", którzy powiedzieliby kilka słów za dużo o narodzie handlowym. Bo przecież Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może ewentualnie co najwyżej "ukarać" konkretny kraj za to, że niedostatecznie walczy on z jak to określa wczorajszy dokument  "podżeganiem do antysemickiej nienawiści i aktów przemocy, a także rozpowszechnianiem antysemickich mitów spiskowych w Internecie." Nawet Europol nie ma prawa prowadzić śledztw w krajach członkowskich UE czy też dokonywać na ich terenie aresztowań.

 

Podobnym organem do TSUE jest organ Rady Europy a więc Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ów Rada Europy uchwaliła dawno temu bo w 1950 roku (weszła w życie 3 lata później) Europejską Konwencją Praw Człowieka, w której to 10 artykule możemy przeczytać:

Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

Oczywiście ów podpunkt tegoż artykułu, którego treść jak się wydaje powinna być podstawą ustroju demokratycznego w 2 podpunkcie jest natychmiast ograniczany do tego iż:

Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Tak więc jak to bywa w ustroju (pseudo) demokratycznym wolność słowa może być dowolnie ograniczana przez ustawę. A ustawę można sobie napisać taką, jakiej tylko dusza zapragnie, co najlepiej obrazuje wczorajsza rezolucja Rady Unii Europejskiej, która (w przeciwieństwie do ostatniej tego typu rezolucji z 6 grudnia 2018 roku) chce aby instytucje ponadnarodowe przejmowały kontrolę nad instytucjami sądowymi państw narodowych, w celu ścigania zbrodni "antysemityzmu", którą owa rezolucja definiuje również jako nienawiść wobec "społeczności i instytucji żydowskich". Krótko mówiąc: nienawiść wobec państwa Izrael również można od dzisiaj definiować jako antysemityzm i może być ona w przyszłości ścigana przez jakieś eurotrybunały. Bo przecież czym że jest państwo jak nie instytucją?

 

Czytając treść wczorajszej rezolucji uchwalonej przez Eurokołchoz przypomniało mi się oświadczenie Josifa Wissarionowicza Dżugaszwilego znanego jako Józef Stalin, które zostało przez niego wysłane agencji żydowskiej w styczniu 1931 roku. Możemy w nim przeczytać:

Antysemityzm jest korzystny dla wyzyskiwaczy jako piorunochron, który odbija ciosy kierowane przez lud pracujący w kapitalizm. Antysemityzm jest niebezpieczny dla ludzi pracy, ponieważ jest fałszywą ścieżką, która zwodzi ich z właściwej drogi i prowadzi do dżungli. Dlatego komuniści, jako konsekwentni internacjonaliści, muszą być nie do pogodzenia zaprzysiężonymi wrogami antysemityzmu. W ZSRR antysemityzm jest karany z najwyższą surowością prawa jako zjawisko głęboko wrogie systemowi sowieckiemu. Zgodnie z prawem ZSRR aktywni antysemici podlegają karze śmierci.

W uchwalonej wczoraj rezolucji możemy przeczytać:

Powodem dużego niepokoju jest wzrost zagrożeń dla osób pochodzenia żydowskiego w Europie, w tym odrodzenie się mitów spiskowych, publiczne przejawy antysemityzmu, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19 oraz wzrost liczby incydentów antysemickich i przestępstw z nienawiści. Antysemickie teorie spiskowe są często pierwszym krokiem, który może prowadzić do nienawiści, mowy nienawiści, podżegania do aktów przemocy i przestępstw z nienawiści. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa społeczności i instytucji żydowskich musi być najwyższym priorytetem we wszystkich państwach członkowskich.

Co prawda sowiecka nowomowa różniła się w znacznym stopniu z nowomową unijną, gdyż ta pierwsza służyła do ujarzmienia bądź co bądź dużo bardziej agresywnych narodów wschodu, jednak cel jednej i drugiej pozostaje ten sam: mianowicie wyłączyć jeden kraj (w przypadku Unii) i jeden naród ze wszelkiej, nawet uzasadnionej krytyki. Niepokojąco brzmi zwłaszcza połączenie tzw. antysemityzmu z rozprzestrzenianiem w przestrzeni internetowej tzw. teorii spiskowych. Oto fragment wczorajszej rezolucji:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej wspierają inicjatywy polityczne na szczeblu europejskim, których celem jest zwalczanie podżegania do antysemickiej nienawiści i aktów przemocy, a także rozpowszechniania antysemickich mitów spiskowych w Internecie.

Krótko mówiąc: ponadnarodowe organy prawne mogą wkrótce otrzymać prerogatywy do ścigania "antysemickich teorii spiskowych" rozpowszechnianych w internecie. Biorąc pod uwagę, że pod tak owe można właściwie podpiąć każdą krytykę działalności Żydostwa czy też każdą teorię lub każdy pogląd na działalność Żydów w tej czy innej sprawie, mamy do czynienia z sytuacją nie wiele różniącą się z systemem bolszewickim, kiedy to zsyłano do Gułagu każdego, kto choćby zająknął się np. o kontroli sowieckiej polityki przez Żydów. Przy czym rzecz jasna filosemickie uchwały Józefa Stalina z czasem zostały unieważnione a retoryka sowieckich dygnitarzy zaczęła przybierać postać mocno krytyczną wobec Żydostwa. Natomiast w Unii Europejskiej nie dość, że "zwalczanie antysemityzmu" jako np. krytyki politycznych poczynań Żydów, w tym kontrolowaniu przez nich świata polityki (o czym mówi rezolucja z 6.12.2018 roku, której wczorajsza jest kontynuacją) zostanie podniesione do poziomu ponadnarodowego, to jeszcze w zakres tegoż będzie można podpiąć również niechęć do Izraela. A to prowadzi już do całkowitego zanegowania podstawowego prawa człowieka jakim jest wolność słowa.

Zastanawiam się skąd się to wzięło akurat teraz... W ciągu ostatniego miesiąca miały w jednym europejskim mieście - w Wiedniu - miejsce 2 ataki na społeczność żydowską. Jeden 5 listopada, słynny już zamach terrorystyczny w okolicach synagogi natomiast drugi 27 listopada - atak nożem na żydowskiego rabina.

Za każdym razem jak słyszę o zamachu terrorystycznym w Wiedniu a akt z 5 listopada tego roku miał tak owy charakter, przypomina mi się 1975 roku, grudzień konkretnie, i zamach a właściwie przejęcie kontroli przez terrorystów nad obradami Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) dokonane przez komando pod dowództwem Ilijcza Ramireza Sancheza znanego jako Carlos.

Carlos vel Szakal był specyficznym terrorystą - lovelasem - symbolem rewolucji obyczajowej i jednocześnie rewolucyjnych walk narodowo-wyzwoleńczych. Był też symbolem terrorysty, który atakując cele żydowskie, związane z państwem Izrael oraz Izraelowi sprzyjające, miał rozłożony nad sobą parasol bezpieczeństwa tajnych służb. Ale nie tajnych służb Iraku, Syrii, Libii czy innego Jemenu Południowego lecz tajnych służb Izraela.

Francuscy dziennikarze, Roger Faligot oraz Remi Kauffer w swoim monumentalnym dziele pt. "Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie" pisali:

W latach 1976-1979 szef operacyjny SDECE [francuski wywiad i kontrwywiad - przyp. aut.], Alain de Marolles, organizuje brawurową akcję w nadziei schwytania Szakala, co opisze Charles Villeneuve w swojej książce Juges de l'impossible (Niewykonalny Wyrok), 1986. Ekipa złożona z pięciu członków służb specjalnych SDECE, na czele z Philippem Rondotem i Ivanem de Lignieresem, udaje się do Wenezueli. Korzystając z oryginalnej przykrywki osiedlają się w San Cristobal, rodzinnym mieście Carlosa. Wkrótce mają możność się przekonać, że Carlos jest dla mieszkańców San Cristobal kimś w rodzaju gwiazdy, której wyczyny są szeroko komentowane w miejscowej prasie. [...] Tymczasem po dziewięciu miesiącach wyczerpującej pracy służby operacyjne otrzymują od Dyrekcji Głównej wyraźny rozkaz zaniechania operacji. Ostrożność Basenu jest podyktowana nagłym wzrostem aktywność szefa Mosadu w Wenezueli. Zdaniem SDECE Izraelczycy "chronią" ten symbol terroru, nadzwyczaj użyteczny w dyskredytowaniu Arabów i potwierdzania tez głoszonych przez państwo żydowskie. Toteż za każdym razem, gdy pętla wokół Carlosa zaczyna się zaciskać, ni stąd, ni zowąd zjawiają się agenci Mosadu. Francuscy agenci operacyjni są zmuszeni zrezygnować z dalszej akcji.

Przypomnijmy, że Carlos alias Ilijcz Ramirez Sanchez dokonał zamachu terrorystycznego m.in. na brytyjskiego Syjonistę Józefa Sieffa, prezesa firmy Marks &Spencer, postrzeliwując go w twarz, podłożył ładunki wybuchowe pod bank Hapoalim w Londynie, który obsługiwał niemal wyłącznie Izraelczyków, w styczniu 1975 roku dokonał nieudanych prób zamachu na samoloty izraelskich linii El Al na lotnisku Orly pod Paryżem oraz ataku bombowego na francuską gazetę o wyraźnie proizraelskich sympatiach. Tymczasem za każdym razem kiedy tajne służby któregoś z krajów chciały go zaaresztować, Mosad wchodził do gry i rozbijał operację.

Piszę o tym dlatego iż w ciągu ostatniego miesiąca miały miejsce dwa ataki terrorystyczne na cele związane z Żydami w Wiedniu a więc w samym centrum Europy oraz jednocześnie z pierwszym z nich dewastacje dwóch żydowskich cmentarzy w Europie Wschodniej - na Węgrzech i w Mołdawi. Owe niewątpliwe akty barbarzyństwa stały się świetnym pretekstem do uchwalenia rezolucji w sprawie zwalczania antysemityzmu, który powiązano z "nienawiścią" (a więc w tłumaczeniu na język ludzki - z krytyką) instytucji żydowskich, pod co można bardzo wygodnie podpiąć krytykę państwa Izrael.

Tak więc za sprawą kilku drobnych incydentów Unia Europejska może wkrótce zacząć ścigać "nienawistników", którym np. nie podobają się poczynania państwa żydowskiego (np. mordowanie przez Mosad irańskich urzędników państwowych) co spowoduje, że wobec kneblowania ust Europejczykom oraz bezmyślnemu popieraniu Izraela przez dziesiątki milionów Amerykanów o poglądach prawicowych głos krytyki tego kraju będzie zawężony do Iranu, Syrii i ich pomniejszych sojuszników co może doprowadzić do tego, że Syjoniści, czujący się pewni siebie i pozbawieni głosu krytyki wobec siebie, napływającego do tej pory ze strony opinii międzynarodowej, której przewodzili Europejczycy, mogą na Bliskim Wschodzie dokonywać tylu morderstw, tylu zamachów terrorystycznych i wypowiadać tyle wojen ile tylko będą chcieli. A jak ktoś powie, że Izrael to zbrodniarze to natychmiast w odpowiedzi zostanie określony "magicznym" hasłem - antysemita a wtedy odpowiedni eurotrybunał wyśle po niego zakratowaną "limuzynę", "właściwie" go osądzi i w ramach reedukacji zamknie dla przykładu na kilka lat w jakimś Eurogułagu.

 

Na podstawie:

Faligot R., Kauffer R., Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 1998

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/en/pdf

https://abcnews.go.com/International/wireStory/rabbi-attacked-knifepoint-woman-assailant-v...

https://www.timesofisrael.com/headstones-smashed-at-jewish-cemeteries-in-moldova-hungary/

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_the_Jackal

https://en.wikipedia.org/wiki/OPEC_siege

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf

https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1931/01/12.htm

https://www.bbc.com/news/world-europe-54798508

https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/02/antisemitism-council-de...

https://www.timesofisrael.com/eu-urges-strong-and-systematic-judicial-response-to-rising-a...

Ocena: 

Średnio: 5 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Быдлошевский Л.З.

 

 

Jewish Traitor - Ichak Katzenelson "O, my pain"

https://www.youtube.com/watch?v=L6dkqBtrzB8

Jewish Traitor - Ichak Katzenelson "O, my pain" "Okrutna pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie" czyli "‏Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" – poemat w języku jiddysz autorstwa lodzkiego Zyda - Icchaka Kacenelsona ktory to poemat przetlumaczony zostal po raz pierwszy na jezyki niemiecki i polski dobre 40 lat temu i od tego czasu zadne wydawnictwo nie wznowilo druku i swiadectwo tego mieszkanca ghetta warszawskiego poszlo calkowicie w zapomnienie i to o dziwo i dzisiaj kiedy to USrael zada od Polakow 300 mrd. USD odszkodowania za jakoby wlasnoreczne wymordowanie "polskich" Zydow za co juz i "kwasniewski" i "duda" i "geremek" ze "skubiszewskim" wielokrotnie w imieniu Polakow swiatowe zydowstwo przepraszali w workach pokutnych zgrzebnych niczym cesarz niemiecki przed papiezem Grzegorzem stojac na mrozie ?

Kacenelson jako swiadek naoczny tragedii warszawskiego ghetta twierdzi w swoim poemacie, ze to nie Polacy tylko policja zydowska w ilosci ponad 2000 funkcjonariuszy w okresie pomiedzy 22 czerwca a 21 wrzesnia 1942 roku de facto wymordowala i rozkradla mienie tego owczesnego drugiego skupiska Zydow na Swiecie po Nowym Yorku czyli Warszawy. Prawie 750 000 nie tylko polskich Zydow wywieziono do Treblinki gdzie 40 (!) SS-manow i 80 (!) Banderowcow w zupelnosci wystarczylo aby ich za pomoca kilkuset zydowskich pomocnikow wytruc spalinami silnikow Diesla made in Germany ?

A tak oto opisuje Kacenelson w swoim poemacie skladajacym sie z 15 - stu piesni ten Holocaust Zydow przez Zydow w Piesni nr. 3 , wiersze 4-10 :  "...Patrzyłem na to zza okna, widziałem morderców bandy – O, Boże, widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą… I ręce załamywałem ze wstydu… wstydu i hańby – Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom ! Zdrajcy, co w lśniących cholewach biegli po pustej ulicy Jak ze swastyką na czapkach – z tarczą Dawida, szli wściekli Z gębą, co słowa im obce kaleczy, butni i dzicy, Co nas zrzucali ze schodów, którzy nas z domów wywlekli. Co wyrywali drzwi z futryn, gwałtem wdzierali się, łotrzy, Z pałką wzniesioną do ciosu – do domów przejętych trwogą. Bili nas, gnali starców, pędzili naszych najmłodszych Gdzieś na struchlałe ulice. I prosto w twarz pluli Bogu. Odnajdywali nas w szafach i wyciągali spod łóżek, I klęli: „Ruszać, do diabła, na umschlag, tam miejsce wasze !” Wszystkich nas z mieszkań wywlekli, potem szperali w nich dłużej, By wziąć ostatnie ubranie, kawałek chleba i kaszę. A na ulicy – oszaleć ! Popatrz i ścierpnij, bo oto Martwa ulica, a jednym krzykiem się stała i grozą – Od krańca po kraniec pusta, a pełna, jak nigdy dotąd – Wozy! I od rozpaczy, od krzyku ciężko jest wozom… W nich Żydzi ! Włosy rwą z głowy i załamują ręce. Niektórzy milczą – ich cisza jeszcze głośniejszym jest krzykiem. Patrzą… Ich wzrok… Czy to jawa? Może zły sen i nic więcej? Przy nich żydowska policja – zbiry okrutne i dzikie ! A z boku – Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda na nich, Niemiec przystanął z daleka i patrzy – on się nie wtrąca, On moim Żydom zadaje śmierć żydowskimi rękami!..."

O dziwo, w calym tym poemacie o Polakach, ktorzy to jakoby antysemityzm z mlekiem gojowskich matek swoich slowianskich wyssali jak wojtylowy judeochrzescijanski byly Premier bezcennego Izraela powiedzial, jest tylko jeden jedyny fragment ktory sobie pozwole przetlumaczyc. A dlaczego ja to musze tlumaczyc ? Ano dlatego, ze jedyne polskie tlumaczenie tego poematu zrobil "ficowski jerzy" ktory to bardzo gorliwie bronil polskich robotnikow kiedys w organizacji pod nazwa Komitet Obrony Robotnikow (KOR) wraz z innymi prawymi Polakami jak "kuron", "andrzejewski", "michnik" i "mazowiecki" i na dobre tlumaczenie nie mial juz najwidoczniej ani czasu ani sily nie mowiac juz o dobrej woli o czym swiadczy w Poemacie nietlumaczenie calych sformulowan jak chocby "ochrzczeni zydzi" w opisach policji zydowskiej ?

No wiec o Polakach ten Kacenelson napisal tylko tyle w Piesni nr.15 wiersz 2: "...Kazdy bowiem wie, od najuprzejmniejszego do najpodlejszego Goja, ze podly Polak pomagal Niemcom a ten nie tak podly patrzyl jednym okiem na Tragedie a drugie odwracal w uspieniu..."

O arogancji i uwazaniu sie Zydow za Übermenschow czyli za Narod Wybrany w stosunku do glupiego polskiego gojowskiego wiejskiego bydla swiadczy w poemacie - Piesn 15 wiersz 8: " ...Zaden Zyd juz wiecej nie zorganizuje bud jarmarcznych i kuglarskich atrakcji i nie bedzie swoim duchem handlowym ozywiac placow targowych. Zaden przepocony i podarty zydowski kaftan nie bedzie tam obecny, Kto wiec bedzie nosil worki pelne kartofli, kapusty i maki tam i z powrotem ? Zadna zydowska reka sie wiecej nie podniesie do niesienia tych worow, zadna gojowska kura nie zostanie wiecej czule poglaskana i zadne ciele pieszczotliwie poklepane po zadzie, A pijana polska chlopka ze wscieklosci batem katowac bedzie swojego konia ciagnacego woz pelen plodow rolnych z powrotem do wioski bo juz zadnego handlu nie bedzie..."

P.S. Sa dzisiaj w Polinie i "Handele" i sa "Galerie" i prawie cala scena polityczna i artystyczna oraz biskupia tez jest juz judeochrzescijanska posoborowa wiec troche chyba przesadzil ten Katzenelson Icchak z tym negatywnym mysleniem rozpaczajac calkiem niepotrzebnie ze zadnego "geszeftu" juz nigdy nie bedzie nad Wisla, prawda ?

Autor: Быдлошевский Л.З.- wielojezyczny prawoslawny publicysta bialoruski

Portret użytkownika Быдлошевский Л.З.

krotka historia ZSRR...

krotka historia ZSRR...

https://www.youtube.com/watch?v=Q_CG5SpRErg

Kiedy wojtylowi judeochrzescijanscy Starsi Bracia w Wierze rzucili sie na chrzescijanska Rosje w 1917 roku niczym duchy nieczyste w swinie w Ewangelii sw. Marka, to pozabijali i pomordowali oraz powywieszali tak do tylko konca samego 1921 roku dobre 24 miliony slowianskich suwerenow a za caly okres istnienia tej owczesnej Unii Europejskiej Nr. 1 zamordowali okragle 100 000 000 Slowian - tak przynajmniej utrzymuje zyd po ojcu i prezes 3-ciej partii w Rosji czyli Zyrynowski Wladimir oraz wspolczesna rosyjska historiografia ?

Kiedy wiec ci rosyjskojezyczni patrioci czyli Lejba Bronstein-Trocki, Jankiel Mojzeszowicz Swierdlow i Moshe Sabelsonow-Urycki oraz Miniej Izraelowicz Gubelmann za judaszowe srebrniki szeklowe ich macodawcow z New York czyli Morganow, Rockefellerow i Brata Jakuba Schiffa rozpoczeli ten najwiekszy w historii ludzkosci genocyd vel HOLOCAUST narodow slowianskich - to Ojca Adama i Ojca Jurka a nawet Siostry Jandy wtedy na Bozym Swiecie niestety jeszcze nie bylo zeby zagrozona rosyjska Demokracje i Konstytucje ratowac i blagalne listy o pomoc do Bruxeli slac niczym polskojezyczni byli prezydenci czy byli ministrowie spraw zagranicznych tej nieszczesnej polskiej krainy ?

Rozpoczeli oni ten HOLOCAUST slowianskiego i chrzescijanskiego narodu z 300 000 Armia Zaciezna czyli takim owczesnym "Black Water" skladajaca sie w zdecydowanej wiekszosci z Nierosjan - glownie Chinczykow, Lotyszy, Estonczykow, Wegrow, Chorwatow i Austriakow. Ci pierwsi (40 000) byli robotnikami budujacymi kolej syberyjska ale wiekszosc byla jencami Armii Austriackiej roznych narodowosci ktorzy sie z powrotem na front do okopow wcale nie spieszyli a tu na miejscu mozna bylo sie finansowo "odkuc" gdyz placili Judeochrzescijanie srebrem i zlotem a i nakrasc tez pozwalali. Moj dziadek tam byl i mi opowiadal. Wrocil z Omska z grupa jencow austriackich do Lancuta w 1918 roku po 3 tygodniowej podrozy koleja ?

https://www.youtube.com/watch?v=IdqcjzxlKqo

No wiec kiedy juz w 1918 roku przeprowadzono na prosbe suwerena rozdzial Kosciola od Panstwa to w konsekwencji tej Ustawy Judeochrzescijanie zamordowali w nastepnych latach 200 000 duchownych i zakonnikow ?

https://www.youtube.com/watch?v=dJZG7YP3o8o

I to nie tylko ze ich tak sobie zamordowali strzalem w potylice niczym Polakow w Katyniu ale dodatkowo upodlali tych duchownych i zakonnikow. Zamkneli dziesiatki tysiecy swiatyn i klasztorow ktore niejednokrotnie przerabiali na obozy koncentracyjne i teatry masowych egzekucji gdzie w okultystycznych rytualach lamali ducha slowianskiego i chrzescijanskiego :

- biskupow zakopywali zywcem...

- duchownym strzelali w usta...

- niektorych krzyzowali i nabijali na pal a nawet skalpowali...

- wielu masowo topili w rzekach...

- byly liczne przepadki wieszania duchownych w swiatyniach...

 

Wiec jak widac na zalaczonym powyzej obrazku nic takiego ta wroclawska judeochrzescijanska deweloperka-spekulantka z jej dywizjami babochlopow rewelacyjnego nie odkryla tylko stare sprawdzone schematy przodkow swych zrewitalizowala Smile

Autor: Быдлошевский Л.З. - wielojezyczny prawoslawny publicysta bialoruski

Portret użytkownika Быдлошевский Л.З.

Спасибо большое за комплимент

Спасибо большое за комплимент Smile

Zanim dobry tydzien temu po 2 latach pisaniny dostalem na tym "megapatriotycznym" i "megapolskim" forum pp. Ziemkiewicza & Lisickiego & Terleckiego totalnego bana za kolejny "spam" o banderowcach to juz od wielu miesiecy bylem przez cenzora expresowo usuwany i to dniem i noca a dodatkowo rowniez dniem i noca zagluszany doslownie zwrotnie przez jakies biedne dusze z USA i Canady.

 Na niektore moje wyjatkowo cenne teksty na ktore poswiecilem nieraz tygodnie intensywnej pracy zakladano takie blokady, ze pomimo trickow ktore po tych 2 latach poznalem nie bylem w stanie ich umiescic na forum.

 Dlaczego mimo tego systematycznego sekowania tak dlugo bylem Zolnierzem Wykletym ? Bo rzadko wprawdzie ale dostawalem slowa podzieki i otuchy ktore tez byly natychmiast usuwane.

Kiedy na "Zmiany na Ziemi" niedawno zaspamowalem tekst o banderowcach, to kolega ktory to "noz a moze i siekiere ma zawsze przy sobie" zgodnie z ich narodowym genotypem wulgarnie mnie zwyzywal czym biedny potomek 100 000 tys. banderowskich mordercow bieszczadzkich przesiedlonych na polskie Ziemie Odzyskane bezradnie bo wsciekle sie zdemaskowal.

Portret użytkownika 678

Uważam, że słowa takie jak

Uważam, że słowa takie jak "antysemityzm" czy "antyżydowskość" Unia Europejska stosuje jako słowa wytrychy bądź słowa preteksty do wprowadzenia neomarksistowskiej cenzury, która umożliwi im wyłapywanie wrogów ZSRE ( chrześcijanie, prawica konserwatywna [ proszę nie mylić z faszystami i nazistami, którzy są lewicą narodową] oraz jak może dla wielu z was zabrzmieć niedorzecznie lub zaskakująco Żydów). Lewica jest w większym stopniu antyżydowska od prawicy.

Portret użytkownika 678

Słowa "antysemityzm" i

Słowa "antysemityzm" i "antyżydowskość" stosuje się jako wytrych do wprowadzenia neomarksistowskiej cenzury, która będzie prześladować wrogów ZSRE ( chrześcijan, Żydów [ może to was zszokować lub oburzyć] i prawicowców konserwatywnych)

Strony

Skomentuj