Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej oburzony swobodną dyskusją w telewizji na temat szkodliwości szczepień domaga się cenzury

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

W sobotę 19 listopada w Telewizji Polskiej wyemitowano program "Studio Polska", w którym dyskutowali zwolennicy i przeciwnicy szczepionek. Jako zwolennicy wypowiadali się głównie lekarze, a jako przeciwnicy rodzice, których dzieci zostały uszkodzone neurologicznie po przymusowym wstrzyknięciu metali ciężkich.

 

Mizeria argumentów zwolenników szczepień była tak zauważalna, że dla wielu osób aż szokująca. Można było odnieść wrażenie, że nie bronią oni niewyedukowanego, jak twierdzili, społeczeństwa przed możliwymi epidemiami, tylko raczej ochraniają wielomiliardowe wpływy koncernów farmaceutycznych niemal jak lobbyści.

 

Okazało się, że program obnażający prawdę na temat szczepionek i braku reakcji polskiej służby zdrowia na Negatywne Odczyny Poszczepienne - w skrócie NOP - bardzo nie spodobał się prezesowi Naczelnej Rady ekarskiej, Maciejowi Hamankiewiczowi, który w piśmie do prezesa TVP, Jacka Kurskiego, nie tylko potępił publiczne dyskutowanie na temat ciemnej strony biznesu szczepionkowego, ale zażądał usunięcie zapisu tego programu ze stron internetowych TVP.

„Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie gratulacje i podziękowania za ‘odwagę, uczciwość, profesjonalizm, rzetelność, przełamanie tabu milczenia’ skierowane do nas po programie "Studio Polska" na temat Niepożądanego Efektu Poszczepionkowego (NOP). To słowa dla całej Ekipy SP, przekazałem je Koleżankom i Kolegom. Mam natomiast ogromną prośbę: jeśli uznajecie Państwo, że ten program Studio Polska byt ważny, potrzebny i rzetelny - piszcie to proszę na stronie www.tvp.pl tam, gdzie jest kontakt z widzami. To ważne, bo szef Naczelnej Rady Lekarskiej właśnie zażądał od Prezesa TVP natychmiastowego zaprzestania emitowania tego rodzaju programów i usunięcia ich ze stron TVP” pisze na profilu Facebook, Maciej Pawlicki, jeden z prowadzących Studio Polska.

Link pod którym można wyrazić poparcie dla podjęcia tak ważnego i rytualnie dotychczas pomijanego przez media tematu, znajduje się tutaj. Gdyby ktoś chciał poprzeć ekipę programu za odwagę i uczciwe podejście do zagadnienia, można to uczynić wypełniając odpowiednie pola dla kontaktu z widzami.


 


 

Ocena: 

Średnio: 4.9 (9 votes)

Komentarze

Portret użytkownika Don patch

"To, co się teraz dzieje z

"To, co się teraz dzieje z tymi chorobami różnymi, gdzie lekarze nie mają lekarstwa – jest bardzo proste rozwiązanie. Te choroby nie przychodzą z Kosmosu, są produkowane w laboratoriach. Nie dajcie się szczepić! Pomimo agitacji kompanii, że jest to najlepsze rozwiązanie, że to wam uratuje życie. Nie dajcie się szczepić pod żadnym pozorem!!! W szczepionkach są podawane odpowiednie składniki, które będą powodować choroby, które będą przenoszone drogą nie tylko płciową, ale nawet przez oddech. Jak zwykle ja tylko mówię, nie straszę – a decyzja należy do was. Tak wiele chorób zostało wyprodukowane wlaśnie w laboratoriach – i właśnie przez to człowiek działa przeciwko człowiekowi. W ten właśnie sposób chcą zdziesiątkować ludzi – poprzez choroby, poprzez wypuszczenie kolejnego wirusa na którego nie ma lekarstwa."

Portret użytkownika Antychryst666

A indianie w Ameryce

A indianie w Ameryce -Południowej od setek lat się nie szczepią i żyją .Dożywają sędziwego wieku.Większosć lekarstw jest robiona z rosliń które rosną na tej planecie od tysięcy lat.Teraz jest problem bo koncerny chcą na tym zarabiać.Pamiętajcie lekarze i aptekarze nie istnieją bez chorych ludzi.Tak samo jak bogaci bez biednych.Inaczej wszyscy bylibysmy zdrowi i bogaci.

Przyjaciół nie ma zbyt wielu , bo często bywają fałszywi.Liczba ich niech będzie niewielka , ale niech będą prawdziwi.

Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. S Wyszyński,

W Polsce bije serce swiata(N. Davies ) a czy Twoje bije dla niej? 

Portret użytkownika Don patch

Nie dobrze mi się robi od

Nie dobrze mi się robi od czytania tych bzdur zawartych w artykule pdt "System chce Cię zniewolić, wykorzystać i zniszczyć. Nie daj się, bądź sobą i żyj dla siebie!". To przecież zaprzeczenie wszystkiemu w co tutaj wierzymy, jawny hedonizm i brak wartości oraz zasad moralnych w życiu.

Portret użytkownika Eragon

Nęka cię przychodnia? Wyślij

Nęka cię przychodnia? Wyślij wniosek o wyjaśnienia

 

Miejscowość, dnia ……………….

Imię nazwisko matki

Imię nazwisko ojca

Adres

Nazwa i adres placówki medycznej

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE PODJĘTYCH BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ

Szanowni Państwo,

W związku z telefonami pracownika przychodni w sprawie realizacji szczepień mojego dziecka, oraz wystosowanymi żądaniami stawienia się w przychodni celem podpisania bezprawnego „oświadczenia”, niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na piśmie, na jakiej podstawie prawnej i na podstawie jakich formalnych uprawnień pracownika medycznego/placówki medycznej, lub na polecenie którego funkcjonariusza publicznego, zostały wobec mnie podjęte takie bezprawne działania.

Na podstawie obowiązujących przepisów lekarz ma obowiązek wpisać w dokumentacji medycznej notatkę o fakcie poinformowania rodzica o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, i na dopełnieniu tego obowiązku wyczerpują się kompetencje lekarza i placówki medycznej w stosunku do pacjenta i opiekunów prawnych. Inny personel medyczny nie posiada żadnych uprawnień dotyczących informowania o szczepieniach. Ani placówka medyczna, ani jakikolwiek pracownik medyczny nie ma też jakichkolwiek uprawnień do prowadzenia wobec „obowiązanych” nadzoru nad realizacją szczepień.

Jakiekolwiek działania podejmowane ponad obowiązujące prawo, kwalifikują się więc do interwencji w organach ścigania.

Cytat z pisma z Ministerstwa Zdrowia MZ-MD-S-054-4919-8/JK/14 z dnia 24.01.2014 (w załączeniu), dotyczący rezygnacji lub indywidualnego odraczania szczepień przez opiekunów prawnych dziecka:

„[…] W każdym indywidualnym przypadku, gdy rodzice uważają, iż wobec nich zastosowano przemoc lub groźbę w celu zmuszenia do określonego działania, należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania.[…]”

Przepisy prawa jasno i wyraźnie określają, w jakich konkretnie przypadkach zastosowań medycyny, wymagana jest pisemna zgoda lub odmowa pacjenta – szczepienia nie należą do działań objętych obowiązkiem uzyskania pisemnej zgody ani odmowy, co oznacza wprost, że próby wymuszenia na mnie podpisania jakiegokolwiek „oświadczenia” w tej sprawie, są przestępcze.

W związku z powyższym informuję, że w przypadku dalszych tego typu działań o charakterze nękania w sprawie szczepień (wizyt, telefonów, wezwań, gróźb, bezprawnego „odgórnego” wyznaczania mi terminów, etc.), będę podejmować kroki prawne przeciwko placówce medycznej, oraz personalnie wobec każdego pracownika medycznego usiłującego zmusić mnie nielegalnymi metodami, do poddania dziecka wbrew mojej woli tej interwencji medycznej, lub podejmującego próby zmuszenia mnie do podpisania jakiegokolwiek bezprawnego „oświadczenia” w tej sprawie.

Są to naruszenia o charakterze karnym, m.in. przemoc psychiczna (również w celu wymuszenia podpisania „oświadczenia”), nękanie, zmuszanie do określonego działania.

Jednocześnie informuję, że każda korespondencja ze strony placówki medycznej czy pracownika medycznego, której celem będzie wymuszenie na mnie jakimikolwiek nielegalnymi metodami doprowadzenia dziecka na szczepienie wbrew mojej woli, zostanie wykorzystana jako dowody w sprawie w przypadku wejścia na drogę sądową krajową i europejską.

Z poważaniem,

………………………………………….

Podpis

Wniosek do wydrukowania w formacie Word: Druk do przychodni

(Załącznik do wydrukowania:  MZ ODPOWIED W SPRAWIE OWIADCZENIA I WEZWANIA NA SZCZEPIENIE)

GRANICA KOMPETENCJI LEKARZA:

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1

Art. 17.

9. Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych.

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

§ 9.

1. Informacje na temat przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane w:

1) karcie uodpornienia, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) książeczce szczepień, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, stanowiącej odrębną część włączoną do książeczki zdrowia;

3) dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania.

4. W dokumentach, o których mowa w ust. 1, odnotowuje się fakt poinformowania osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu lub osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się temu szczepieniu.

________________________________________

KODEKS KARNY

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania

1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 192. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta

1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 193. Zakłócanie miru domowego

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów

Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia

Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

https://www.facebook.com/notes/ogólnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/nęka-cię-przychodnia-wyślij-wniosek-o-wyjaśnienia/1217176554976437

Przyjaciół nie ma zbyt wielu , bo często bywają fałszywi.Liczba ich niech będzie niewielka , ale niech będą prawdziwi.

Portret użytkownika Tiqsi.W

Ryzyko jest zawsze.) roznie

Ryzyko jest zawsze.) roznie organizmy  reaguja na szczepienie,normalna rzecz.Z drugiej strony nie zaszcepisz dzieciaka dostanie chorobe nieuleczalną i bedziesz sobie pluł w twarz bo mogłem zaszczepić.;/ slyszalem takie przypadki.

Strony

Skomentuj