Istota Kulturowego Marksizmu; część I

Kategorie: 

Marksizm kulturowy
http://www.kompas.travel.pl/

Geneza kulturowego marksizmu. Ter­min “kul­tu­ro­wy mark­sizm” jest dla wy­znaw­ców tej ide­olo­gii ce­lo­wo ter­mi­nem nie­for­mal­nym i sta­no­wi on sze­ro­kie okre­śle­nie w od­nie­sie­niu do po­pie­ra­nia i sto­so­wa­nia tak zwa­nej teo­rii kry­tycz­nej. Dok­try­na zwana “kul­tu­ro­wym mark­si­zmem” jest zwią­za­na z ko­mu­ni­stycz­ną le­wi­cą i jest ona dzie­łem wro­gów za­chod­niej cy­wi­li­za­cji gdyż pod ter­mi­nem kul­tu­ro­we­go mar­ki­zmu kryje się wiele in­nych so­cja­li­stycz­nych nur­tów ide­olo­gicz­nych, które pod sztu­ką sfał­szo­wa­ne­go ję­zy­ka co­dzien­ne­go były w sta­nie opa­no­wać sferę kul­tu­ro­wą, aka­de­mic­ką i po­li­tycz­ną Eu­ro­py oraz Ame­ry­ki Pół­noc­nej.

 

Dla nie­któ­rych pseu­do – in­te­li­gen­ci, dla in­nych spe­cja­li­ści od sztu­ki wo­jen­nej, któ­rzy są oj­ca­mi kul­tu­ro­we­go mark­si­zmu stwo­rzy­li ide­olo­gię jesz­cze bar­dziej nisz­czą­cą niż tra­dy­cyj­ny ko­mu­nizm gdyż ich zda­niem tra­dy­cyj­ny ko­mu­nizm nie wpro­wa­dził do­sta­tecz­nych zmian spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych (czy­taj: znisz­czeń). Ozna­cza­ło to zatem że zda­niem eu­ro­pej­skich ko­mu­ni­stów, w imię nowej ukry­tej re­wo­lu­cji bol­sze­wic­kiej na­le­ża­ło wpro­wa­dzić bia­łym chrze­ści­jań­skim na­ro­dom teo­rię kry­tycz­ną z po­dzia­łem na sub­te­orie in­ter­di­scy­pli­nar­ne, z kolei pro­wa­dzą­ce do kom­plet­nej trans­for­ma­cji spo­łecz­nej, kul­tu­ro­wej, re­li­gij­nej, aka­de­mic­kiej i sek­su­al­nej w bia­łych, chrze­ści­jań­skich spo­łe­czeń­stwach. We­dług kul­tu­ro­wych mark­si­stów tylko biali lu­dzie, tylko chrze­ści­ja­nie i tylko osoby he­te­ro­sek­su­al­ne po­trze­bu­ją nie tylko trans­for­ma­cji ale także kom­plet­ne­go za­prze­cze­nia swo­ich wzor­ców kul­tu­ro­wych oraz toż­sa­mo­ści płci, pod­czas gdy lu­dzie in­nych kul­tur i wy­znań nie są ata­ko­wa­ni. Na­le­ży więc zro­zu­mieć bez nie­koń­czą­ce­go się oszu­ki­wa­nia sa­mych sie­bie, że kul­tu­ro­wy mark­sizm jest tak­ty­ką wo­jen­ną pro­wa­dzą­cą do mar­gi­na­li­za­cji oraz ewen­tu­al­nie nawet do usu­nię­cia bia­łej chrze­ści­jań­skiej cy­wi­li­za­cji z po­wierzch­ni ziemi.

“Klasy i rasy zbyt słabe aby opa­no­wać nowe wa­run­ki życia muszą się poddać lub przepaść w rewo­lu­cyj­nym ho­lo­kau­ście.”

Karl Marx – (ko­mu­ni­sta jako pierw­szy pisał o ho­lo­kau­ście)

Globalny ploretaryat łączy się aby bić białych ludzi.

Ko­rze­nie kul­tu­ro­we­go Mark­si­zmu po­cho­dzą z tak zwa­nej Szko­ły Frank­furc­kiej gdzie te­ro­ria kry­tycz­na zo­sta­ła ory­gi­nal­nie po­pu­la­ry­zo­wa­na jako sfał­szo­wa­na tak­ty­ka wo­jen­na przez my­śli­cie­li po­cho­dze­nia ży­dow­skie­go, zwią­za­ny­mi z In­sty­tu­tem Badań Spo­łecz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Go­ethe­go we Frank­fur­cie nad Menem. Teo­ria ta była kry­tycz­na wobec ka­pi­ta­li­zmu i so­cja­li­zmu ra­dziec­kie­go lecz przede wszyst­kim wobec toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wej i płcio­wej et­nicz­nie eu­ro­pej­skich spo­łe­czeństw. Z tego po­wo­du było tak ogrom­ne za­in­te­re­so­wa­nie kul­tu­ro­wych mar­ski­stów na­uka­mi spo­łecz­ny­mi, hu­ma­ni­sty­ką oraz ba­da­nia­mi nad płcią i rasą. Kul­tu­ro­wy Mark­sizm to jed­nak nie tylko wojna prze­ciw­ko bia­łej chrze­ści­jań­skiej cy­wi­li­za­cji gdyż we­dług twór­ców tej teo­rii nie jest to wy­star­cza­ją­ce. Tra­dy­cyj­ny mark­sizm, we­dług za­le­ceń Karla Marxa ma być nie­koń­czą­cą się wojną kla­so­wą gdzie uci­ska­na klasa ro­bot­ni­cza (plo­re­ta­ry­at) ma to­czyć nie­usta­ją­cą wojnę z uprzy­wi­le­jo­wa­ną bur­żu­azją, na­to­miast w no­wo­cze­snym kul­tu­ro­wym mark­siź­mie wojna kla­so­wa ozna­cza przede wszyst­kim re­wo­lu­cję ra­so­wo – kul­tu­ro­wą, któ­rej za­da­niem jest trwać. Rze­czy takie jak: orien­ta­cja sek­su­al­na, płeć, kul­tu­ra, rasa, ro­dzi­na, re­li­gia oraz każdy aspekt toż­sa­mo­ści ludzi jest kwe­stio­no­wa­ny, po to aby każda norma i każdy stan­dard w spo­łe­czeń­stwie była kwe­stio­no­wa­ny i zmie­nio­ny dla osta­tecz­nych celów po­li­tycz­nych kul­tu­ro­wych mark­si­stów.

Za praw­dzi­wym celem swo­jej zbrod­ni­czej ide­olo­gii Marx chciał rze­ko­mo nieść pomoc uci­ska­nym gru­pom wobec nie­spra­wie­dli­wo­ści, które za­cho­dzi­ły po­mię­dzy bo­ga­tą bur­żu­azją a bied­nym plo­re­ta­ry­atem, na­to­miast w kul­tu­ro­wym mark­siź­mie plo­re­ta­ry­at zo­stał za­stą­pio­ny przez “cier­pią­ce i prze­śla­do­wa­ne” mniej­szo­ści et­nicz­ne i sek­su­al­ne a rze­ko­ma bur­żu­azja to uprzy­wi­le­jo­wa­na i uci­ska­ją­ca biała, chrze­ści­jań­ska i he­te­ro­sek­su­al­na więk­szość. Dla­te­go wła­śnie we­dług pro­gre­syw­nych ko­mu­ni­stów ta “uprzy­wi­le­jo­wa­na więk­szość” musi kwe­stio­no­wać samą sie­bie aby mogła za­pła­cić za swoje rze­ko­me winy, z któ­rych sami nie zdają sobie spra­wy. Z tego po­wo­du na przy­kład bry­tyj­ska Par­tia Pracy do­ko­na­ła et­nicz­no-kul­tu­ro­wej in­wa­zji na Wiel­ką Bry­ta­nię w po­sta­ci wrogo na­sta­wio­nych cy­wi­li­za­cji do spo­łe­czeń­stwa ro­dzi­me­go a na­stęp­nie uprzy­wi­le­jo­wa­ła swój wy­bor­czy po­lo­re­ta­ry­at prze­ciw­ko rdzen­nym Bry­tyj­czy­kom. Na tym wła­śnie po­le­ga tak­ty­ka wo­jen­na kul­tu­ro­wych mark­si­stów, która jest o wiele groź­niej­sza niż wojna mi­li­tar­na. Lu­dzie roz­pa­tru­ją wojnę przez pry­zmat dwóch na­cie­ra­ją­cych sprze­ciw­ko sobie armii gdzie każda jest ubra­na w mun­du­ry i każda ma broń. Taki wróg jest jed­nak mniej groź­ny gdyż mury można od­bu­do­wać a do tego jest to tak­ty­ka wo­jen­na prze­ciw­na kul­tu­ro­wym mark­si­stom gdyż w ta­kiej sy­tu­acji naród się jed­no­czy prze­ciw­ko wspól­ne­mu wro­go­wi. Wpro­wa­dze­nie obcej uzbro­jo­nej armii ubra­nej w mun­du­ry nie jest tak de­struk­tyw­ne dla bia­łej cyw­li­za­cji jak wprow­dze­nie li­czeb­nej i obcej nie­uzbro­jo­nej armii nie ubra­nej w mun­du­ry – lecz pod ha­sła­mi ta­ki­mi jak: “to­le­ran­cja, mul­ti­kul­tu­ro­wość, róż­no­rod­ność, pomoc ofia­rom wojny, tym­cza­so­wi pra­cow­ni­cy, łą­cze­nie ro­dzin czy li­be­ra­lizm” znisz­cze­nia stają się nie­od­wra­cal­ne. Inne czasy, inne kłam­stwa lecz cel jest za­wsze ten sam – znisz­cze­nie bia­łej chrze­ści­jań­skiej cy­wi­li­za­cji, po­przez: mie­sza­nie się ras, pro­mo­wa­nie wro­gich kul­tur i re­li­gii czy od­cho­dze­nie od ko­ścio­ła i nisz­cze­nie ro­dzin po­przez pro­mo­wa­nie roz­wią­zło­ści sek­su­al­nej, pro­mo­wa­nie de­ge­na­ra­cji na tle sek­su­al­nym i pro­mo­wa­nie kon­sump­cjo­ni­zmu.

Pewnego dnia Anglicy będą musieli zdecydować pomiędzy tolerancją i multi – „kulturowością” – a przetrwaniem własnej cywilizacji. Na zdjęciu parada przyjaciół ISIS w Londynie. Z drugiej jednak strony nie chcę być jednostronny. Jakim prawem Wielka Brytania napadła i zniszczyła 3 muzułmańskie kraje, które nigdy nie groziły Wielkiej Brytanii ani nie miały potencjału militarnego aby ją podbić? Gdyby nie inwazja amerykańska i brytyjska na pokojowe muzułmańskie kraje to dziś nie byłoby ISIS ani ogromnej imigracji. Problem ten został stworzony sztucznie przez Zachód aby znisczyć Bliski Wschód dla Izraela i aby zniszczyć Europę. Widocznie globaliści uznali, że rasy nie mieszają się wystarczająco szybko więc musieli znaleźć bardziej radykalną metodę. Wiem to dlatego że ta radykalna metoda była już umówiona przez byłego prezydenta Francji, żyda Nocolasa Sarkozy’ego przed kryzysem inwazyjnym.

 

Prześladowcy i prześladowani

Aby kul­tu­ro­wy mark­sizm mógł w sta­nie trwać po­trzeb­ne są więc dwie grupy ludzi: “prze­śla­dow­cy i prze­śla­do­wa­ni” a jeśli nie ma tego po­dzia­łu i przez to nie ma tego pro­ble­mu to mark­śi­ści za­dba­ją o to aby te pro­ble­my się po­ja­wi­ły, dla ich wła­snych celów po­li­tycz­nych. Z tego po­wo­du naj­bez­piecz­niej­sze kraje na świe­cie oraz z naj­mniej­szym po­zio­mem cha­osu oraz dez­orien­ta­cji kul­tu­ro­wej i oby­cza­jo­wej to spo­łe­czeń­stwa ho­mo­ge­nicz­ne. Spójrz­my na kraje takie jak: Pol­ska, Cze­chy, Ja­po­nia, Korea Po­łu­dnio­wa czy Ar­gen­ty­na. Chciał­bym aby na przy­kład Wiel­ka Bry­ta­nia także zo­sta­ła kra­jem ho­mo­ge­nicz­nym i myślę że aku­rat w przy­pad­ku tego kraju nie jest to już tylko kwe­stia bez­pie­czeń­stwa ale kwe­stia prze­trwa­nia na­ro­du bry­ty­skie­go.

(Na mar­gi­ne­sie, gdyby dziś w Wiel­kiej Bry­ta­nii do wła­dzy do­szła par­tia pa­trio­tycz­na i przez to an­ty-mar­ki­stow­ska, to uwa­żam że Bry­tyj­czy­kom po­trzeb­ne by­ło­by prz­yn­ajmniej jedno po­ko­le­nie choć naj­praw­do­po­dob­niej dwa po­ko­le­nia aby byli oni w sta­nie zre­ge­ne­ro­wać się po de­ka­dach ko­mu­ni­stycz­nej pro­pa­gan­dy sa­mo­znisz­cze­nia. W An­glii są mi­lio­ny ludzi wy­pra­ne przez mar­ki­stów ponad moż­li­wość na­pra­wy.)

Wra­ca­jąc do “prze­śla­dow­ców i prze­śla­do­wa­nych” to we­dług dok­try­ny kul­tu­ro­wych mark­si­stów w gro­nie prze­śla­dow­ców znaj­du­ją się: biali lu­dzie, chrze­ści­ja­nie i osoby he­te­ro­sek­su­al­ne choć kul­tu­ro­wi mark­si­ści na swo­ich naj­więk­szych wro­gów wy­bra­li bia­łych he­te­ro­sek­su­al­nych męż­czyzn a jeśli ci męz­czyź­ni są jesz­cze prak­ty­ku­ją­cy­mi chrze­ści­ja­na­mi to są znie­na­wi­dze­ni przez no­wo­cze­snych ko­mu­ni­stów ponad moż­li­wość eks­pre­sji. Po­wo­dem tego jest, że biali męż­czyź­ni zbu­do­wa­li swoje eu­ro­pej­skie kraje i oni bro­nią swo­ich bia­łych ro­dzin pod­czas gdy ko­bie­ty zo­sta­wa­ły w domu z dzieć­mi. Aby znisz­czyć kraj mar­ki­ści za wszel­ką cenę kwe­stio­nu­ją i nisz­czą ten na­tu­ral­ny po­rzą­dek czego naj­bar­dziej ade­kwat­nym przy­kła­dem jest fe­mi­nizm, także znaj­du­ją­cy się w ra­mach kul­tu­ro­we­go mark­si­zmu.

Ko­bie­ta jest na­tu­ral­nie żoną i matką, któ­rej głów­nym obo­wiąz­kiem jest opie­ko­wać się domem, mężem i jego dzieć­mi, pod opie­kuń­czy­mi skrzy­dła­mi pa­triar­cha­tu. Jed­nak gdy ko­bie­ta jest prze­ko­ny­wa­na, że męż­czy­zna nie jest mężem i ojcem ale kon­ku­ren­tem i wro­giem, wów­czas sypie się ro­dzi­na oraz całe spo­łe­czeń­stwo. Fe­mi­nizm jest bar­dzo groź­ną za­ra­zą, którą na­le­ży zrów­nać z zie­mią.

Multi – „kulturowość” – przed i po. Śpieszmy się kochać rdzennych Europejczyków; tak szybko odchodzą.

Aby znisz­czyć tak zwa­nych “prze­śla­dow­ców” kul­tu­ro­wi mark­si­ści mają na­stę­pu­ją­ce roz­wią­za­nia:

 • “Opresyjnym” białym ludziom wprowadzić multikulturowość i mieszanie się ras aby zostali mniejszością w swoich własnych miastach.
 • “Opresyjnym” białym chrześcijanom zbudować tyle meczetów ile jest to możliwe i sprowadzić tylu muzułmanów ile się da aby ci walczyli z “opresyjnym” chrześcijaństwem.
 • “Opresyjnym” białym osobom heteroseksualnym wprowadzić indoktrynację na temat genderyzmu oraz obowiązkowo kwestionować istnienie płci oraz rolę płci w celu degeneracji białego narodu.
 • “Opresyjnym” białym pracownikom wprowadzić apartheid (“pozytywna dyskryminacja”) aby zastąpić ich kolorowymi pracownikami dla samej idei zniszczenia białych rodzin.
 • “Opresyjnym” białym mężczyznom wprowadzić feminizm aby białe kobiety widziały w białych mężczyznach nie mężów i ojców ale cięmiężycieli i konkurentów.
 • “Opresyjnej” białej młodzieży wprowadzić promocję cofającej w rozwoju muzyki aby zamiast rozwijać się mogli się degenerować.
 • “Opresyjnym” białym parom wprowadzić aborcję aby “prześladowane” mniejszości etniczne i kulturowe zastąpiły ich miejsce.
 • “Opresyjnych” białych ludzi którzy chcą walczyć o swoją tożsamość narodową i swoją kulturę należy obarczyć “białą winą” i nazwać rasistami.
 • „Opresyjni” biali ludzie muszą być pokazywani w mediach tylko jako włamywacze, złodzieje i złoczyńcy o ciemnych sercach, podczas gdy „ciemiężeni” Murzyni muszą być pokazywani tylko w doskonały sposób, który pozwoliłby im zdobyć szacunek i kredyt współczucia. Wyjątkiem są tylko białe kobiety, które są opłacane aby wyglądały na szczęśliwe w mieszanych związkach.
 • “Opresyjnym” białym ludziom dać wrażenie demokracji poprzez stworzenie wielu markistowskich partii politycznych, między którymi nie ma żadnych różnic.

Z po­wyż­szych po­wo­dów eu­ro­pej­skie mia­sta sa mia­sta­mi afry­kań­ski­mi i azja­tyc­ki­mi na­to­miast hi­po­kry­zja i po­dwój­ne stan­dar­dy kul­tu­ro­we­go mark­si­zmu nie znają końca. Jeśli biała ko­bie­ta czuje się nie­kom­for­to­wo w mie­ście zdo­mi­no­wa­nym przez mu­zuł­ma­nów, to zna­czy że jest “is­la­mo­fob­ką” i “ra­sist­ką” na­to­miast mu­zuł­ma­nie w tym samym mie­ście nie są ra­si­sta­mi i chrze­ści­ja­no­fo­ba­mi dla­te­go że oni “re­pre­zen­tu­ją mul­ti­kul­tu­ro­wość”. Z jed­nej stro­ny biali lu­dzie wy­cho­dzą­cy z ko­ścio­ła byli ob­rzu­ca­ni ka­mie­nia­mi przez mu­zuł­ma­nów we Fran­cji, dla­te­go pod­wyż­szo­no im za­sił­ki aby już nie rzu­ca­li. Z dru­giej jed­nak stro­ny biali lu­dzie po­ko­jo­wo pro­te­stu­ją­cy prze­ciw­ko mu­zuł­mań­skim zbrod­niom, jak na przy­kłąd w An­glii, zo­sta­ją okrzyk­nię­ci “is­la­mo­fo­ba­mi” i tra­fia­ją do wię­zień z mu­zuł­ma­na­mi za “mowę nie­na­wi­ści” gdzie są za­bi­ja­ni po cichu przez mu­zuł­ma­nów. Mu­rzy­ni han­dlu­ja nar­ko­ty­ka­mi na an­giel­skich uli­cach co jest kom­plet­nie igno­ro­wa­ne przez po­li­cję lecz z dru­giej stro­ny An­glik ja­dą­cy ro­we­rem po chod­ni­ku jest su­ro­wo ka­ra­ny. W An­glii była nawet spra­wa gdy młoda An­giel­ka we­zwa­ła po­li­cję gdyż była zbio­ro­wo zgwał­co­na przez mu­zuł­ma­nów. Po­li­cja przy­je­cha­ła, mu­zuł­ma­nie się przy­zna­li gdyż są tak pewni sie­bie że już nawet nie sta­ra­ją się kła­mać, po czym po­li­cja w dro­dze mar­ki­stow­skiej spra­wie­dli­wo­ści “prze­śla­dow­ców” i “prze­śla­do­wa­nych” zo­sta­wi­ła mu­zuł­ma­nów w spo­ko­ju i aresz­to­wa­ła zgwał­co­ną dziew­czy­nę za pi­jań­stwo. Przy­kła­dów tego typu jest mnó­stwo i tak długo jak eu­ro­pej­skie na­ro­dy będą się oszu­ki­wać że nie ma pro­ble­mu, bę­dzie wię­cej ofiar oraz przede wszyst­kim wię­cej prze­śla­do­wań bia­łych ludzi.

Dla kul­tu­ro­wych mar­ki­stów biała rasa, biała kul­tu­ra, chrze­ści­jań­stwo, ro­dzi­na oraz wszel­kie osią­gnię­cia kul­tu­ro­we bia­łej cy­wi­li­za­cji to sól w oku, cierń w gło­wie i ból w krzy­żu któ­re­go trze­ba się po­zbyć. W sys­te­mie tym do­brze czują się tylko mniej­szo­ści, choć też nie wszyst­kie ale tylko te naj­prost­sze i bez żad­nej edu­ka­cji, oraz naj­niż­sza i naj­bar­dziej zde­ge­ne­ro­wa­na biała klasa spo­łecz­na która sama mie­sza się z ko­lo­ro­wy­mi i cho­dzi na mar­sze ho­mo­sek­su­al­ne, gdyż była na tyle głu­pia aby uwie­rzyć w “to­le­ran­cję, li­be­ra­lizm” i oczy­wi­ście w to, że “wszy­scy są równi”.

Zdjęcie po lewej: Uwaga „rasizm”! Biała heteroseksualna rodzina – zdaniem kulturowych marksistów jest to autorytarna, opresyjna, seksualnie represyjna, nienormalna instytutcja prowadząca do faszyzmu, rasizmu i anty-semityzmu. Jest także staroświecka i trzeba ją zniszczyć. Zdjęcie po prawej: Uff, „tolerancja”! Homoseksualizm – zdaniem kulturowych marksistów jest kompletnie normalny, zdrowy, progresywny, tolerancyjny i należy go promować. Ponadto marksiści zalecają „śluby” i adopcje dzieci aby zrównoważyć heteroseksualizm z homoseksualizmem. Okrzyknięty „nową normalnością”.

 

Jak mo­że­my łatwo się do­my­ślić w gro­nie prze­śla­do­wa­nych zna­du­ją się: wszy­scy ko­lo­ro­wi choć naj­bar­dziej ci któ­rzy są na­sta­wie­ni wrogo do bia­łej chrze­ści­jań­skiej cyw­li­za­cji, wszyst­kie mniej­szo­ści sek­su­al­ne oraz ko­bie­ty. Prze­śla­do­wa­ni (wie­lo­ko­lo­ro­wy plo­re­ta­ry­at) do­sta­ją przy­wi­le­je w każ­dym aspek­cie życia a prze­śla­dow­cy (biała chrze­ści­jań­ska bur­żu­azja) jest mar­gi­na­li­zo­wa­na i nisz­czo­na we­dług tak­ty­ki wo­jen­nej kul­tu­ro­wych mark­si­stów. Po­li­ty­ka mark­si­stów to nic in­ne­go jak two­rze­nie uto­pij­ne­go spo­łe­czeń­stwa opar­te­go na lu­do­bój­stwie i to­tal­nej bzdu­rze, która jest także po­li­ty­ką sła­bo­ści i pod­da­nia się wobec za­wsze ob­ra­żo­nych i rosz­cze­nio­wych mniej­szo­ści et­nicz­nych i sek­su­al­nych.

Pi­sząc ten ar­ty­kuł w stycz­niu 2018 roku widzę że dziś w ta­kich ko­mu­ni­stycz­nych re­pu­bli­kach jak: Ka­na­da, Wiel­ka Bry­ta­nia, Ho­lan­dia, Bel­gia, Niem­cy i oczy­wi­scie Szwe­cja – mu­rzy­ni, mu­zul­ma­nie, wszy­scy ko­lo­ro­wi oraz ho­mo­sek­su­ali­sci sta­no­wia nowy plo­te­ra­ry­at ukry­tej mar­ki­stow­skiej re­wo­lu­cji, na­to­miast prze­ciw­ko rdzen­nym miesz­kan­com Eu­ro­py zo­sta­ła wy­to­czo­na wojna et­nicz­na, kul­tu­ro­wa, re­li­gij­na i oby­cza­jo­wa. Lu­do­bój­stwo stalo sie „mul­ti­kul­tu­ra­li­zmem”, apar­the­id stał sie „po­zy­tyw­na dys­kry­mi­na­cja” a wol­ność słowa stała sie „mową nie­na­wi­sci”. An­gli­cy mó­wią­cy praw­dę o zbrod­niach mu­zuł­ma­nów tra­fia­ją do wię­zie­nia z mu­zuł­ma­na­mi gdzie są za­bi­ja­ni przez mu­zuł­ma­nów, BBC ofi­cjal­nie przy­zna­je że nie za­trud­nia Bia­lych ludzi i nie po­ka­zu­je Bia­łych mez­czyn w te­le­wi­zji w to­wa­rzy­stwie Bia­łych ko­biet, na­to­miast chrze­ści­jań­stwo jest za­stę­po­wa­ne przez so­do­mię.

 

Żydowskie pochodzenie kulturowego marksizmu

Chciał­bym aby Żydzi byli cza­sem nie­win­ni, tak jak lubią się za­wsze przed­sta­wiać. Szu­kam do­wo­dów na ich nie­win­ność ale po­mi­mo cięż­kich sta­rań nie mogę żad­nych zna­leźć. Za każ­dym razem gdy śle­dzę kto roz­pę­tał wojny, z czy­je­go po­wo­du do­cho­dzi do nędzy, bru­tal­nych re­wo­lu­cji, lu­do­bójstw i kry­zy­sów fi­nan­so­wych, za każ­dym jed­nym razem wy­pły­wa na wierzch jakiś obrzy­dli­wy Żyd. Myślę, że jest to fakt któ­re­go nie wolno nam igno­ro­wać i który po­wi­nien nas uczu­lić na kwe­stię złego Żyda. Dziwi mnie też dla­cze­go po­mi­mo że Żydzi byli wy­rzu­ca­ni ze 128 kra­jów na świe­cie od cza­sów an­tycz­nych aż po dziś, dla­cze­go oni są wciąż “nie­win­ni” a cały świat to “an­ty­se­mi­ci”. Dla­cze­go nigdy nie wy­rzu­ca­li Nor­we­gów albo Cze­chów tylko z ja­kie­goś po­wo­du za­wsze Żydów? W pew­nym sen­sie jest to jed­nak naród wy­bra­ny choć wąt­pię, że przez Boga.

“Cel znie­sie­nia bia­łej rasy jest tak po­żą­da­ny, że nie­któ­rym trud­no jest uwie­rzyć że może ona wy­wo­łać ja­ką­kol­wiek opo­zy­cję od ko­gol­wiek in­ne­go niż za­twar­dzia­łych bia­łych su­pre­ma­cjo­ni­stów … Nie po­peł­nij­cie błędu: za­mie­rza­my nadal kopać umar­łych i ży­wych bia­łych męż­czyzn oraz ich ko­bie­ty, do­pó­ki nie znisz­czy się kon­strukt spo­łecz­ny znany jako „biała rasa”.”

Ży­dow­ski pro­fe­sor Noel Igna­tiev

Żydzi od wie­ków za­tru­wa­li Eu­ro­pę po­przez swoją li­chwę i zło­wiesz­cze ide­olo­gie, wy­ni­ka­ją­ce z prze­ko­na­nia że jako “naród wy­bra­ny” mają prawo do tego aby prze­jąć kon­tro­lę na świa­tem oraz aby de­mo­ra­li­zo­wać i nisz­czyć jego miesz­kań­ców bez ob­cią­żeń mo­ral­nych. Żydzi są ide­oli­gicz­ną i spo­łecz­ną za­ra­zą i do­pó­ki Eu­ro­pa oraz inne Białe kon­ty­nen­ty są za­rzą­dza­ne przez Żydów oraz do­pó­ki ich prze­kup­ni goje oraz masy bia­łych owiec będą na­tchnio­ne ży­dow­ski­mi kłam­stwa­mi, do­pu­ty Biała cy­wi­li­za­cja nie bę­dzie w sta­nie prze­trwać. Pa­trio­ci w An­glii i w Pol­sce na­rze­ka­ją na in­wa­zjąę z Afry­ki i z kra­jów mu­zuł­mań­skich lecz ja im od­po­wia­dam aby pa­trzy­li na tę spra­wę głę­biej. Czy jest sens nie­na­wi­dzić młot­ka za stłu­czo­ną szybę czy może tego kto trzy­mał mło­tek w ręku?

„Mu­si­my zdać sobie spra­wę, że naj­po­tęż­niej­szą bro­nią na­szej par­tii są na­pię­cia ra­so­we. Wbi­ja­jąc się w świa­do­mość ciem­nych ras, które przez wieki były uci­ska­ne przez bia­łych mo­że­my je ufor­mo­wać w nasz pro­gram. Ter­mi­ny „ko­lo­nia­lizm” i „im­pe­ria­lizm” muszą zna­leźć się w na­szej pro­pa­gan­dzie. W Ame­ry­ce bę­dzie­my dążyć do sub­tel­ne­go zwy­cię­stwa, jed­no­cze­śnie roz­pa­la­jąc mniej­szość mu­rzyń­ską prze­ciw­ko bia­łym, spró­bu­je­my za­szcze­pić w bia­łych kom­pleks winy za wy­ko­rzy­sty­wa­nie mu­rzy­nów. Po­mo­że­my mu­rzy­nom aby wy­ro­śli na czo­ło­we miej­sca w życiu za­wo­do­wym oraz w świe­cie spor­tu i roz­ryw­ki. Dzię­ki temu pre­sti­żo­wi mu­rzy­ni będą mogli mie­szać się z bia­ły­mi i roz­po­cząć pro­ces, który do­pro­wa­dzi Ame­ry­kę do na­szej spra­wy.”

Żyd Isra­el Cohen, w swo­jej książ­ce z 1912 roku, pt. „Ra­so­wy Pro­gram XX wieku”.

Naj­bar­dziej wpły­wo­wym pseu­do-na­ukow­cem oraz pseu­do-my­śli­cie­lem Szko­ły Frank­furc­kiej był Her­bert Mar­cu­se. W 1965 roku na­pi­sał on książ­kę pt. “Re­pre­syj­na To­le­ran­cja”, w któ­rej na­pi­sał o “ma­łych i bez­sil­nych mniej­szo­ściach, które zma­ga­ją się ze świa­do­mo­ścią siły swo­ich więk­szo­ścio­wych opraw­ców” We­dług Mar­cu­se “mniej­szo­ściom trze­ba pomóc i spra­wić aby ich dal­sze ist­nie­nie było waż­niej­sze niż kon­se­kwent­nie nad­uży­wa­ne prawa, swo­bo­dy i kon­sty­tu­cyj­nej wła­dzy tym, któ­rzy te mniej­szo­ści uci­ska­li”. Pseu­do-spra­wie­dli­wość spo­łecz­na oraz pro­gre­syw­ny jego zda­niem fe­mi­nizm oraz pro­pa­gan­da winy w cza­sach post-ko­lo­nia­li­zmu to ruchy in­spi­ro­wa­ne lub zro­dzo­ne z mark­si­stow­skiej teo­rii kry­tycz­nej – a zatem wszyst­kie one po­cho­dzą z jed­ne­go nik­czem­ne­go chwa­stu zwa­ne­go “kul­tu­ro­wym mark­si­zmem”.

Żydzie! Her­bert Mar­cu­se był Żydem. Tygrys jest głupi lecz ja nie jestem. Znam ja bardzo dobrze twoje wszystkie przebrania. Warto też dodać, że w 1993 roku piew­szy­mi ja­do­wi­ty­mi “wy­po­ci­na­mi” Her­ber­ta Mar­cu­se był jego prze­gląd Eko­no­micz­nych i Fi­lo­zo­ficz­nych Re­ko­pi­sów Marxa z 1844 roku. W prze­glą­dzie tym Mar­cu­se zde­fi­nio­wał swoją wła­sną in­ter­pre­ta­cję mark­si­zmu.

Innym ory­gi­nal­nym człon­kiem Szko­ły Frank­furc­kiej był The­odor Ad­or­no, który na­pi­sał książ­kę za­ty­tu­ło­wa­ną “Au­to­ry­tar­na Oso­bo­wość”. Moim zda­niem praca ta jest za­ma­chem nie tylko na białą chrze­ści­jań­ską cy­wi­li­za­cję ale także za­ma­chem na pod­sta­wo­we fi­la­ry czło­wie­czeń­stwa. Ad­or­no w swo­jej książ­ce do­szedł do wnio­sku, że: “duma wy­ni­ka­ją­ca z ro­dzi­ciel­stwa, chrze­ści­jań­skie przy­wią­za­nie do tra­dy­cyj­nych ról płci oraz seksu i mi­łość do swo­je­go kraju to pa­to­lo­gicz­ne fe­no­me­na”. In­ny­mi słowy The­odor Ad­or­no chciał nam po­wie­dzieć, że tra­dy­cyj­na chrze­ści­jań­ska ro­dzi­na oraz toż­sa­mość na­ro­do­wa to we­dług niego je­dy­nie cho­ro­by psy­chicz­ne. Do­kład­nie ta opi­nia, za­kłó­ca­ją­ca wzor­ce ży­cio­we nie od­po­wia­da­ją­ce po­li­tycz­nym celom Żydów są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla kul­tu­ro­we­go mark­si­zmu, w któ­rym nor­mal­ność, pra­wo­rząd­ność i god­ność czło­wie­ka sa de­fi­nio­wa­ne jako fobie oraz ira­cjo­nal­ne od­chy­ły spo­łecz­ne, opar­te na uprze­dze­niach wobec wiecz­nie ob­ra­żo­nych mniej­szo­ści. The­odor Ad­or­no była żydem ze stro­ny ojca, choć jak to się zwy­kło ma­wia­ło w tam­tych cza­sach był tak zwa­nym “za­asy­mi­lo­wa­nym żydem”, co jest ko­lej­nym oszu­stwem ma­ją­cym na celu prze­ko­na­nie eu­ro­pej­skich chrze­ści­jan że “żyd jest jed­nym z nas”.

“Nie przej­mie­my Ame­ry­ki pod zna­kiem ko­mu­ni­zmu czy so­cja­li­zmu. Te ety­kie­ty są nie­przy­jem­ne dla Ame­ry­ka­nów i zo­sta­ły zbyt mocno oszli­fo­wa­ne. Przyj­mie­my Stany Zjed­no­czo­ne pod ety­kie­ta­mi, które spra­wi­li­śmy że są ko­cha­ne. Weź­mie­my Ame­ry­kę po­przez li­be­ra­lizm, pro­gre­sy­wizm oraz de­mo­kra­cję. Weź­mie­my ją!”

 

Ale­xan­der Trach­ten­berg, Kra­jo­wa Kon­wen­cja Par­tii Ko­mu­ni­stycz­nych, 1944 rok.

In­ny­mi człon­ka­mi Szko­ły Frank­furc­kiej gdzie Żydzi za­czę­li kul­tu­ro­wy Mark­sizm i przez to nisz­cze­nie bia­łej chrze­ści­jań­skiej cy­wi­li­za­cji są: żyd Max Hor­ke­he­imer, żyd Wal­ter Ben­dix Schönflies Ben­ja­min, żyd Felix Weil, żyd Erich Fromm, żyd Leo Löwen­thal, żyd Carl Grünberg, żyd Frie­drich Pol­lock, żyd Otto Kir­ch­he­imer, żyd Franz Le­opold Neu­mann oraz inni mark­si­ści nie­miec­kie­go po­cho­dze­nia. Żydzi wy­my­śli­li ko­mu­nizm do nisz­cze­nia Sło­wian. Jeśli je­stem więc “an­ty­se­mi­tą”, to myślę że mam ku temu wiel­kie po­wo­dy.

 

Chciałbym postawić moim czytelnikom pytanie. Czy jeśli europejscy mężczyźni będą wyglądać w ten sposób, czy Europa będzie miała szansę na wygranie z afro-muzułmańską inwazją?

 

Nie­od­łącz­nym ele­men­tem kul­tu­ro­we­go mark­si­zmu jest po­praw­ność po­li­tycz­na, która ist­nie­je z dwóch po­wo­dów:

 • aby na przy­kład w An­glii cią­gle przy­po­mi­nać An­gli­kom, że ich kraj nie na­le­ży już do nich ale do wrogo na­sta­wio­nych na­jeźdź­ców,
 • aby wiecz­nie ob­ra­żo­ne i pro­mo­wa­ne na wiecz­nie prze­śla­do­wa­ne mniej­szo­ści ra­so­wo-kul­tu­ro­we i sek­su­al­ne utrzy­my­wa­ły mark­si­stów u władzy.

Z przy­kro­ścią więc stwier­dzam, że na przy­kład w takim kraju jak Wielka Brytania, bar­dzo cięż­ko bę­dzie An­gli­kom od­zy­skać swój kraj, dla­te­go że po­praw­ność po­li­tycz­na spo­wo­do­wa­ła, że każda spo­łecz­ność w An­glii jest skraj­nie pra­wi­co­wa na­to­miast An­gli­cy są skraj­nie le­wi­co­wi. An­gli­kom koń­czy się czas!!!

 

 

Artykuł pochodzi z portalu podróżniczego - http://www.kompas.travel.pl/

 

Ocena: 

Średnio: 4.8 (4 votes)

Komentarze

Portret użytkownika Groot

Brawo Marcin! Bardzo dobry

Brawo Marcin! Bardzo dobry artykuł i prawdziwy. To wszystko dzieje się na naszych oczach, a biali ludzie są ślepi i głusi i kiedyś wyginą jak dinozaury.

Portret użytkownika cierik

kim jest ten koleś z

kim jest ten koleś z ostatniej foty - to jakiś heros LGBT , powinni mu pomniki styawaić za samą stylówę Biggrin
zdobył moją sympatię tym biednym wyrazem ryja i lekko zgiętą nóżką Biggrin

Portret użytkownika finktank

To co dzieje się teraz ma

To co dzieje się teraz ma swoje korzenie w tym, co działo się w średniowieczu, wtedy obowiązywała inna ekonomia, bogactwo brało się z posiadania ziemi, a nie z transakcji finansowych, obowiązywało pojęcie ceny sprawiedliwej, a zajmowanie się pieniędzmi/ lichwą był uważane za coś nieczystego, wtedy rzeczywiście Żydzi byli dyskryminowanie ( i to nie jest ich propaganda) i nie pozwalano im bogacić sie na ziemi, wiec Żydzi zaczęli zajmować się bankierstwem, którym nie chcieli zajmować się europejczycy, później nadeszła rewolucja przemysłowa, obrót gotówkowy zyskiwał na znaczeniu , potrzeba było coraz więcej pieniędzy na inwestycje, elity feudalne straciły na znaczeniu i zastąpione zostały przez elity syjonistyczne zajmujące się bankierstwem, dla syjonistów chrześcijaństwo to najgorsza herezja, a ich wiara jest zaprzeczeniem uznania Jezusa jak mesjasza, no i stąd są te wszystkie problemy jakie mamy teraz

Portret użytkownika Maxxx

Tak się wszyscy litujemy nad

Tak się wszyscy litujemy nad losem Anglików czy Francuzów, ale spójrzmy na to z innej strony. Przez 500 lat Zachód kolonizował Amerykę, Afrykę i Azję. Wymordowali miliony rdzennych mieszkańców, kobiety, dzieci, mężczyzn, starych i młodych. Wiele milionów zmuszono do niewolniczej pracy, traktowano ich jak bydło. Zbrodnie przeszłości rzucają długi cień i teraz rachunki zostają wyrównane. Jak myślicie, czy Bóg zapomniał o tamtych rzeczach? To co spotyka Europejczyków jest karą za ich grzechy. Każdy naród musi odpokutować za swoje czyny, my także doświadczyliśmy kary, chyba nie muszę przytaczać przykładów. Zamiast skupiać się na nienawiści do obcych, zacznijmy kochać siebie, sąsiadów, rodaków. Pozbądźmy się zawiści, zazdrości i chytrości, które są powszechne. Twórzmy relacje przyjacielskie, budujmy zwarte społeczeństwo, bo tylko wtedy możemy się obronić przed zagrożeniem. To będzie tarcza której nie przebiją.

Portret użytkownika Nietroll

Nie trzeba niczego budować bo

Nie trzeba niczego budować bo w czasie zagrożenia Polacy staną się jednością jak to zawsze bywało, więc twoje rozumowanie jest błędne.

Portret użytkownika Maxxx

Co właściewie masz na myśli,

Co właściewie masz na myśli, że w razie zagrożenia się zjednoczymy? To, że zrobimy pospolite ruszenie, gdy wjadą do nas czołgi i damy przerobić się na mielonkę? Twoje myślenie jest typowe, nikt do nas nie strzela to możemy się okradać, oszukiwać i kłócić. I do czego ma prowadzić takie podejście??? Patriotyzm to nie chwytanie za broń w czasie wojny, ale budowanie potęgi narodu w czasie pokoju tak aby nikt nas nie napadł. A my co robimy??? Najlepszym przykładem sa osoby pracujące za granicą, jeden drugiego by zabił  najlepiej. I do czego ma to prowadzić? Pomyślałeś o tym? Byłem za granicą i jak wpomniałem że powinniśmy się trzymać razem i pomagać sobie to mnie wyśmiali! I ty jesteś przykładem takiej osoby.

Portret użytkownika dziadek ze wsi

Koleś. Kolonializm

Koleś. Kolonializm imperializm i niewolnictwo jest produktem Made in Judaical. Oni ''walczą'' z własnym tworem i śmieją się z takich pożytecznych lewackich idiotów jak ty.

Portret użytkownika Maxxx

Widzę, że nie wiesz nawet co

Widzę, że nie wiesz nawet co to znaczy "lewak". Kara od Boga spada na nich bo robili straszne rzeczy w koloniach, przeczytaj "Jądro ciemności" a zobaczysz jak to wyglądało. Teraz dochodzi do odwrotnej kolonizacji i nie bez powodu. Jednak aby to zrozumieć trzeba najpierw Wierzyć i rozumieć trochę jak to wszystko działa. A coś mi się wydaje, że tobie nie po drodze z wiarą.

Portret użytkownika euklides

Skoro wymordowaliście miliony

Skoro wymordowaliście miliony kobiet, dzieci i mężczyzn to powinniście dostać karę śmierci, a nie obciążać jakąś mistyczną karmą innych, bo ma to tyle wspólnego ze sprawiedliwością co wasze morderstwa.

Strony

Skomentuj